Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen

Geldend van 01-07-2008 t/m 31-12-2019

Besluit houdende aanwijzing van personen belast met toezicht als bedoeld in de Spoorwegwet en de Spoorwegwet 1875 en houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002 (Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen)

Artikel 1

Artikel 2

De directeur-generaal Mobiliteit en de onder hem werkzame ambtenaren worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 12 tot en met 14 en hoofdstuk II van de Wet personenvervoer 2000, voor zover dit betrekking heeft op concessies verleend door onze Minister voor het openbaar vervoer per trein.

Artikel 4

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002.]

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina