Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (verbieden [...] en laadruimten van motorvoertuigen en bromfietsen)

Geraadpleegd op 25-05-2022.
Geldend van 01-05-2005 t/m heden

Besluit van 7 april 2005, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het koninklijk besluit van 15 december 1994, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer in gewone omstandigheden (Stb. 967) en het Besluit personenvervoer 2000, in verband met het verbieden van het vervoer van personen in aanhangwagens en laadruimten van motorvoertuigen en bromfietsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 januari 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-20, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 4, 13 en 111 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 2, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000;

De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 2005, nr. W09.05.0019/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 april 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-912, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2005, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel B, IV en V, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 april 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de eenentwintigste april 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven