Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)

Geraadpleegd op 28-05-2023.
Geldend van 17-06-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 januari 2005, nr. arc-2004.01772/4);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘lijst voor de neerslag van de handelingen van de Minster van Defensie op het beleidsterrein Militaire Operatiën. 1945–1993’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B//OSA/2002/1425 d.d. 26-04-2002 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 2002/114)) wordt ingetrokken.

En:

De ‘lijst van te vernietigen archiefbescheiden Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Defensie en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, nr. 317/MZ d.d. 21-11-1988 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1989/8, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, kenmerk R&B//OSA/2002/1425 d.d. 26 april 2002 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 2002/114) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Defensie,
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

M.W. Gout

Naar boven