Regeling andere toevoeging aan wo-graden

Geldend van 14-06-2008 t/m 31-12-2013

Regeling andere toevoeging aan wo-graden

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap;

Gelet op:

artikel 7.10a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Besluit

Artikel 1. Andere toevoeging

Als toevoeging aan de graden Bachelor en Master, verleend na het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een bacheloropleiding onderscheidenlijk masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van het recht, wordt vastgesteld ”of Laws”.

Artikel 1a. Afkorting

De graden met toevoeging, als bedoeld in artikel 1, worden als volgt afgekort:

  • a. Bachelor met de toevoeging ‘of Laws’: LLB;

  • b. Master met de toevoeging ‘of Laws’: LLM.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling andere toevoeging aan wo-graden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Terug naar begin van de pagina