Regeling statistieken goederenverkeer

Geraadpleegd op 30-09-2022.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 december 2004, nr. WJZ 4078560, houdende bepalingen met betrekking tot de statistieken van goederenverkeer (Regeling statistieken goederenverkeer)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3

 • 1 Voor het doen van de in artikel 38c, eerste lid, onderdeel a, van de wet bedoelde opgave wordt gebruik gemaakt van de volgende gegevensdragers:

  • a. computerbestanden waarvan de indeling naar het oordeel van de directeur-generaal van het CBS overeenkomt met een door het CBS opgestelde standaard indeling voor elektronische waarneming van het goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie, waarvan het model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, of

  • b. computerbestanden die zijn opgesteld met behulp van door het CBS opgestelde software.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan, indien de informatieplichtige niet beschikt over apparatuur waarmee een opgave op de wijze als in dat lid bedoeld kan worden gedaan, voor de opgave gebruik worden gemaakt van de originele door het CBS beschikbaar gestelde formulieren, waarvan het model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 4

Bij het doen van de in artikel 38c, eerste lid, onderdeel a, van de wet bedoelde opgave kan gebruik worden gemaakt van de volgende procedures:

Artikel 5

 • 1 De hoogte van de in artikel 10, eerste lid, van verordening 638/2004 bedoelde statistische drempels wordt vastgesteld op:

  • a. € 800.000,- aan waarde van de per jaar vanuit de andere lidstaten van de Europese Unie ontvangen goederen;

  • b. € 1.000.000,- aan waarde van de per jaar naar de andere lidstaten van de Europese Unie verzonden goederen.

 • 2 De in het eerste lid genoemde hoogte van de statistische drempels geldt voor het jaar 2021.

Artikel 6

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt uiterlijk op de zestigste kalenderdag van elk jaar de in artikel 38c, eerste lid, onderdeel a, van de wet bedoelde opgave over het daaraan voorafgaande jaar verstrekt, indien de directeur-generaal van het CBS de mogelijkheid heeft geboden om jaaropgave te doen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Centraal bureau voor de statistiek. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Den Haag, 17 december 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Naar boven