Tijdelijke subsidieregeling LSA

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 23-01-2005 t/m 31-12-2009

Tijdelijke subsidieregeling LSA

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet overige BiZa-subsidies en artikel 34 van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

 • b. het LSA: het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken;

 • c. het Activiteitenplan: door de minister te subsidiëren programma van activiteiten voor een bepaald boekjaar, waarin de aard, de doelstelling en de doelgroep van de activiteiten worden beschreven;

 • d. het Jaarverslag: het door het LSA op te stellen overzicht van het verloop van de verrichte activiteiten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

 • a. De minister verstrekt overeenkomstig deze regeling het LSA een subsidie ten behoeve van het uitvoeren van het door het LSA opgestelde en door de minister goedgekeurde Activiteitenplan.

 • b. Geen subsidie wordt verstrekt voorzover voor een activiteit, verricht op grond van het Activiteitenplan reeds een subsidie door een ander bestuursorgaan is verstrekt dan wel andere inkomsten van derden zijn verkregen, tenzij in de financiële verantwoording duidelijk is opgenomen welk aandeel elk der financierende partijen hebben betaald.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

 • a. De in artikel 2 bedoelde subsidie bedraagt ten hoogste € 229.770,00 per boekjaar.

 • b. Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt elk jaar verhoogd met een compensatie voor de arbeidskostenontwikkeling, overeenkomstig de loonbijstellingsbrieven van het Ministerie van Financiën.

§ 2. De subsidieverlening en vaststelling

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het LSA dient de aanvraag tot subsidieverlening voor het volgende jaar uiterlijk in op 1 november voorafgaand aan het boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. een aanduiding van het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • b. het Activiteitenplan;

  • c. een raming van de personele, organisatorische en overige kosten alsmede een raming van de baten, en

  • d. een opgave van de aangevraagde of verkregen subsidies of andere inkomsten als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De minister beoordeelt voor 1 januari de subsidieaanvraag, mede aan de hand van de in artikel 4, tweede lid, genoemde gegevens.

 • 2 Naast de gronden, genoemd in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, kan de minister de subsidieverlening geheel of gedeeltelijk weigeren indien de beoordeling van het Activiteitenplan leidt tot de bevinding dat het niet in overeenstemming is met de vereisten van deze regeling of de beleidsdoelstellingen als bedoeld in de Memorie van Toelichting bij hoofdstuk VII van de rijksbegroting.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De minister verleent voorschotten per boekjaar.

 • 2 Het totaal van het voorschot in een boekjaar bedraagt 80 procent van het te verlenen subsidiebedrag.

 • 3 Het voorschot wordt aan het begin van het betreffende boekjaar verstrekt.

 • 4 Het restant van het voorschot tot een maximum van 20% van het subsidiebedrag wordt verstrekt na afloop van het betreffende boekjaar en na positieve beoordeling van het Jaarverslag en ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring.

 • 5 De minister kan een voorschot een maand eerder of later verlenen, nadat het LSA hiervan in kennis is gesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De aanvraag tot subsidievaststelling wordt uiterlijk 1 april van het jaar na het boekjaar ingediend bij de minister.

 • 3 De subsidievaststelling geschiedt uiterlijk op 1 juli van het jaar waarin de aanvraag als bedoeld in het eerste lid is gedaan.

§ 3. De verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De uitvoering van het Activiteitenplan vindt plaats binnen het jaar waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2 Indien het LSA een wijziging aanbrengt in de doelstelling, looptijd of financiering van het Activiteitenplan dan wel afziet van de in het activiteitenplan vermelde activiteiten, deelt het LSA dit onverwijld schriftelijk mede aan de minister.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2011]

Het LSA verschaft de minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van de activiteiten ingevolge het Activiteitenplan.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Voor de activiteiten van het LSA die op basis van het Activiteitenplan worden verricht en voor de overige activiteiten van het LSA die gefinancierd worden door derden wordt een gescheiden administratie gevoerd.

 • 2 Het LSA doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de minister van alle omstandigheden die van substantiële invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige en doelmatige besteding daarvan.

§ 4. Overige en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het LSA mag een risicoreserve vormen.

 • 2 De omvang van de risicoreserve bedraagt ten hoogste 20 procent van de verleende subsidie per boekjaar.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 2 De regeling vervalt op 1 januari 2010, met uitzondering van de artikelen 7 en 9 die op 1 januari 2011 vervallen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling LSA.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina