Besluit beroepsvereisten advocatuur

Geraadpleegd op 23-03-2023.
Geldend van 01-10-2008 t/m heden

Besluit van 27 januari 2005, houdende nadere regels over de beroepsvereisten voor het beroep advocaat (Besluit beroepsvereisten advocatuur)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 december 2004, nr. 5325866/04/6;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 62, eerste lid, van de Advocatenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 januari 2005, nr. W03.04.0627/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 20 januari 2005, nr. 5330212/05/6 ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het afsluitend examen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Advocatenwet, omvat ten minste de volgende vakken:

 • a. het privaatrecht, met inbegrip van het burgerlijk procesrecht;

 • b. het strafrecht, met inbegrip van het strafprocesrecht, en

 • c. één van de volgende drie vakken:

  • 1°. staatsrecht;

  • 2°. bestuursrecht met inbegrip van het administratief procesrecht, of

  • 3°. belastingrecht.

Artikel 1a

 • 1 Voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Advocatenwet wordt met de in dat onderdeel bedoelde graad Bachelor op het gebied van het recht gelijkgesteld de graad Bachelor, verleend op grond van het met goed gevolg afleggen van een afsluitend examen van de opleiding HBO-Rechten aan een hogeschool als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, indien blijkens hierop betrekking hebbende bewijsstukken tevens met goed gevolg zijn afgelegd de tentamens van de tot een schakelprogramma behorende onderwijseenheden.

 • 3 Voor de toepassing van artikel 1 wordt onder afsluitend examen als bedoeld in dat artikel tevens begrepen het schakelprogramma, bedoeld in het eerste en tweede lid.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 januari 2005

Beatrix

De Minister van Justitie

,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtste februari 2005

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Naar boven