Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

Geldend van 09-12-2017 t/m heden

Regeling tot vaststelling van regels ter uitvoering van de BDU verkeer en vervoer en van een beleidsregel ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet BDU verkeer en vervoer (Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 2 De gegevens die benodigd zijn voor het bepalen van de omgevingsadressendichtheid en het aantal woningen, bedoeld in het eerste lid, worden ontleend aan de bij het Centraal Bureau voor de Statistiek daaromtrent beschikbare gegevens. Voor de omgevingsadressendichtheid en voor het aantal woningen is dat de stand van zaken per 1 januari 2017.

  • 4 Actualisering van de gegevens, bedoeld in het tweede lid en van de rekenfactor bedoeld in het derde lid, geschiedt slechts op de gezamenlijke voordracht van de dagelijkse besturen van de in artikel 36b Besluit personenvervoer 2000 genoemde openbare lichamen.

Artikel 3

Het absolute aandeel bedraagt voor het uitkeringsjaar 2018 het bij de uitkeringsontvanger genoemde bedrag in onderstaande tabel:

Uitkeringsontvanger

Bedrag (x 1.000 euro)

Openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, onderdeel a, Besluit personenvervoer 2000

18.570

Openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, onderdeel b, Besluit personenvervoer 2000

48.070

Artikel 6

  • 2 Deze regeling treedt in afwijking van het eerste lid, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst, indien het Besluit BDU verkeer en vervoer op een daarvoor liggend tijdstip in werking is getreden.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen I en II, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage I. , behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

[Vervallen per 21-12-2006]

Bijlage II. , behorende bij artikel 5, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

[Vervallen per 21-12-2006]

Terug naar begin van de pagina