Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2004

Geldend van 12-03-2009 t/m 14-03-2014

Regeling tot vaststelling van een nieuwe regeling voor examinatoren voor luchtvarenden (Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2004)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 14, vierde lid, en 15, tweede lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. acceptatietest: de vaardigheidstest voor examinatoren, bedoeld JAR-FCL 1.425 (a)(3), JAR-FCL 2.425(f), of JAR-FCL 4.425(a)(3);

  • b. CRE: examinator voor de bevoegdverklaring voor een klasse vliegtuig en een éénvlieger gecertificeerd type vliegtuig (Class Rating Examiner);

  • c. examenkandidaat: persoon die om aan te tonen dat hij voldoet aan de bedrevenheideisen voor afgifte of verlenging van een bewijs van bevoegdheid of bevoegdverklaring een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid aflegt, op de wijze als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004;

  • d. FE: vliegexaminator (Flight Examiner);

  • e. FIE: examinator voor de bevoegdverklaring tot vlieginstructeur (Flight Instructor Examiner);

  • f. IRE: examinator voor de bevoegdverklaring instrumentvliegen (Instrument Rating Examiner);

  • g. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • h. praktijkexamen: het onderzoek naar de mate waarin een kandidaat voldoet aan de bedrevenheideisen, bedoeld in de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001, ten behoeve van de afgifte van een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring;

  • i. proeve van bekwaamheid: het onderzoek naar de mate waarin een kandidaat voldoet aan de bedrevenheideisen, bedoeld in de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001, ten behoeve van de verlenging of de hernieuwde afgifte van een bevoegdverklaring;

  • j. RFE: examinator recreatief vlieger (Recreational Flight Examiner);

  • k. RFIE: examinator voor de bevoegdverklaring tot recreatief vlieginstructeur (Recreational Flight Instructor Examiner);

  • l. SFE: examinator vluchtnabootser (Synthetic Flight Examiner);

  • m. TRE: examinator voor de bevoegdverklaring voor een meervlieger gecertificeerd type vliegtuig respectievelijk een type helikopter (Type Rating Examiner);

  • n. wet: Wet luchtvaart.

 • 2 In deze regeling wordt met de volgende toevoegingen bedoeld:

  • a. A: de categorie vliegtuigen (Aeroplanes);

  • b. H: de categorie helikopters (Helicopters);

  • c. FB: de categorie vrije ballonnen (Free Balloons);

  • d. E: boordwerktuigkundige (Cockpit Flight Engineer).

Hoofdstuk 2. Geautoriseerde examinatoren

§ 2.1. Algemeen

Artikel 2

 • 1 Aan vliegers worden de volgende autorisaties afgegeven indien is voldaan aan de eisen bedoeld in JAR-FCL 1.425 en 1.430, respectievelijk JAR-FCL 2.425:

  • a. FE, met de bevoegdheden en onder de voorwaarden, bedoeld in JAR-FCL 1.435 respectievelijk JAR-FCL 2.435;

  • b. FIE, met de bevoegdheden en onder de voorwaarden, bedoeld in JAR-FCL 1.460 respectievelijk JAR-FCL 2.459, 2.460 en 2.461;

  • c. CRE, met de bevoegdheden en onder de voorwaarden, bedoeld in JAR-FCL 1.445;

  • d. TRE, met de bevoegdheden en onder de voorwaarden, bedoeld in JAR-FCL 1.440 respectievelijk JAR-FCL 2.439, 2.440 en 2.442;

  • e. SFE, met de bevoegdheden en onder de voorwaarden, bedoeld in JAR-FCL 1.455 respectievelijk JAR-FCL 2.454, 2.455, 2.457;

  • f. IRE, met de bevoegdheden en onder de voorwaarden, bedoeld in JAR-FCL 1.450 respectievelijk JAR-FCL 2.445, 2.450 en 2.452;

  • g. met dien verstande dat met betrekking tot JAR-FCL 1.430 de beoordeling van de verlenging van de autorisatie kan geschieden door een toezichthoudend ambtenaar als bedoeld in het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren voor examinatoren voor luchtvarenden.

 • 2 Aan vliegers worden de volgende autorisaties afgegeven:

  • a. RFE(A) dan wel RFE(H), die de bevoegdheid geeft tot het afnemen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid voor de afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van een RPL(A) dan wel RPL(H) inclusief de daarbij behorende bijzondere bevoegdverklaringen, indien is voldaan aan de eis van ten minste 500 vlieguren op vliegtuigen, waaronder ten minste 100 uren vliegonderricht voor de afgifte van een RPL(A) dan wel RPL(H) in de desbetreffende bijzondere bevoegdverklaring;

  • b. RFIE(A) dan wel RFIE(H), die de bevoegdheid geeft tot het afnemen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid voor de afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van een RFI(A) dan wel RFIE(H) voor de desbetreffende bijzondere bevoegdverklaring, indien is voldaan aan de eis van minimaal 50 uren vliegonderricht voor de afgifte van een RFI.

 • 3 Aan boordwerktuigkundigen wordt de autorisatie tot TRE(E) afgegeven als voldaan is aan de eisen, bedoeld in JAR-FCL 4.425 en JAR-FCL 4.440. Het tweede lid, onderdeel b, is met betrekking tot JAR-FCL 1.430 van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Voor ballonvaarders zijn voor het verkrijgen van de autorisatie tot FE(FB) de eisen, genoemd in onderdeel b van het eerste lid van overeenkomstige toepassing en wordt voldaan aan de eis van ten minste 500 vaaruren op een vrije ballon, waaronder ten minste 100 uren vaaronderricht voor de afgifte van een CPL(FB). Het tweede lid, onderdeel b, is met betrekking tot JAR-FCL 1.430 van overeenkomstige toepassing.

 • 5 In het geval van een aanvraag tot afgifte van een autorisatie tot RFE of RFIE vervult een senior-examinator bij de test, bedoeld in JAR-FCL 1.425(a)(3) respectievelijk JAR-FCL 2.425(a)(3), de rol van kandidaat

 • 6 De autorisaties, bedoeld in dit artikel, zijn beperkt tot het bewijs van bevoegdheid en de bevoegdverklaringen, waarvan de examinator houder is en waarvoor hij bevoegd is om instructie te geven.

Artikel 3

Een geautoriseerde examinator is bevoegd om, indien een kandidaat aan alle voorwaarden heeft voldaan, de desbetreffende bevoegdverklaring te verlengen dan wel hernieuwd af te geven door daarvan namens de minister aantekening te maken op het document, waarop bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen worden weergegeven, en dit document af te tekenen.

Artikel 4

 • 1 Een geautoriseerde examinator, niet zijnde een RFE of RFIE, kan een vergoeding voor een afgenomen praktijkexamen of proeve van bekwaamheid declareren bij:

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. het honorarium van ten hoogste € 91,– per afgenomen praktijkexamen of proeve van bekwaamheid, en

  • b. de ten behoeve van het afnemen van het praktijkexamen of de proeve van bekwaamheid gemaakte reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit binnenland, met dien verstande dat de totale vergoeding ten hoogste € 182,– bedraagt.

§ 2.2. Afgifte en verlenging

Artikel 5

 • 1 Een autorisatie tot examinator kan worden afgegeven op voordracht van een geregistreerde dan wel gekwalificeerde opleidingsinstelling of van een luchtvaartmaatschappij en na het Nationaal Expert Team-Praktijk te hebben gehoord.

 • 2 Een voordracht, als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een daartoe door de minister verstrekt formulier.

Artikel 7

Een autorisatie is ongeldig gedurende de periode dat de examinator niet voldoet aan een of meer eisen als bedoeld in artikel 2. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, is de examinator verplicht dit onverwijld te melden aan de minister.

Hoofdstuk 3. Senior-examinatoren

Artikel 10

Met uitzondering van artikel 2, eerste lid, onder e, kunnen per categorie luchtvaartuig senior-examinatoren worden benoemd met betrekking tot de autorisaties, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 11

 • 1 Een senior-examinator heeft de volgende taken:

  • a. het uitoefenen van supervisie met betrekking tot acceptatietesten, zoals uitgevoerd door een kandidaat-examinator ter verkrijging van een autorisatie tot examinator als bedoeld in artikel 2;

  • b. tijdens het uitoefenen van supervisie met betrekking tot acceptatietesten als bedoeld in onderdeel a, uitoefenen van de bevoegdheden van een examinator ten opzichte van de examenkandidaat;

  • c. het beoordelen van het afnemen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid door een examinator, in het kader van een verlenging van een autorisatie tot examinator als bedoeld in artikel 2;

  • d. het leveren van een bijdrage aan de standaardisatie van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid;

  • e. het leveren van een bijdrage aan de waarborging van de kwaliteit van praktijkexamens, proeven van bekwaamheid en praktijkexaminatoren;

  • f. het leveren van ondersteuning aan werkzaamheden ten behoeve van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid.

 • 2 De taken, bedoeld in het eerste lid, worden slechts uitgeoefend ten aanzien van de autorisatie tot examinator met betrekking waartoe de senior-examinator is benoemd.

Artikel 12

 • 1 Een senior-examinator die hetzij niet meer in het bezit is van de autorisatie tot examinator met betrekking waartoe deze als senior-examinator is benoemd, hetzij niet gerechtigd is de bij deze autorisatie behorende bevoegdheden uit te oefenen, oefent geen supervisie uit met betrekking tot acceptatietesten ter verkrijging van een autorisatie tot examinator.

 • 2 Een senior-examinator oefent geen supervisie uit met betrekking tot acceptatietesten respectievelijk beoordeelt niet het afnemen van examens of proeven van bekwaamheid als deze een acceptatietest respectievelijk een examen of proeve van bekwaamheid voor een type- of klassebevoegdheid inhouden en de senior-examinator binnen de relevante autorisatie niet de bevoegdheid heeft tot het examineren voor tenminste één type- of klassebevoegdverklaring.

Artikel 13

Een senior-examinator, die in dienst is van een luchtvaartmaatschappij of opleidingsinstelling, oefent geen supervisie uit met betrekking tot een acceptatietest als deze wordt uitgevoerd door een kandidaat-examinator die in dienst is van dezelfde luchtvaartmaatschappij of opleidingsinstelling.

Artikel 14

 • 1 Een senior-examinator, niet zijnde een senior-examinator met betrekking tot de autorisatie tot RFE of RFIE, kan indien deze een taak uitoefent als bedoeld in artikel 3, hiervoor een vergoeding declareren bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. een honorarium dat € 200,– per dag bedraagt, en

  • b. de ten behoeve van het uitoefenen van de taak gemaakte reis- en verblijfkosten, die volgens het Reisbesluit binnenland worden vergoed.

 • 3 Reis- en verblijfkosten die een senior-examinator in het buitenland maakt worden niet vergoed door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een senior-examinator, die in dienst is van een luchtvaartmaatschappij of opleidingsinstelling, declareert geen vergoeding bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wanneer hij in het kader van een verlenging van een autorisatie tot examinator, het afnemen van een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid door een examinator in dienst van dezelfde luchtvaartmaatschappij of opleidingsinstelling beoordeelt.

Artikel 15

 • 1 Senior-examinatoren worden voor een periode van ten hoogste drie jaren benoemd. Na afloop van deze termijn kunnen zij telkens voor ten hoogste drie jaren worden herbenoemd

 • 2 Een benoeming tot senior-examinator vervalt van rechtswege:

  • a. als de autorisatie tot examinator met betrekking waartoe de seniorexaminator is benoemd op grond van artikel 2.6, derde lid, van de wet is ingetrokken;

  • b. op de eerste dag van de maand nadat de senior-examinator drie jaar hetzij niet meer in het bezit is van de autorisatie tot examinator met betrekking waartoe deze is benoemd, hetzij niet meer gerechtigd is de bij deze autorisatie behorende bevoegdheden uit te oefenen.

 • 2 Een benoeming tot senior-examinator vervalt op schriftelijk verzoek van de senior-examinator.

 • 3 Een benoeming tot senior-examinator is geschorst gedurende de periode waarin de autorisatie tot examinator met betrekking waartoe de seniorexaminator is benoemd op grond van artikel 2.5, zesde lid, van de wet is geschorst.

 • 4 Herbenoeming tot senior-examinator vindt niet plaats als de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Artikel 16

 • 1 Om in aanmerking te kunnen komen voor een benoeming tot senior-examinator met betrekking tot een bepaalde autorisatie tot examinator:

  • a. is de betrokkene binnen de vijf jaar voorafgaand aan de eventuele benoeming tenminste drie jaar werkzaam geweest als examinator binnen de desbetreffende autorisatie, en

  • b. heeft de betrokkene minimaal 1000 uur instructie gegeven binnen de instructeurbevoegdverklaring, benodigd voor de afgifte van de desbetreffende autorisatie.

 • 2 Om in aanmerking te kunnen komen voor een benoeming tot senior-examinator met betrekking tot de autorisatie tot FE, CRE, IRE of FIE heeft de betrokkene voldaan aan het bepaalde in het eerste lid en aan de eis van tenminste 1500 uur vliegervaring als houder van een CPL of ATPL binnen de categorie luchtvaartuigen, waarvoor de benoeming tot senior-examinator zal gaan gelden.

 • 3 Om in aanmerking te kunnen komen voor een benoeming tot senior-examinator met betrekking tot de autorisatie tot TRE heeft de betrokkene voldaan aan het bepaalde in het eerste lid en aan de eis van tenminste 1500 uur vliegervaring als eerste bestuurder en als houder van een ATPL, respectievelijk als boordwerktuigkundige en als houder van een CFEL, binnen de categorie luchtvaartuigen waarvoor de benoeming tot seniorexaminator zal gaan gelden.

 • 4 De in het eerste lid, onder b, en het tweede lid genoemde eisen zijn niet van toepassing op een benoeming tot senior-examinator voor de categorie vrije ballonnen.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 18

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2004. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 29 september 2004, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 oktober 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina