Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen

Geraadpleegd op 28-05-2023.
Geldend van 28-04-2005 t/m heden

Besluit van 15 maart 2005 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer in verband met het beheer van afvalstoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 december 2004, nr. MJZ2004125279, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 1.1, derde lid, 8.2, tweede lid, 8.5, eerste lid, 8.7, derde lid, 8.17, tweede lid, 8.35, eerste lid, en 10.46, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 21 januari 2005, nr. W08.04.0595/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 maart 2005, nr. MJZ2005024701, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit).]

Artikel IV

Indien de aanvraag tot het geven van een beschikking waarop dit besluit betrekking heeft, is ingediend voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, blijft het tot dat tijdstip geldende recht, met uitzondering van de artikelen 2.3, 7.2, tweede lid, onderdeel e, 8.3 en bijlage III van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, van toepassing.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sedert de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 maart 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de eenendertigste maart 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven