Mandaatbesluit SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval

[Regeling vervallen per 26-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2004.]
Geldend van 25-11-2004 t/m 25-12-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 12 november 2004, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid, nr. A&G/W&P/2004/57935, houdende de doorverlening van bevoegdheden aan de algemeen directeur van SenterNovem in verband met de uitvoering van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval (Mandaatbesluit SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 53 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit van SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-12-2004]

De algemeen directeur van SenterNovem is bevoegd om namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover zij verband houden met de uitvoering van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval.

Artikel 2

[Vervallen per 26-12-2004]

  • 1

De algemeen directeur van SenterNovem kan zijn vertegenwoordingsbevoegdheden in een door hem te bepalen omvang mandateren of doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2

De artikelen 14 tot en met 24 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2004 zijn van toepassing op de uitoefening van bevoegdheden op grond van deze regeling, en tevens op de uitoefening van bevoegdheden die krachtens ondermandaat respectievelijk doorverlening van volmacht en machtiging worden uitgeoefend.

Artikel 3

[Vervallen per 26-12-2004]

  • 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 november 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina