Scholingsregeling WW

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. 04/57292, houdende vaststelling van regels over de noodzakelijke opleiding of scholing bedoeld in artikel 76 Werkloosheidswet (Scholingsregeling WW)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 76 van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1. Noodzakelijke opleiding of scholing

  • 1 Het recht op uitkering tijdens noodzakelijke opleiding of scholing als bedoeld in artikel 76 van de Werkloosheidswet blijft bestaan indien de opleiding of scholing bestaat uit het systematisch verwerven van kennis dan wel vaardigheden volgens een vooraf vastgesteld programma, waarbij de verworven kennis en vaardigheden worden getoetst.

  • 2 De opleiding of scholing is noodzakelijk indien aannemelijk is:

    • a. dat de werknemer niet zonder opleiding of scholing een voor hem passend beroep of functie kan uitoefenen op de arbeidsmarkt en dat de voorgestelde opleiding of scholing daartoe een adequaat middel is; en

    • b. dat de opleiding of scholing relevant is voor de arbeidsmarkt.

  • 3 De noodzakelijke opleiding of scholing bestaat in overwegende mate uit het verrichten van activiteiten die niet productie als doel hebben.

  • 4 Als noodzakelijke scholing wordt aangemerkt scholing waarvoor een verklaring is afgegeven als bedoeld in artikel 3.6, vierde lid, van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015.

Artikel 2. Duur

  • 1 De opleiding of scholing duurt maximaal een jaar.

  • 2 In afwijking van het eerste lid kan het UWV in individuele gevallen opleiding of scholing van een langere duur toestaan, doch niet langer dan twee jaar.

Artikel 3. Uitzondering recht op uitkering

Geen recht op uitkering als bedoeld in artikel 1 en 2 blijft bestaan, indien tijdens de opleiding of scholing recht bestaat op een voorziening in de derving van inkomen.

Artikel 4. Overgangsrecht

Deze regeling is van toepassing op de werkloze werknemer die op of na de dag van inwerkingtreding van deze regeling een aanvraag heeft ingediend tot deelname aan opleiding of scholing.

Artikel 5. Intrekking

De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 1990 houdende vaststelling van regels als bedoeld in artikel 76, eerste en tweede lid, van de Werkloosheidswet wordt ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina