Regeling vliegtoelage ambtenaar-vlieger

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 10-02-2005 t/m 31-12-2019

Regeling tot vaststelling van de berekening van de vliegtoelage voor de ambtenaar-vlieger (Regeling vliegtoelage ambtenaar-vlieger)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 22a, vierde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. ambtenaar-vlieger: inspecteurvlieger of testvlieger;

  • b. Inspecteur-Generaal: de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat;

  • c. inspecteurvlieger: de ambtenaar, die in het bezit is van één of meer bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen of van een vliegbrevet als genoemd in het tweede lid, in dienst van het Rijk en tewerkgesteld bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, aan wie het uitvoeren van audits bij luchtvaartmaatschappijen als lid van het cockpitpersoneel is opgedragen;

  • d. testvlieger: de ambtenaar, die in het bezit is van één of meer bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen of van een vliegbrevet als genoemd in het tweede lid, in dienst van het Rijk en tewerkgesteld bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, aan wie het uitvoeren van testvluchten is opgedragen;

  • e. vliegtoelage: periodieke toeslag als bedoeld in artikel 22a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 • 2 Voor de inspecteurvlieger gelden de volgende categorieën:

  • a. Categorie 1:

   • ambtenaren in het bezit van een bewijs van bevoegdheid voor beroepsvlieger (CPL) voorzien van een bevoegdverklaring instrumentvliegen (IR);

   • ambtenaren in het bezit van een groot militair vliegbrevet of een Marine vliegbrevet;

  • b. Categorie 2:

   • ambtenaren in het bezit van een bewijs van bevoegdheid voor beroepsvlieger (CPL) voorzien van een bevoegdverklaring blindvliegen (IR) en een bevoegdverklaring voor een type vliegtuig of helikopter, gecertificeerd voor ten minste twee bestuurders;

   • ambtenaren in het bezit van een bewijs van bevoegdheid voor verkeersvlieger (ATPL);

  • c. Categorie 3: ambtenaren in het bezit van een bewijs van bevoegdheid voor verkeersvlieger (ATPL) voorzien van een bevoegdverklaring instrumentvliegen (IR) en een bevoegdverklaring voor een type vliegtuig of helikopter, gecertificeerd voor ten minste twee bestuurders, met een maximale startmassa van minder dan 150.000 kg, dan wel een bewijs van bevoegdheid voor boordwerktuigkundige (CFEL);

  • d. Categorie 4: ambtenaren in het bezit van een bewijs van bevoegdheid voor verkeersvlieger (ATPL) voorzien van een bevoegdverklaring instrumentvliegen (IR) en een bevoegdverklaring voor een type vliegtuig, gecertificeerd voor ten minste twee bestuurders, met een maximale startmassa van meer dan 150.000 kg.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De ambtenaar-vlieger heeft aanspraak op een maandelijkse vliegtoelage.

 • 2 De vliegtoelage, waarop de ambtenaar-vlieger aanspraak heeft, is een samenstel van een basisbedrag en een vermenigvuldigingsfactor.

 • 3 Het basisbedrag bedraagt éénzesde deel van het verschil tussen salarisnummer 7 en salarisnummer 6 van schaal 14 van het BBRA 1984.

 • 4 Voor de inspecteurvlieger is de vermenigvuldigingsfactor, afhankelijk van de categorie waarin hij wordt ingedeeld en de totale tijd waarin het beroep van vlieger wordt uitgeoefend:

  Categorie

  1

  2

  3

  4

  1e jaar

  3

  4

  5

  5

  2e jaar

  6

  8

  10

  10

  3e jaar

  9

  12

  15

  15

  4e jaar

  12

  16

  20

  20

  5e jaar

  15

  20

  25

  25

  6e jaar

  18

  24

  30

  30

  7e jaar

  21

  28

  35

  35

  8e jaar

  24

  32

  40

  40

  9e jaar

  27

  36

  45

  45

  10e jaar

  30

  40

  50

  50

  11e jaar

  30

  44

  55

  55

  12e jaar

  30

  48

  60

  60

  13e jaar

  30

  52

  65

  65

  14e jaar

  30

  56

  70

  70

  15e jaar

  30

  60

  75

  75

  16e jaar

  30

  60

  80

  80

  17e jaar

  30

  60

  80

  85

  18e jaar

  30

  60

  80

  90

  19e jaar

  30

  60

  80

  95

  20e jaar

  30

  60

  80

  100

 • 5 Voor de testvlieger is de vermenigvuldigingsfactor, afhankelijk van de totale tijd waarin het beroep van vlieger wordt uitgeoefend:

  Jaren

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

                                           

  Factor

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  65

  70

  75

  80

  85

  90

  95

  100

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Bij buitengewoon verlof mede in dienstbelang zal doortelling van de te verwerven vermenigvuldigingsfactor plaatsvinden.

 • 2 Bij overgang naar een hogere categorie behoudt de inspecteurvlieger zijn op dat moment geldende vermenigvuldigingsfactor, dan wel bij afwezigheid daarvan in de hogere categorie de naast-hogere vermenigvuldigingsfactor.

 • 3 Overgang naar een hogere categorie vindt steeds plaats op de eerste dag van de maand na de maand waarin de ambtenaar-vlieger voor het eerst als zodanig kan worden gekwalificeerd of het beroep van ambtenaar-vlieger in de betreffende categorie is gaan uitoefenen.

 • 4 De verhoging van de vliegtoelage door verhoging van de vermenigvuldigingsfactor bedraagt in een kalenderjaar niet meer van € 400,– bruto per maand.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De ambtenaar-vlieger, die de hoedanigheid van inspecteurvlieger of testvlieger tijdelijk dan wel blijvend verliest, waarbij dit verlies niet aan grove nalatigheid of opzet is te wijten, behoudt aanspraak op de volgende vliegtoelage tenzij de gronden genoemd in de artikelen 90 en 91 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement van toepassing zijn:

  • a.

   • 1°. gedurende 36 maanden 100% van de vliegtoelage waarop aanspraak bestond in de maand waarin de tijdelijke onderbreking is ingegaan, nadat ten minste 10 jaren zijn verstreken vanaf het moment dat betrokkene voor het eerst het beroep van ambtenaar-vlieger of het beroep van vlieger heeft uitgeoefend;

   • 2°. gedurende 24 maanden 100% van de vliegtoelage waarop aanspraak bestond in de maand waarin de tijdelijke onderbreking is ingegaan, nadat 5 tot 10 jaren zijn verstreken vanaf het moment dat betrokkene voor het eerst het beroep van ambtenaar-vlieger of het beroep van vlieger heeft uitgeoefend;

   • 3°. gedurende 12 maanden 100% van de vliegtoelage waarop aanspraak bestond in de maand waarin de tijdelijke onderbreking is ingegaan, nadat 1 tot 5 jaren zijn verstreken vanaf het moment dat betrokkene voor het eerst het beroep van ambtenaar-vlieger of het beroep van vlieger heeft uitgeoefend;

  • b. vervolgens gedurende het eerste, het tweede en het derde jaar nadat de periode genoemd onder a is beëindigd: een bedrag gelijk aan respectievelijk 75%, 50% en 25% van de verworven vliegtoelage.

 • 2 De ambtenaar-vlieger, die 50 jaar of ouder en langer dan 10 jaar in het genot van de vliegtoelage is, behoudt zijn vliegtoelage, indien hij als gevolg van belemmeringen in de uitoefening van zijn functie van ambtenaar-vlieger die functie niet of niet volledig meer kan uitoefenen.

 • 3 Indien de Inspecteur-Generaal de ambtenaar-vlieger verplicht de vliegvaardigheid op een type vliegtuig te onderhouden dan wel andere werkzaamheden opdraagt, waardoor de ambtenaar-vlieger in een lagere categorie vliegtoelage terechtkomt, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 2 Bij medische ongeschiktheid van de ambtenaar-vlieger, welke naar het oordeel van de Inspecteur-Generaal in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan hem of haar opgedragen werkzaamheden of diensten of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht en – rekening houdend met die werkzaamheden of diensten en omstandigheden – niet aan grove nalatigheid of opzet is te wijten, zijn eveneens de betreffende bepalingen van hoofdstuk VI van het Algemeen Rijksambtenarenreglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2020]

Indien het salaris van de ambtenaar-vlieger, op wie artikel 4, eerste lid, van toepassing is, wordt verhoogd, anders dan op grond van een algemeen geldende salarisherziening, wordt met ingang van de dag waarop die verhoging ingaat, het bedrag van de hem toekomende vliegtoelage met het bedrag van die verhoging verminderd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2020]

Aanspraak op de vliegtoelage bestaat niet over de termijn gedurende welke de functionaris geen aanspraak heeft op de voor hem geldende bezoldiging. Over die termijn vindt geen doortelling van de te verwerven vermenigvuldigingsfactor plaats.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2020]

Indien de ambtenaar-vlieger naar het oordeel van de Inspecteur-Generaal gedurende langere tijd niet naar behoren functioneert, kan de Inspecteur-Generaal de aan de betrokken ambtenaar-vlieger verleende vliegtoelage verminderen of beëindigen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2020]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 november 1998, nr. PO/P-1442 wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De inspecteurvlieger, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling ingedeeld is in een der categorieën A, B of C wordt ingedeeld overeenkomstig de volgende tabel:

  Categorie A wordt Categorie 4;

  Categorie B wordt Categorie 2;

  Categorie C wordt Categorie 1.

 • 2 De indeling overeenkomstig het eerste lid laat onverlet de mogelijkheid van indeling in een hogere categorie op grond van deze regeling.

 • 3 De testvlieger, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling ingedeeld is in een der categorieën A, B of C wordt ingedeeld overeenkomstig de tabel opgenomen in artikel 2, vijfde lid.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vliegtoelage ambtenaar-vlieger.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina