Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WWIK

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 september 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/SFI/04/57545, houdende regels inzake de verstrekking van statistische gegevens met betrekking tot de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2005)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Uitkeringsstatistieken

[Vervallen per 01-01-2013]

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlagen 1, 2, 3 en 3a bij deze regeling opgenomen model, onderscheiden naar de WWB, de IOAW , de IOAZ en de WWIK, gegevens met betrekking tot personen aan wie in de desbetreffende maand een uitkering is verleend.

Artikel 3. Debiteurenstatistiek

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 4 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen aan wie in het kader van de uitvoering van de WWB, de IOAW , de IOAZ en de WWIK een betalings- of aflossingsverplichting is opgelegd.

  • 2 Het eerste lid is ten aanzien van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners slechts van toepassing, indien een gemeente, op voordracht van de directeur-generaal van de statistiek, daartoe door de minister is aangewezen. Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Fraudestatistiek

[Vervallen per 01-01-2013]

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van de eerste helft van een kalenderjaar en na afloop van de tweede helft van een kalenderjaar, overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen bij wie een vermoeden van fraude met betrekking tot een uitkering is onderzocht.

Artikel 5. Statistiek reïntegratie door gemeenten

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van de eerste helft van een kalenderjaar en na afloop van de tweede helft van een kalenderjaar overeenkomstig het in bijlage 6 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen aan wie in het betreffende halfjaar een voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de WWB is aangeboden, dan wel met betrekking tot personen die van voornoemde voorziening feitelijk gebruik hebben gemaakt, door tussenkomst van een door de minister aan te wijzen externe bewerker. Van de aanwijzing van de bewerker wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 2 De bewerker, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de in het eerste lid bedoelde gegevens op een door de minister te bepalen wijze.

  • 3 Door de bewerker worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

Artikel 6. Centraal Bureau voor de Statistiek

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Het college verstrekt de gegevens, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, door tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de gegevensverstrekking plaatsvindt op een door de directeur-generaal van de statistiek te bepalen wijze.

  • 2 Door de minister kunnen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van het verrichten van statistisch onderzoek.

Artikel 8. Intrekking regeling

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 7, in werking met ingang van 1 januari 2005. Artikel 7 treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2004.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WWIK.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die uiterlijk 15 september 2004 ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ’s-Gravenhage.

Den Haag, 13 september 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 3a

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 6

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 7

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina