Uitvoeringsregeling Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing

Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Uitvoeringsregeling Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Na overleg met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

• de artikelen 10, eerste lid, en 11, tweede lid, van de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing;

Besluit

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Experimenten

Artikel 2. Aanvraag

  • 1 Het instellingsbestuur dient een aanvraag voor een experiment voor de studiejaren 2005 - 2006 en 2006 - 2007 voor 1 juni 2005 in bij de minister.

  • 2 Het instellingsbestuur dient een aanvraag voor een experiment voor het studiejaar 2006 - 2007 voor 1 november 2005 in bij de minister.

Artikel 3. Besluitvorming

  • 1 De minister neemt een besluit op een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor 1 augustus 2005.

  • 2 De minister neemt een besluit op een aanvraag als bedoeld in artikel 2, tweede lid, uiterlijk 1 februari 2006.

Hoofdstuk 3. Lening

Artikel 4. Voorwaarden

Voor een lening komt in aanmerking de student, die is ingeschreven voor een opleiding en die ingevolge de artikelen 2.2 en 2.3 van de WSF 2000 in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Artikel 5. Hoogte bedrag

  • 1 Het bedrag van de lening bedraagt ten hoogste vier maal het collegegeld.

  • 2 Per student bedraagt de hoogte van de lening het door het instellingsbestuur vastgestelde experimentele collegegeld, verminderd met het collegegeld.

Artikel 7. Aanvraagprocedure

  • 1 Een student dient de aanvraag voor een lening in bij de minister.

  • 2 Aan de aanvraag wordt een bewijsstuk toegevoegd, waaruit blijkt dat de student is ingeschreven voor een opleiding.

Artikel 8. Toekenning en verstrekking

  • 1 De toekenning of afwijzing van de door een student aangevraagde lening alsmede de verstrekking daarvan geschiedt door de minister.

  • 2 Verstrekking van de lening aan de student vindt in één keer plaats.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en in het Gele katern worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Terug naar begin van de pagina