Regeling zorg buitenland ZFW en AWBZ

[Regeling vervallen per 26-08-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2005.]
Geldend van 01-02-2005 t/m 25-08-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 januari 2005, nr. Z/VU-2553629, tot vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder verzekerden zorg in het buitenland kunnen verkrijgen (Regeling zorg buitenland ZFW en AWBZ)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 9, vierde lid, van de Ziekenfondswet en artikel 10, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-08-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. intramurale zorg: zorg waarbij sprake is van opneming of verblijf in een instelling gedurende ten minste één nacht;

  • b. extramurale zorg: zorg die niet valt onder a;

  • c. lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, alsmede Zwitserland.

Artikel 2

[Vervallen per 26-08-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 26-08-2005]

  • 1 Een ziekenfonds of een uitvoeringsorgaan kan aan een verzekerde toestemming verlenen zich voor intramurale zorg te wenden tot een niet door hem gecontracteerde persoon of instelling in een andere lidstaat dan Nederland indien het ziekenfonds of uitvoeringsorgaan heeft vastgesteld dat dat voor de geneeskundige verzorging van de verzekerde nodig is.

  • 2 Een ziekenfonds of een uitvoeringsorgaan kan aan een verzekerde toestemming verlenen zich voor intra- en extramurale zorg te wenden tot een niet door hem gecontracteerde persoon of instelling buiten een lidstaat, indien het ziekenfonds of uitvoeringsorgaan heeft vastgesteld dat dat voor de geneeskundige verzorging van de verzekerde nodig is.

Artikel 6

[Vervallen per 26-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zorg buitenland ZFW en AWBZ.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina