Regeling formulieren Leegstandwet

Geldend van 25-05-2005 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen, bedoeld in artikel 15, tweede en vierde lid, van de Leegstandwet (Regeling formulieren Leegstandwet)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Leegstandwet;

Besluit:

Artikel 1

De aanvraag van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woning of een leegstaand gebouw als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet wordt gedaan met gebruikmaking van een formulier overeenkomstig bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2

De aanvraag tot verlenging van de vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woning of een leegstaand gebouw, bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet, wordt gedaan met gebruikmaking van een formulier overeenkomstig bijlage II bij deze regeling.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina