Regeling aanwijzing Inspectie Gezondheidszorg inzake bloedvoorziening

Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 december 2004, nr. GMT/MT 2545126, houdende de aanwijzing van de Inspectie voor de Gezondheidszorg inzake de bloedvoorziening

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 38 van de Gezondheidswet;

Besluit:

Artikel 1

De Hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg en de onder zijn bevelen staande ambtenaren nemen bij de uitvoering van hun taak op grond van artikel 20 van de Wet inzake bloedvoorziening en op grond van artikel 24 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg artikel 8 van Richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG (PbEU L 33) in acht.

Deze aanwijzing zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Naar boven