Regeling tarieven scheepvaart 2005

Geraadpleegd op 02-10-2022.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Regeling tarieven scheepvaart 2005

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995, betreffende havenstaatcontrole (PbEG L 157), de artikelen 12, derde lid, 12a, tweede lid, 12b, eerste lid, 12c, derde lid, 26, derde lid, en 26a, tweede lid, van de Binnenschepenwet, artikel 5, derde lid, van de Loodsenwet, de artikelen 4, tweede lid, 17, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole, de artikelen 2, derde lid, en 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, artikel 9 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, artikel 311a, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel, artikel 56 van de Wet vervoer binnenvaart, artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 37, derde lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, artikel 62, aanhef en onderdelen c, d, h en j, van de Zeevaartbemanningswet, artikel 3 van het Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen, de artikelen 15 en 18 van het Binnenschepenbesluit, artikel 2 van het besluit van 28 februari 1976, ter uitvoering van artikel 29 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (Stb. 137), de artikelen 4, tweede lid, en 5, tweede tot en met zesde lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, artikel 11, derde lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen en artikel 3.07 van het Reglement Rijnpatenten 1998;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Tarieven binnenvaart

§ 1.1. Tarieven meting binnenvaartuigen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

 • 2 In deze paragraaf wordt voorts verstaan onder:

  • a. meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

  • b. hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip dat een verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip, en waarvoor eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

  • c. controlemeting: werkzaamheden ten behoeve van de verlenging van de geldigheidsduur van een meetbrief voor een schip dat sedert de afgifte van de meetbrief geen verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip;

  • d. ponton: blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren;

  • e. zusterschepen: schepen die volgens dezelfde bouwtekening zijn gebouwd.

Artikel 1.2. metingen

 • 1 Voor de meting of de hermeting van een schip of een ponton ten behoeve van de afgifte van een meetbrief, hieronder begrepen het aanbrengen van ijkmerken of ijkplaten, is een tarief verschuldigd, van € 1.620.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de meting of de hermeting van een schip dat niet bestemd is voor het vervoer van goederen een tarief verschuldigd van € 1.026.

 • 3 Voor de controlemeting is een tarief verschuldigd van € 460.

Artikel 1.5. Tarief afgifte meetbrief

 • 1 Voor de afgifte van een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 177 en voor een verlenging van de meetbrief een tarief van € 177.

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 177.

Artikel 1.7

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief buiten toedoen van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of de daartoe door hem aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen, niet leiden tot afgifte van het desbetreffende document is een tarief verschuldigd van € 129 per manuur, indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd.

§ 1.2. Tarieven onderzoek binnenvaart

Artikel 1.9. Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 1.12

Aan degene die ingevolge artikel 14, eerste lid, van de Binnenvaartwet is aangewezen het onderzoek ten behoeve van de certificering van binnenschepen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Binnenvaartwet, te verrichten, is een vergoeding verschuldigd op basis van een tarief waarvan hijzelf de hoogte en de wijze van betalen vaststelt.

Artikel 1.13. Tarief onderzoek bestaande en nieuw gebouwde schepen

 • 1 Voor het onderzoek nodig voor de eerste of hernieuwde afgifte van een certificaat van onderzoek, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een certificaat van goedkeuring ten behoeve van bestaande schepen, dan wel voor het wijzigen van die certificaten ten behoeve van deze schepen is een tarief verschuldigd dat wordt berekend aan de hand van het aantal inspecties aan boord van het schip.

 • 2 Indien bij de inspecties aan boord van het schip gelijktijdig een elektrotechnisch onderzoek en een scheepsbouwkundig onderzoek plaatsvindt, worden deze onderzoeken als afzonderlijke inspecties aangemerkt.

 • 3 Voor het afstempelen plaatjes, het opnieuw verzegelen van lensafsluiters en andere werkzaamheden op verzoek is een tarief verschuldigd van € 129 per manuur.

 • 4 Indien een inspectie aan boord van het schip niet kan plaatsvinden op de geplande tijd en plaats, doordat het schip of de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, is, indien de inspectie geheel vervalt, een tarief van € 290 verschuldigd.

Artikel 1.14. Tarief onderzoek keuring onderdelen of uitrustingsstukken

 • 1 Voor een onderzoek voor keuring van onderdelen of uitrustingsstukken waarvoor de goedkeuring van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart is voorgeschreven, is een tarief verschuldigd van € 441.

 • 2 Voor het aanwijzen van bedrijven om namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat installaties en onderdelen van objecten te mogen keuren is een tarief verschuldigd van € 130.

§ 1.3. Overige tarieven binnenvaart

Artikel 1.20. Tarief examen Rijnpatent

 • 2 Voor het herexamen voor het diploma, bedoeld in het eerste lid, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.21. Tarief dienstboekje

 • 2 Voor het jaarlijks afstempelen van een dienstboekje of een verklaring van vaartijdtelling uit het dienstboekje is een tarief verschuldigd van € 17,63, exclusief BTW.

Artikel 1.22. Tarief vaartijdenboek

 • 3 Voor het verrichten van mutaties in het vaartijdenboek of in een verklaring bij het vaartijdenboek is een tarief verschuldigd van € 17,63, exclusief BTW.

Artikel 1.24. Vergoedingen vervoer Binnenvaartwet

Een tarief is verschuldigd van:

Artikel 1.26. Tarief examen groot vaarbewijs

 • 1 Voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma Rivieren, Kanalen en Meren ter verkrijging van het (beperkt) groot vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren en voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma Alle Binnenwateren ter verkrijging van een groot vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren, is een tarief verschuldigd per onderdeel van de schriftelijke onderscheidenlijk de mondelinge examens dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

 • 2 Voor het herexamen voor het diploma, bedoeld in het eerste lid, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.27b

Artikel 1.27d. Tarief vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied

 • 3 Voor de verlenging van een verklaring schipper rondvaartboot met een beperkt vaargebied of de afgifte van een duplicaat is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 1.27e. Tarief Bewijs van riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn

 • 3 Voor de afgifte van een medische beschikking, noodzakelijk bij de afgifte van het bewijs riviergedeelten (het zogenaamde B3- formulier) is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 4 Voor deelname aan een onderdeel van het schriftelijk examen voor het bewijs riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1.27h

Artikel 1.31. Kosten geneeskundig onderzoek

De kosten van het geneeskundig onderzoek van de individuele aanvrager van een vaarbewijs, bedoeld in artikel 28, eerste en derde lid, van de Binnenvaartwet, of van de individuele aanvrager van een rijnpatent, bedoeld in de artikelen 7.01, derde lid, onderdeel a, 7.02, derde lid, onderdeel a, 7.03, tweede lid, onderdeel a, en artikel 7.17, eerste lid, van het Rsp, bedragen:

 • a. van de arts: ten hoogste € 150, exclusief BTW;

 • b. van de deskundige: ten hoogste € 150, exclusief BTW, indien een fysiek onderzoek plaatsvindt en ten hoogste € 99, exclusief BTW bij een schriftelijke beoordeling.

Artikel 1.34. Tarief afgifte duplicaten diploma’s CBR

Voor de afgifte van een duplicaat van de volgende door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk afgegeven diploma’s is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen:

 • a. Schipper binnenvaart: alle binnenwateren;

 • b. Schipper binnenvaart: rivieren kanalen meren;

 • c. Schipper Rijnvaart;

 • d. Schipper zeilvaart;

 • e. Aspirant schipper;

 • f. Ondernemer in de binnenvaart.

Artikel 1.35. Tarieven kennis van de bemanningsleden van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken

Hoofdstuk 2. Tarieven zeevaart

§ 2.1. Tarieven meting zeeschepen

Artikel 2.1. Begripsbepalingen

 • 2 In deze paragraaf wordt voorts verstaan onder:

  • a. meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:

   • 1°. een Internationale Meetbrief (1969);

   • 2°. een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Internationale Meetbrief (1969) of bijzondere meetbrief is afgegeven;

  • b. hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:

   • 1°. een Internationale Meetbrief (1969) voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief als bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;

   • 2°. een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief als bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;

  • c. ponton: blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren;

  • d. zusterschepen: schepen die volgens dezelfde bouwtekening zijn gebouwd

Artikel 2.2. Tarief onderzoek afgifte Internationale Meetbrief (1969)

 • 1 Voor de meting van een schip ten behoeve van de afgifte van een internationale Meetbrief (1969) is een tarief verschuldigd van € 163 per uur.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de meting van:

  • a. een vissersvaartuig met een lengte in zijn totaliteit van minder dan 15 meter een tarief verschuldigd van € 345;

  • b. een pleziervaartuig met een lengte van minder dan 24 meter een tarief verschuldigd van € 300.

Artikel 2.5. Tarief controlewerkzaamheden

Voor controlewerkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een Internationale Meetbrief (1969) of een bijzondere meetbrief is, indien bij het omvlaggen van een schip de buitenlandse meetgegevens worden overgenomen of indien een schip door een daartoe bevoegde buitenlandse autoriteit ingevolge artikel 8 van de Meetbrievenwet 1981 of de Regeling metingsvoorschriften is gemeten of hermeten, een tarief verschuldigd van € 1.175.

Artikel 2.6. Tarief afgifte document

 • 1 Voor de afgifte van een meetbrief of een bijzondere meetbrief is een het tarief verschuldigd van € 167.

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in een Internationale Meetbrief (1969), een bijzondere meetbrief of een inhoudsverklaring als bedoeld in artikel 2.4, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 58.

Artikel 2.7. Tarief meting meerdere schepen

Indien de eigenaar een verzoek indient voor de meting of hermeting van twee of meer van zijn schepen, niet zijnde zusterschepen, en deze metingen gelijktijdig op één locatie kunnen worden uitgevoerd voor één rekening, is voor het eerste schip een tarief als bedoeld in de deze paragraaf verschuldigd en voor de volgende schepen een tarief van € 129 per manuur verschuldigd.

Artikel 2.8. Tarief onderzoek zonder afgifte van document

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van documenten als bedoeld in deze paragraaf, buiten toedoen van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport, niet leiden tot afgifte van dat document, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd € 129 per manuur;

 • b. indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, het tarief dat is vastgesteld voor werkzaamheden of meting ten behoeve van de afgifte van het document.

§ 2.2. Tarieven inschrijving rompbevrachtingsregister, zeebrief en verklaring nationaliteit

Artikel 2.10. Tarief inschrijving rompbevrachtingsregister

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in de in het eerste lid bedoelde inschrijving, is de rompbevrachter een tarief verschuldigd van € 175.

 • 3 Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een gewaarmerkt uittreksel uit het rompbevrachtingsregister, bedoeld in het eerste lid, is de rompbevrachter een tarief verschuldigd van € 144.

 • 4 In afwijking van het tweede lid is de rompbevrachter voor het aanbrengen van een wijziging die betrekking heeft op de dagtekening of de tijdsduur van de rompbevrachtingsovereenkomst een tarief verschuldigd van € 498.

 • 5 Voor een bareboat-outverklaring, houdende de instemming van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met de inschrijving in een buitenlands rompbevrachtingsregister, is een vergoeding verschuldigd van € 167.

Artikel 2.11. Tarief verklaring teboekstelling schip

Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 311a, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel of artikel 37, eerste lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, is de aanvrager het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de aanvraag betrekking heeft op een schip dat uitsluitend of mede in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt: € 319;

 • b. indien de aanvraag betrekking heeft op een schip dat uitsluitend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt: € 192.

Artikel 2.13. Tarief onderzoek zonder afgifte van document

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van documenten als bedoeld in deze paragraaf, buiten toedoen van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport, niet leiden tot afgifte van dat document, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd € 129 per manuur;

 • b. indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, het tarief dat is vastgesteld voor werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van het document.

§ 2.3. Tarieven voorkoming verontreiniging door schepen

Artikel 2.15. Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. MARPOL-verdrag: het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag te voorkoming van verontreiniging door schepen, met Protocollen en Bijlagen met Aanhangsels (Trb. 1978, 188);

 • b. verklaring: de verklaring als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen;

 • c. certificaat: Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door olie, als bedoeld in voorschrift 7 van bijlage I van het MARPOL-verdrag;

 • d. Ballastwaterverdrag: het op 13 februari 2004 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (Trb. 2005, 44).

Artikel 2.17. Tarief onderzoek schepen

 • 1 Voor het onderzoek dat nodig is voor de afgifte van een certificaat of een verklaring voor een vissersvaartuig groter dan 400 GT, is het tarief verschuldigd dat voor de werkzaamheden is genoemd in onderstaande tabel:

  Type onderzoek

  ≤75 m

  >75 m

  Onderzoek eerste afgifte

  € 163

   

  Onderzoek eerste afgifte

   

  € 326

  Viseren certificaten

  € 83

   

  Viseren certificaten

   

  € 83

  Onderzoek hernieuwde afgifte

  € 163

   

  Onderzoek hernieuwde afgifte

   

  € 163

 • 2 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen, nodig voor het viseren of de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is een tarief verschuldigd van € 402.

 • 3 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde vissersvaartuigen nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd van: € 602 voor vissersvaartuigen kleiner dan 400 GT.

Artikel 2.18. Tarief onderzoek overige schepen

Indien een scheepstype niet is opgenomen in artikel 2.17, wordt voor het onderzoek nodig voor de afgifte van een certificaat of een verklaring door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

Artikel 2.20. AFS-certificaat

 • 1 Voor het onderzoek aan boord nodig voor de afgifte of tussentijdse aanpassing van een AFS-certificaat als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L115), is een tarief verschuldigd van € 190.

 • 2 Voor de afgifte of tussentijdse vervanging van een AFS-certificaat is een tarief verschuldigd van € 261.

Artikel 2.21a. Tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage IV van het MARPOL-verdrag

 • 2 Voor de afgifte of tussentijdse vervanging van een Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door sanitair afval, als bedoeld in voorschrift 5 van Bijlage IV van het MARPOL-verdrag is een tarief verschuldigd van € 261. Dit tarief is ook van toepassing in het geval van de afgifte of tussentijdse vervanging van een vrijwillige verklaring.

Artikel 2.21b. Tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage VI van het MARPOL-verdrag

 • 1 Voor het onderzoek aan boord nodig voor de afgifte van een Internationaal certificaat betreffende voorkoming van luchtverontreiniging, als bedoeld in voorschrift 6 van Bijlage VI van het MARPOL-verdrag of een Internationaal certificaat betreffende voorkoming van luchtverontreiniging door motoren, behorende bij Nox-Code als bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen, is een tarief verschuldigd van € 163 per stuk.

 • 2 Voor de afgifte of vervanging van een certificaat, als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 261.

§ 2.4. Tarieven monsterboekje, vaarbevoegdheidsbewijs, erkennen opleidingsinstituten, type rating certificate en certificaat Wet aansprakelijkheid olietankschepen

Artikel 2.25. Tarief vaarbevoegdheidsbewijs

 • 1 Voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Wet zeevarenden, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  • a. € 119 voor elk vaarbevoegdheidsbewijs of een duplicaat vaarbevoegdheidsbewijs, waarop ten minste één van de volgende functies voorkomt:

   • 1°. kapitein;

   • 2°. eerste stuurman;

   • 3°. wachtstuurman;

   • 4°. hoofdwerktuigkundige;

   • 5°. tweede werktuigkundige;

   • 6°. wachtwerktuigkundige;

   • 7°. eerste maritiem officier;

   • 8°. maritiem officier;

   • 9°. officier elektrotechniek;

   • 10°. schipper zeevisvaart;

   • 11°. plaatsvervangend schipper zeevisvaart;

   • 12°. stuurman-werktuigkundige zeevisvaart; of

   • 13°. radio-operator;

  • b. € 79 voor elk vaarbevoegdheidsbewijs of duplicaat van een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de in onderdeel a genoemde functies niet voorkomen.

  • c. € 120 voor een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Wet zeevarenden.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing van de verplichting om in het bezit te zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs, bedoeld in artikel 25 van de Wet zeevarenden, is een tarief verschuldigd van € 163.

 • 3 Voor de afgifte van een erkenning van een vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeevaart is een tarief verschuldigd van € 123.

§ 2.5. Tarieven geneeskundige verklaringen en ontheffingen zeevaart

Artikel 2.29. Begripsbepaling

In deze paragraaf wordt verstaan onder geneeskundige verklaring:

Schriftelijke verklaring van een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen geneeskundige of medisch specialist waaruit blijkt dat een bemanningslid voldoet aan de medische eisen, bedoeld in artikel 106, eerste lid, van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, onderscheidenlijk artikel 62, eerste lid, van het Besluit zeevisvaartbemanning, dan wel houdende een bericht van afkeuring.

Hoofdstuk 3. Overige tarieven

Artikel 3.1a. Tarieven havenstaatcontrole Caribisch Nederland

 • 3 Het in het eerste of tweede lid bedoelde tarief wordt vermeerderd met USD 187 per keer dat ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport over water hebben moeten afreizen naar het schip dat onderwerp van een onderzoek was dat geleid heeft tot de aanhouding, dan wel de opheffing van de aanhouding van dat schip.

Artikel 3.6. Tarief bekwaamheidsbewijzen tankschepen

 • 2 Voor de afgifte van een erkenning van een buitenlands bekwaamheidsbewijs als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, is een tarief verschuldigd van € 120.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 4.1. Afgifte duplicaat

Voor de afgifte van een duplicaat van een certificaat of enig ander document als bedoeld in de paragrafen 2.2 en 2.3 en hoofdstuk 3 van deze regeling, is een tarief verschuldigd dat gelijk is aan het tarief voor de afgifte van dat certificaat of enig ander document.

Artikel 4.3. Toeslag onderzoek buiten Nederland

 • 1 Indien onderzoeken geheel of gedeeltelijk buiten Nederland worden uitgevoerd, is voor de reistijd buiten Nederland en voor de eventuele wachttijd tijdens het verblijf buiten Nederland een aanvullend tarief per manuur verschuldigd van € 150 voor onderzoeken bedoeld in § 2.3 en § 2.4.

 • 2 Bij de berekening van de reistijd buiten Nederland als bedoeld in het eerste lid en eventuele wachttijd geldt een maximum van acht uren per etmaal.

 • 3 De reis- en verblijfkosten van de ambtenaar, ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde onderzoeken buiten Nederland, komen voor rekening van de aanvrager. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, is voor onderzoeken bedoeld in § 1.2 een aanvullende tarief niet verschuldigd, indien het onderzoek plaatsvindt in België of Duitsland, binnen een afstand van 50 km van de Nederlands-Belgische grens of Nederlands-Duitse grens.

 • 5 Indien onderzoek ten behoeve van de afgifte van een certificaat, vergunning, verklaring of document als bedoeld in deze regeling, buiten toedoen van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport niet volledig is uitgevoerd en niet leidt tot de afgifte van dat document, is het geldende uurtarief verschuldigd.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.2

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel 5.3

 • 1 Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2003 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet verontreiniging zeewater en de Scheepvaartverkeerswet in verband met de instelling van de Nederlandse exclusieve economische zone en enkele andere onderwerpen (28 984) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel U, van die wet in werking treedt:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven