Regeling procedure reorganisaties sector Rechterlijke Macht

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 20 december 2004, nr. 5326086/804, inzake de procedure bij reorganisaties in de sector Rechterlijke Macht

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 36e van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De Regeling procedure bij reorganisaties is van overeenkomstige toepassing op de rechterlijke ambtenaren, met dien verstande dat:

  • 2 De bevoegdheden die door de Minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van de bij een parket werkzame rechterlijke ambtenaren op grond van deze regeling worden uitgeoefend, worden niet uitgeoefend dan nadat advies is ingewonnen bij de functionele autoriteit;

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 december 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina