Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, Warenwetbesluit [...] van levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Geraadpleegd op 25-05-2022.
Geldend van 07-01-2005 t/m heden

Besluit van 25 oktober 2004, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen inzake de vermelding van ingrediënten, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, en van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2004, nr. VGB/VL 2497249, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Gelet op richtlijn nr. 2003/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 november 2003 (PbEU L 308) tot wijziging van richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen, alsmede op artikel 4, eerste lid, artikel 6, onder c, artikel 8, eerste lid, onder c, artikel 13, onder a, en artikel 32b, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 7 oktober 2004, nr. W13.04.0358/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 oktober 2004 met nr. VGP/VL2524281, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

Eet- en drinkwaren die:

mogen worden verkocht totdat de voorraden zijn uitverkocht.

Artikel V

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 In afwijking van het eerste lid:

    • a. treedt artikel I in werking met ingang van 25 november 2004;

    • b. treedt artikel III met ingang van acht weken na de in het eerste lid bedoelde datum in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 oktober 2004

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de elfde november 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven