Informatiestatuut Onderzoeksraad voor veiligheid

Geldend van 01-02-2005 t/m heden

Informatiestatuut Onderzoeksraad voor veiligheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 26, derde lid, en 83, tweede lid, van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid;

Besluit:

§ 2. Algemeen

Artikel 2

 • 1 De informatieverstrekking door de raad aan de minister, onderscheidenlijk door de minister aan de raad, geschiedt schriftelijk.

 • 2 In spoedeisende gevallen wordt informatie op de meest passende en snelle wijze verstrekt en zo nodig beperkt tot vitale informatie, met dien verstande dat de volledige informatie zo spoedig mogelijk wordt nagezonden.

§ 3. Informatieverstrekking door de minister ten behoeve van de taakuitoefening van de raad

Artikel 3

 • 1 Onder de inlichtingen, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de rijkswet, die de raad voor de taakuitoefening in het algemeen nodig heeft, wordt in elk geval informatie begrepen betreffende:

  • a. ontwikkelingen die voortvloeien uit overleg met de Staten-Generaal met betrekking tot het onderzoek van voorvallen;

  • b. ontwikkelingen met betrekking tot het personeelsbeleid, de informatievoorziening en de bedrijfsvoering bij de rijksoverheid;

  • c. voornemens, voorstellen en besluiten in verband met de totstandkoming of wijziging van nationale en internationale wet en regelgeving, indien kennisneming daarvan noodzakelijk is voor de taakuitoefening van de raad.

 • 2 De raad stelt de minister desgevraagd in kennis van zijn visie op de voornemens, de voorstellen en de besluiten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

§ 4. Informatieverstrekking door de raad ten behoeve van de taakuitoefening van de minister

Artikel 4

 • 1 De raad informeert de minister aan het begin van elk jaar of hij voornemens is om ingevolge artikel 76 van de rijkswet een onderzoek in te stellen naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoeringen van de aanbevelingen die de raad in eerder onderzoek heeft gedaan.

 • 2 Ingeval de raad een onderzoek instelt als bedoeld in het eerste lid, informeert de raad de minister zo spoedig mogelijk na afronding van het onderzoek over de resultaten daarvan.

Artikel 5

 • 1 De raad informeert de minister over:

  • a. de verwachte ontwikkelingen in de taakuitoefening van de raad en de daarmee samenhangende veranderingen in de werkwijze van de raad voor zover deze met het oog op de uitoefening van de taak van de minister van betekenis kunnen worden geacht of de geraamde financiële bijdrage ten laste van de begroting van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanmerkelijk kunnen beïnvloeden;

  • b. de doeltreffendheid van de algemene of nader geoperationaliseerde doelstellingen;

  • c. de gemiddelde personele bezetting en de gemiddelde kosten daarvan, onderverdeeld naar vaste personeelsleden en ingehuurde menskracht;

  • d. de verhouding tussen de direct en indirect aan onderzoeken bestede uren.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde informatieverstrekking vindt elk half jaar plaats in de vorm van een beleidsverslag.

Artikel 6

 • 1 Met het oog op het tijdig signaleren van aanmerkelijke verschillen tussen werkelijke en begrote baten en lasten dan wel inkomsten en uitgaven zendt de raad naar de minister:

  • a. ieder kwartaal een managementsrapportage;

  • b. ieder half jaar een tussentijdse verantwoording ten opzichte van de begroting;

  • c. ieder jaar een jaarrekening ten opzichte van de begroting.

 • 2 De managementsrapportage geeft de ontwikkelingen weer ten opzichte van de begroting.

 • 3 De managementsrapportage, de tussentijdse verantwoording en de jaarrekening, bedoeld in het eerste lid, geschieden overeenkomstig het gestelde in de bijlage bij de regeling.

§ 5. Betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming van het verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de raad

Artikel 7

 • 1 De minister kan een externe onderzoeker aanwijzen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de raad te onderzoeken ten behoeve van het verslag, bedoeld in artikel 83, eerste lid, van de rijkswet.

 • 2 Over het besluit tot het uitvoeren van een extern onderzoek informeert de minister tijdig de raad onder vermelding van de te volgen procedure.

 • 3 De raad verleent alle medewerking aan de onderzoeker die redelijkerwijs van de raad kan worden verlangd.

 • 4 Uiterlijk 8 weken voor de datum waarop het verslag aan de Staten-Generaal dient te worden gezonden, stelt de minister de raad in kennis van het concept-verslag, met het verzoek hierop binnen 4 weken zijn visie te geven.

 • 5 In het verslag geeft de minister aan in hoeverre de visie van de raad is betrokken bij de finale beoordeling.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage bij de regeling als bedoeld in artikel 6, derde lid

Periode

Onderwerpen

Managementrapportage

Kwartaal

Algemeen

De toelichting op de managementrapportage omvat:

• (wijzigingen van het) doel van de raad

• de voortgang gemaakte afspraken doeltreffendheid en doelmatigheid

• de wijzigingen in (financieel) beheer

• interne kwaliteitsgegevens

• een toelichting op de ontwikkelingen op het terrein van de PIOFACH-taken1

• de toegepaste grondslagen

     
 

Begroting van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten is gespecificeerd naar:

Baten:

• de bijdragen als bedoeld in artikel 19 van de rijkswet

• de bijzondere rijksbijdragen

• de rente-baten

• de buitengewone baten

   

Lasten:

• de kosten van het bureau onderverdeeld naar personele en materiële kosten

• de rentelasten

• de kosten van onderzoek onderverdeeld naar interne en externe kosten en gespecificeerd naar de verschillende onderzoeksgebieden

• de afschrijvingskosten, onderverdeeld naar materiële en immateriële kosten

• de donaties voor voorzieningen

• de buitengewone lasten

   

De toelichting op het overzicht baten en lasten omvat:

• een tekstuele toelichting op bovenstaande posten

• een toelichting indien er sprake is van wijzigingen in specificaties of opbouw van de:

– afschrijvingstermijnen

– materiële afschrijvingskosten

– immateriële afschrijvingskosten

     
 

Ontwikkeling Eigen Vermogen

Het overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen omvat:

• een overzicht van de vermogensontwikkeling

• een toelichting op de meerjarige ontwikkeling van het eigen vermogen

     
 

Prestatie-indicatoren

Het overzicht van de prestatie-indicatoren omvat onder meer:

• het aantal personeelsleden uitgedrukt in fte’s en de gemiddelde kosten daarvan

• de aantallen extern ingehuurde menskracht uitgedrukt in fte’s en de gemiddelde kosten daarvan

• de gemiddelde personele bezetting onderverdeeld naar vaste personeelsleden en ingehuurde menskracht

• het aantal geplande en verrichte onderzoeken, onderverdeeld zowel naar overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de rijkswet opgedragen onderzoeken en andere onderzoeken als naar de verschillende onderzoeksgebieden

• het ziekteverzuim

• het gemiddeld aantal personeelsleden dat op non-actief is gesteld

Het overzicht bevat een uiteenzetting over de mate waarin de vastgestelde prestaties zijn gerealiseerd.

     
 

Risico’s

Een overzicht van de (te verwachte) ontwikkelingen die risico’s kunnen inhouden voor het goed functioneren van de organisatie

     
 

Prognose

De stand van zaken wordt geëxtrapoleerd naar de datum 31 december

Periode

Onderwerpen

Tussentijdse verantwoording ten opzichte van de begroting

Per 30-6

Algemeen

De toelichting op de verantwoording omvat:

• het doel van de raad

• de afspraken inzake doeltreffendheid en doelmatigheid

• een bedrijfsvoeringsparagraaf

• interne kwaliteitsgegevens

• een toelichting op de ontwikkelingen op het terrein van de PIOFACH-taken

• de toegepaste grondslagen

     
 

Balans

Het balansoverzicht per 30-6 bestaat uit de volgende onderdelen:

Vaste activa onderverdeeld naar:

• immateriële activa

• materiële vast activa

• financiële vast activa

Vlottende activa onderverdeeld naar:

• voorraden

• vorderingen

• liquide middelen

   

Passiva onderverdeeld naar:

• eigen vermogen (egalisatiereserve en resultaat lopend jaar), voorzieningen, langlopende schulden (leenfaciliteit),

• kortlopende schulden (leenfaciliteit en overige kortlopende schulden)

Een toelichting op de balans met:

• specificaties en opbouw van de voorgeschreven posten

• een overzicht van ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ met toelichting over de aard, het bedrag en de looptijd

Daarnaast wordt zorggedragen voor:

• een ingericht balansdossier

     
 

Baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten is gespecificeerd naar:

Baten:

• de bijdragen als bedoeld in artikel 19 van de rijkswet

• de bijzondere rijksbijdragen

• de rente-baten

• de buitengewone baten

   

Lasten:

• de kosten van het bureau onderverdeeld naar personele en materiële kosten

• de rentelasten

• de kosten van onderzoek onderverdeeld naar interne en externe kosten en gespecificeerd naar de verschillende onderzoeksgebieden

• de afschrijvingskosten, onderverdeeld naar materiële en immateriële kosten

• de donaties voor voorzieningen

• de buitengewone lasten

   

De toelichting op het overzicht baten en lasten omvat:

• een tekstuele toelichting op bovenstaande posten

• een toelichting indien er sprake is van wijzigingen in specificaties of opbouw van de:

– afschrijvingstermijnen

– materiële afschrijvingskosten

– immateriële afschrijvingskosten

     
 

Meerjarig overzicht ontwikkeling Eigen Vermogen

Het overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen omvat:

• een overzicht van de vermogensontwikkeling

• een toelichting op de meerjarige ontwikkeling van het eigen vermogen

     
 

Meerjarig consolidatie

overzicht (meerjarig: t-1 tot en met t+4)

Het meerjarig consolidatie overzicht omvat:

Een overzicht herleiding baten en lasten naar kasstromen en consolidatie van onderlinge betalingen tussen baten-lastendiensten en rijksdiensten

     
 

Meerjarige prestatie-indicatoren (meerjarig: t-1 tot en met t+1)

Het overzicht van de prestatie-indicatoren omvat onder meer:

• het aantal personeelsleden uitgedrukt in fte’s en de gemiddelde kosten daarvan

• de aantallen extern ingehuurde menskracht uitgedrukt in fte’s en de gemiddelde kosten daarvan

• de gemiddelde personele bezetting onderverdeeld naar vaste personeelsleden en ingehuurde menskracht

• het aantal geplande en verrichte onderzoeken, onderverdeeld zowel naar overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de rijkswet opgedragen onderzoeken en andere onderzoeken als naar de verschillende onderzoeksgebieden

• het ziekteverzuim

• het gemiddeld aantal personeelsleden dat op non-actief is gesteld

Het overzicht bevat een toelichting op de prestatie-indicatoren

     
 

Risico’s

Een overzicht van de (te verwachten) ontwikkelingen die risico’s kunnen inhouden voor het goed functioneren van de organisatie

     
 

Prognose

De stand van zaken wordt geëxtrapoleerd naar de datum 31 december

Periode

Onderwerpen

Jaarrekening ten opzichte van de begroting

Per

31-12

conform aanschrijving

Algemeen

De toelichting op de jaarrekening omvat:

• het doel van de raad

• de afspraken inzake doeltreffendheid en doelmatigheid

• een bedrijfsvoeringsparagraaf

• interne kwaliteitsgegevens

• een toelichting op de ontwikkelingen op het terrein van de PIOFACH-taken

• de toegepaste grondslagen

     
 

Balans

Het balansoverzicht per 31-12 bestaat uit de volgende onderdelen:

Vaste activa onderverdeeld naar:

• immateriële activa

• materiële vast activa

• financiële vast activa

   

Vlottende activa onderverdeeld naar:

• voorraden

• vorderingen

• liquide middelen

Passiva onderverdeeld naar:

• eigen vermogen (egalisatiereserve en resultaat lopend jaar), voorzieningen, langlopende schulden (leenfaciliteit)

• kortlopende schulden (leenfaciliteit en overige kortlopende schulden)

   

Een toelichting op de balans met:

• specificaties en opbouw van de voorgeschreven posten

• een overzicht van ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ met toelichting over de aard, het bedrag en de looptijd

Daarnaast wordt zorggedragen voor:

• een ingericht balansdossier

     
 

Baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten is gespecificeerd naar:

Baten:

• de bijdragen als bedoeld in artikel 19 van de rijkswet

• de bijzondere rijksbijdragen

• de rente-baten

• de buitengewone baten.

   

Lasten:

• de kosten van het bureau onderverdeeld naar personele en materiële kosten

• de rentelasten

• de kosten van onderzoek onderverdeeld naar interne en externe kosten en gespecificeerd naar de verschillende onderzoeksgebieden

• de afschrijvingskosten, onderverdeeld naar materiële en immateriële kosten

• de donaties voor voorzieningen

• de buitengewone lasten

   

De toelichting op het overzicht baten en lasten omvat:

• Een tekstuele toelichting op bovenstaande posten

• Een toelichting indien er sprake is van wijzigingen in specificaties of opbouw van de:

– afschrijvingstermijnen

– materiële afschrijvingskosten

– immateriële afschrijvingskosten

     
 

Meerjarig overzicht ontwikkeling Eigen Vermogen

Het meerjarig consolidatie overzicht omvat:

Een overzicht herleiding baten en lasten naar kasstromen en consolidatie van onderlinge betalingen tussen baten-lastendiensten en rijksdiensten

     
 

Meerjarig consolidatie

overzicht (meerjarig: t-1 tot en met t+4)

Het meerjarig consolidatie overzicht omvat:

Een overzicht herleiding baten en lasten naar kasstromen en consolidatie van onderlinge betalingen tussen baten-lastendiensten en rijksdiensten

     
 

Meerjarige prestatie-indicatoren (meerjarig: t-1 tot en met t+1)

Het overzicht van de prestatie-indicatoren omvat onder meer:

• het aantal personeelsleden uitgedrukt in fte’s en de gemiddelde kosten daarvan

• de aantallen extern ingehuurde menskracht uitgedrukt in fte’s en de gemiddelde kosten daarvan

• de gemiddelde personele bezetting onderverdeeld naar vaste personeelsleden en ingehuurde menskracht

• het aantal geplande en verrichte onderzoeken, onderverdeeld zowel naar overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de rijkswet opgedragen onderzoeken en andere onderzoeken als naar de verschillende onderzoeksgebieden

• het ziekteverzuim

• het gemiddeld aantal personeelsleden dat op non-actief is gesteld

Het overzicht bevat een toelichting op de prestatie-indicatoren

     
 

Risico’s

Een overzicht van de (te verwachte) ontwikkelingen die risico’s kunnen inhouden voor het goed functioneren van de organisatie

 1. Personeel, informatie, organisatie, financieel, automatisering, communicatie, huisvesting.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina