Regeling statistieken goederenverkeer

Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 13-07-2023 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 december 2004, nr. WJZ 4078560, houdende bepalingen met betrekking tot de statistieken van goederenverkeer (Regeling statistieken goederenverkeer)

Artikel 3

  • 2 In afwijking van het eerste lid kan, indien de informatieplichtige niet beschikt over apparatuur waarmee een opgave op de wijze als in dat lid bedoeld kan worden gedaan, voor de opgave gebruik worden gemaakt van de originele door het CBS beschikbaar gestelde formulieren, waarvan het model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 5

  • 2 De in het eerste lid genoemde vereenvoudigingsmethoden gelden voor het jaar 2023.

Artikel 6

  • 2 In afwijking van het eerste lid wordt uiterlijk op de zestigste kalenderdag van elk jaar de in artikel 38c, eerste lid, onderdeel a, van de wet bedoelde opgave over het daaraan voorafgaande jaar verstrekt, indien de directeur-generaal van het CBS de mogelijkheid heeft geboden om jaaropgave te doen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Centraal bureau voor de statistiek. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Den Haag, 17 december 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Naar boven