Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 01-07-2022.
Geldend van 29-11-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van 18 augustus 2004, inzake het aanwijzen van rechtspersonen waarop artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001 van toepassing is (Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juli 2004, nr. BZ2004-648M, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;

Gelet op artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001;

De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, nr. W06.04.0349/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 13 augustus 2004, nr. BZ2004-733U, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 2 Onze Minister van Financiën kan in overeenstemming met Onze betrokken Ministers de aanwijzing van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 45, eerste en tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 intrekken, indien hij handhaving op deze lijsten uit een oogpunt van een doelmatig en risico-arm kasbeheer niet langer zinvol oordeelt.

 • 3 Van besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Artikel 1 is gedurende zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit niet van toepassing op liquide middelen, die door een aangewezen rechtspersoon buiten 's Rijks schatkist worden uitgezet na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 2 Artikel 1 is voorts in aansluiting op de periode van zes maanden, bedoeld in het eerste lid, gedurende zes maanden niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde liquide middelen waarvan de uitzetting binnen de in het eerste lid bedoelde periode van zes maanden door een aangewezen rechtspersoon is aangemeld bij Onze betrokken Minister, teneinde afspraken te maken over de periode waarbinnen de betrokken rechtspersoon alsnog de bedoelde middelen in 's Rijks schatkist zal brengen.

 • 3 Onze Minister van Financiën kan de periode van zes maanden, bedoeld in het tweede lid, verlengen met een door hem te bepalen termijn.

 • 4 Onze Minister van Financiën kan de perioden van zes maanden, bedoeld in het eerste en het tweede lid, voor een afzonderlijke rechtspersoon verkorten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2004. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 augustus 2004, dan treedt het in werking met ingang van de dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 september 2004.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijlagen en met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 augustus 2004

Beatrix

De Minister van Financiën ,

G. Zalm

Uitgegeven de dertigste augustus 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Bijlage A. bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

A1-lijst: Rechtspersonen met een wettelijke taak die verplicht zijn aangewezen op grond van artikel 45, eerste lid, Comptabiliteitswet 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Ministerie van Veiligheid en Justitie:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA);

 • Politieacademie;

 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV);

 • Onderzoeksraad voor Veiligheid;

 • politie, bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Politiewet 2012;

 • raad voor rechtsbijstand;

 • Stichting Reclassering Nederland (SRN);

 • Bureau Financieel Toezicht;

 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO);

 • Stichting het Juridisch Loket;

 • Stichting Nidos;

 • Stichting Slachtofferhulp Nederland.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Administratie Indonesische Pensioenen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Commissariaat voor de Media;

 • Koninklijke Bibliotheek;

 • Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen;

 • Stichting Mondriaan Fonds;

 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de daaraan geliëerde rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen;

 • Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

 • Nederlands Letterenfonds;

 • Stichting Nederlands fonds voor de film;

 • Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs;

 • Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties (Mediafonds);

 • Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;

 • Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs.

 • Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten;

 • Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie.

Ministerie van Financiën:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • De Nederlandsche Bank N.V, uitsluitend voor de liquide middelen in het kader van het depositogarantiestelsel (DNB);

 • Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars (NBM);

 • Stichting Autoriteit Financiële Markten;

 • Stichting Waarborgfonds Motorverkeer;

 • Stichting Beleggers Compensatiefonds;

 • Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI);

 • Waarderingskamer.

Ministerie van Defensie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

 • Dienst voor het kadaster en de openbare registers;

 • Dienst Wegverkeer;

 • Luchtverkeersleiding Nederland;

 • NV Westerscheldetunnel;

 • ProRail B.V.;

 • Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Ministerie van Economische Zaken:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Bureau beheer landbouwgronden;

 • Centraal Bureau voor de Statistiek;

 • Staatsbosbeheer;

 • Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten;

 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO);

 • Kamer van Koophandel.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Inlichtingenbureau;

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • CIZ;

 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);

 • ZorgOnderzoek Nederland (ZoN);

 • Pensioen- en Uitkeringsraad;

 • Stichting Uitvoering Omslagregelingen;

 • Zorginstituut Nederland, uitsluitend voor de apparaatsgelden;

 • CAK.

A2-lijst: Rechtspersonen met een publieke taak die verplicht zijn aangewezen op grond van artikel 45, derde lid, Comptabiliteitswet 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Ministerie van Economische Zaken:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA);

 • Stichting Nationaal Groenfonds.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

A3-lijst: Rechtspersonen met een publieke, al dan niet wettelijke, taak die vrijwillig zijn aangewezen op grond van artikel 45, derde lid, Comptabiliteitswet 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • De instellingen, belast met een wettelijke taak op grond van artikel 2.8 van de Erfgoedwet, die bij de Minister van Financiën schriftelijk het verzoek indienen om voor de toepassing van artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 in aanmerking te komen en waarvan de Minister van Financiën dit verzoek heeft gehonoreerd.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Gesloten jeugdzorginstellingen, genoemd in de B1-lijst onder het opschrift Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die bij de Minister van Financiën schriftelijk het verzoek indienen om voor de toepassing van artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 in aanmerking te komen en waarvan de Minister van Financiën dit verzoek heeft gehonoreerd;

 • Stichting bevolkingsonderzoek midden-west;

 • Stichting bevolkingsonderzoek noord;

 • Stichting bevolkingsonderzoek oost;

 • Stichting bevolkingsonderzoek zuid;

 • Stichting bevolkingsonderzoek zuid-west.

Ministerie van Veiligheid en Justitie:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • De particuliere justitiële jeugdinrichtingen, genoemd in onderdeel 1 van bijlage B bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, die bij de Minister van Financiën schriftelijk het verzoek indienen om voor de toepassing van artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 in aanmerking te komen en waarvan de Minister van Financiën dit verzoek heeft gehonoreerd;

 • Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland.

 • Kansspelautoriteit.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ministerie van Economische Zaken:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • bekostigde onderwijsinstellingen, bedoeld in de onderwijswetgeving, die bij Onze Minister van Financiën schriftelijk het verzoek indienen om voor de toepassing van artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 in aanmerking te komen en waarvan Onze Minister van Financiën dit verzoek heeft gehonoreerd.

Bijlage B. bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

B1-lijst: Rechtspersonen met een wettelijke taak die zijn aangewezen op grond van artikel 45, tweede lid, Comptabiliteitswet 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Ministerie van Veiligheid en Justitie:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting HALT Nederland;

 • De Gesloten jeugdzorginstellingen:

  • * Stichting Frentrop Teylingereind (in Sassenheim);

  • * Stichting LSG-Rentray (in Eefde);

  • * Stichting Spirit (in Amsterdam);

  • * Stichting Het Poortje Jeugdinrichting (in Groningen);

  • * Stichting Jeugdzorg St. Jozeph (in Cadier en Keer);

  tenzij de betrokken jeugdzorginstelling behoort tot de categorie gesloten jeugdzorginstellingen als bedoeld in de A2-lijst.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Bureau Architectenregister (SBA).

Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening;

 • Stichting VAM, Opleidingsinstituut voor het Motorvoertuig-, Tweewieler- en Aanverwant Bedrijf;

 • Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB);

 • Stichting Vamex.

Ministerie van Economische Zaken:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB);

 • Edelmetaal Waarborg Nederland BV;

 • Faunafonds;

 • Nederlands Meetinstituut;

 • Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD);

 • Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ);

 • Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE);

 • Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB);

 • Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw;

 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed voor Landbouwgewassen (NAK);

 • Stichting Skal;

 • Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • College sanering zorginstellingen (CSZ);

 • Nederlandse Zorgautoriteit;

 • De particuliere justitiële jeugdinrichtingen:

  • * Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium;

  • * Stichting Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs;

  • * Stichting Tender (in Breda);

  • * Stichting BJ Brabant (in Deurne);

  • * Stichting de Hoenderloo Groep (in Hoenderloo);

  • * Stichting PARLAN (in Alkmaar);

  tenzij de betrokken jeugdzorginstelling behoort tot de categorie gesloten jeugdzorginstellingen als bedoeld in de A2-lijst

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • De instellingen, belast met een wettelijke taak op grond van artikel 2.8 van de Erfgoedwet, tenzij de betrokken instelling behoort tot de categorie instellingen als bedoeld in de A3-lijst onder het opschrift Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ministerie van Defensie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Defensiemusea;

 • Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA (SWOON).

Naar boven