Regeling geluidscertificaten en geluidsverklaringen luchtvaart

Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 11-09-2008 t/m 14-03-2014

Regeling houdende bepalingen met betrekking tot erkenningen van geluidscertificaten en geluidsverklaringen (Regeling geluidscertificaten en geluidsverklaringen luchtvaart)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3.24 van de Wet luchtvaart en op artikel 22d van het Besluit luchtvaartuigen;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1

 • 2 Deze regeling is eveneens van toepassing op een voorlopig geluidscertificaat, een voorlopige geluidsverklaring, een aanvullende geluidsverklaring en een voorlopige aanvullende geluidsverklaring.

Paragraaf 2. Afgifte van een geluidscertificaat of geluidsverklaring

Artikel 2

 • 1 De aanvraag tot afgifte van een geluidscertificaat of van een geluidsverklaring geschiedt door indiening bij de minister van een volledig ingevuld en ondertekend formulier, waarvan exemplaren kosteloos bij de minister verkrijgbaar zijn.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, is mede ondertekend door de houder van een bewijs van bevoegdheid, dat de bevoegdheid geeft tot afgifte van een certificaat van vrijgave voor gebruik van het desbetreffende luchtvaartuig.

 • 4 De modellen van het geluidscertificaat, de geluidsverklaring en de in artikel 1, tweede lid, genoemde documenten zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Paragraaf 3. Wijziging, overdracht, schorsing, intrekking en vernieuwing van het geluidscertificaat en geluidsverklaring

Artikel 3

 • 1 Een aanvraag om wijziging van een geluidscertificaat of van een geluidsverklaring geschiedt door indiening door de houder van het desbetreffende certificaat of verklaring bij de minister van een volledig ingevuld en ondertekend formulier, waarvan exemplaren kosteloos bij de minister verkrijgbaar zijn. Artikel 2, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde houder is verplicht het geluidscertificaat of geluidsverklaring, waarvoor het gewijzigde certificaat of verklaring in de plaats komt, een week na de datum van verzending van het in het eerste lid bedoelde gewijzigde certificaat of verklaring aan de minister te zenden.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag om wijziging van een geluidsverklaring.

Artikel 4

Indien is gebleken dat de gegevens, vermeld op het geluidscertificaat of de geluidsverklaring, niet meer met de werkelijkheid overeenkomen, wordt een geluidscertificaat respectievelijk een geluidsverklaring met de juiste gegevens aan de houder van het certificaat of de verklaring gezonden. Artikel 3, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

Bij de overdracht van een luchtvaartuig wordt het geluidscertificaat of de geluidsverklaring, behorende bij dat luchtvaartuig, door de voormalige houder van dat luchtvaartuig overgedragen aan de nieuwe houder van dat luchtvaartuig.

Artikel 6

 • 1 Schorsing of intrekking van een geluidscertificaat of een geluidsverklaring wordt bij aangetekende brief aan de houder van het betrokken luchtvaartuig medegedeeld.

 • 2 Om een schorsing op te heffen toont de houder aan, dat de redenen, die tot schorsing hebben geleid, zijn vervallen.

Artikel 7

 • 1 Een geluidscertificaat of een geluidsverklaring kan door de minister worden vernieuwd, indien het document wordt vermist of indien het document onleesbaar, beschadigd of anderszins onbruikbaar is geworden.

 • 2 In geval van vermissing van het geluidscertificaat of de geluidsverklaring wordt bij de aanvraag tot vernieuwing een afschrift van het proces-verbaal van de aangifte van vermissing overgelegd.

 • 3 Indien een geluidscertificaat of geluidsverklaring wegens vermissing is vernieuwd en het vermiste geluidscertificaat of geluidsverklaring wordt teruggevonden, is de houder van het betrokken luchtvaartuig verplicht het teruggevonden document zo spoedig mogelijk aan de minister te zenden.

 • 4 Indien een geluidscertificaat of een geluidsverklaring anders dan wegens vermissing is vernieuwd, is de houder van het luchtvaartuig verplicht het oorspronkelijke document binnen een week na de datum van verzending van het nieuwe document aan de minister te zenden.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze regeling treedt

 • a. met betrekking tot luchtvaartuigen met een maximum startmassa van ten hoogste 8.618 kg in werking met ingang van 1 mei 2005;

 • b. met betrekking tot luchtvaartuigen met een maximum startmassa van meer dan 8.618 kg in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geluidscertificaten en geluidsverklaringen luchtvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Naar boven