Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)

Geraadpleegd op 28-05-2023.
Geldend van 17-06-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 januari 2005, nr. arc-2004.01772/4);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat op het beleidsterrein Militaire Operatiën, 1945–1993’ vastgesteld bij een gemeenschappelijke beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, kenmerk R&B//OSA/2002/1555 d.d. 14 juni 2002 (Stcrt. 2002, 200) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Directeur Advies- en Coördinatiecentrum

,

H. ter Horst

Naar boven