Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 27-06-2022.
Geldend van 11-03-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van 18 augustus 2004, inzake het aanwijzen van rechtspersonen waarop artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001 van toepassing is (Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juli 2004, nr. BZ2004-648M, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;

Gelet op artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001;

De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, nr. W06.04.0349/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 13 augustus 2004, nr. BZ2004-733U, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 2 Onze Minister van Financiën kan in overeenstemming met Onze betrokken Ministers de aanwijzing van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 45, eerste en tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 intrekken, indien hij handhaving op deze lijsten uit een oogpunt van een doelmatig en risico-arm kasbeheer niet langer zinvol oordeelt.

 • 3 Van besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Artikel 1 is gedurende zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit niet van toepassing op liquide middelen, die door een aangewezen rechtspersoon buiten 's Rijks schatkist worden uitgezet na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 2 Artikel 1 is voorts in aansluiting op de periode van zes maanden, bedoeld in het eerste lid, gedurende zes maanden niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde liquide middelen waarvan de uitzetting binnen de in het eerste lid bedoelde periode van zes maanden door een aangewezen rechtspersoon is aangemeld bij Onze betrokken Minister, teneinde afspraken te maken over de periode waarbinnen de betrokken rechtspersoon alsnog de bedoelde middelen in 's Rijks schatkist zal brengen.

 • 3 Onze Minister van Financiën kan de periode van zes maanden, bedoeld in het tweede lid, verlengen met een door hem te bepalen termijn.

 • 4 Onze Minister van Financiën kan de perioden van zes maanden, bedoeld in het eerste en het tweede lid, voor een afzonderlijke rechtspersoon verkorten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2004. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 augustus 2004, dan treedt het in werking met ingang van de dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 september 2004.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijlagen en met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 augustus 2004

Beatrix

De Minister van Financiën ,

G. Zalm

Uitgegeven de dertigste augustus 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Bijlage A. bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Onderdeel 1: Aangewezen rechtspersonen op grond van artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Ministerie van Justitie:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA);

 • Raden voor de rechtsbijstand, gevestigd in Amsterdam, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Den Haag en Leeuwarden;

 • Stichting Reclassering Nederland (SRN).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, Politie onderwijs- en kenniscentrum (LSOP);

 • Nederlands instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra);

 • Onderzoeksraad voor Veiligheid;

 • politieregio’s, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 1993;

 • Stichting Administratie Indonesische Pensioenen;

 • Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN).

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Commissariaat voor de Media;

 • Informatie Beheer Groep;

 • Koninklijke Bibliotheek;

 • Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen;

 • Mondriaan Stichting;

 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de daaraan geliëerde rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen;

 • Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

 • Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten;

 • Stichting Fonds voor de Letteren;

 • Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing;

 • Stichting fonds voor de scheppende toonkunst;

 • Stichting Nederlands fonds voor de film;

 • Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs;

 • Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties (Stifo);

 • Stichting stimuleringsfonds voor de architectuur;

 • Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs.

Ministerie van Financiën:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • De Nederlandsche Bank N.V, uitsluitend voor de liquide middelen in het kader van het depositogarantiestelsel (DNB);

 • Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars (NBM);

 • Stichting Autoriteit Financiële Markten;

 • Stichting Waarborgfonds Motorverkeer.

Ministerie van Defensie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting;

 • Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Dienst Wegverkeer;

 • Luchtverkeersleiding Nederland;

 • ProRail B.V.;

 • Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

 • Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Ministerie van Economische Zaken:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Centraal Bureau voor de Statistiek;

 • Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA);

 • Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten;

 • Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart;

 • TenneT BV.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Bureau beheer landbouwgronden;

 • Staatsbosbeheer;

 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Inlichtingenbureau;

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ);

 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);

 • Organisatie ZorgOnderzoek Nederland;

 • Pensioen- en Uitkeringsraad;

 • Stichting Uitvoering Omslagregelingen.

Onderdeel 2: Aangewezen rechtspersonen op grond van artikel 3 van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Nationaal Restauratiefonds;

 • bekostigde onderwijsinstellingen, bedoeld in de onderwijswetgeving, die bij Onze Minister van Financiën schriftelijk het verzoek indienen om voor de toepassing van artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 in aanmerking te komen en waarvan Onze Minister van Financiën dit verzoek heeft gehonoreerd;

 • kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, die bij Onze Minister van Financiën schriftelijk het verzoek indienen om voor de toepassing van artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 in aanmerking te komen en waarvan Onze Minister van Financiën dit verzoek heeft gehonoreerd;

 • De verzelfstandigde rijksmusea, genoemd in onderdeel 1 van bijlage B bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, die bij de Minister van Financiën schriftelijk het verzoek indienen om voor de toepassing van artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 in aanmerking te komen en waarvan de Minister van Financiën dit verzoek heeft gehonoreerd.

Ministerie van Financiën:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Joods Humanitair Fonds;

 • Stichting Maror-gelden Overheid.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

– Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA).

Ministerie van Verkeer en Waterstaat:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Participatiefonds Gemeentelijke Vervoerbedrijven;

 • NV Westerscheldetunnel.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Nationaal Groenfonds;

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Fonds Patiënten, Gehandicapten en Ouderen (Fonds PGO).

 • Stichting Het Gebaar.

 • Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma.

Ministerie van Justitie en Minister voor Jeugd en Gezin:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

– De particuliere justitiële jeugdinrichtingen, genoemd in onderdeel 1 van bijlage B bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, die bij de Minister van Financiën schriftelijk het verzoek indienen om voor de toepassing van artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 in aanmerking te komen en waarvan de Minister van Financiën dit verzoek heeft gehonoreerd.

Bijlage B. bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Onderdeel 1: Aangewezen rechtspersonen op grond van artikel 2 van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Ministerie van Justitie:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting HALT Nederland;

 • Stichting Slachtofferhulp Nederland;

 • De particuliere justitiële jeugdinrichtingen:

  • * Stichting Frentrop Teylingereind (in Sassenheim);

  tenzij de betrokken jeugdinrichting behoort tot de categorie particuliere justitiële jeugdinrichtingen als bedoeld in onderdeel 2 van bijlage A bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE).

Ministerie van Financiën:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

– Waarderingskamer.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening;

 • Stichting Bureau Architectenregister (SBA).

Ministerie van Verkeer en Waterstaat:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Stichting VAM, Opleidingsinstituut voor het Motorvoertuig-, Tweewieler- en Aanverwant Bedrijf;

 • Stichting inschrijving Eigen Vervoer;

 • Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart;

 • Stichting Vaarbewijzen- en Marifoonexamens (Vamex).

Ministerie van Economische Zaken:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Edelmetaal Waarborg Nederland BV;

 • Nederlands Meetinstituut;

 • Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB);

 • Faunafonds;

 • Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD);

 • Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ);

 • Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE);

 • Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB);

 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw);

 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed voor Landbouwgewassen (NAK);

 • Stichting Skal.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten bv;

 • College bouw zorginstellingen (CBZ);

 • College sanering zorginstellingen (CSZ);

 • Nederlandse Zorgautoriteit.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • De verzelfstandigde Rijksmusea:

  • * Stichting tot Beheer van Museum Boerhaave;

  • * Stichting Museum Catherijneconvent;

  • * Stichting het Geld- en Bankmuseum;

  • * Stichting Kröller Müller;

  • * Stichting Museum Slot Loevestijn;

  • * Stichting Paleis het Loo Nationaal Museum;

  • * Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis;

  • * Stichting Museum van het Boek/Museum Meermanno;

  • * Stichting Rijksmuseum Muiderslot;

  • * Stichting Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis;

  • * Stichting Rijksmuseum van Oudheden;

  • * Stichting het Rijksmuseum;

  • * Stichting Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam;

  • * Stichting Rijksmuseum Twenthe;

  • * Stichting van Gogh Museum/Museum Mesdag;

  • * Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde;

  • * Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum;

  tenzij het betrokken museum behoort tot de categorie musea als bedoeld in onderdeel 2 van bijlage A bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Ministerie van Justitie en Minister voor Jeugd en Gezin

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • De particuliere justitiële jeugdinrichtingen:

  • * Stichting Frentrop Jongerenhuis Harreveld (in Harreveld);

  • * Stichting Justitieel Pedagogisch Centrum de Sprengen (in Zutphen);

  • * Stichting Rentray (in Eefde);

  • * Stichting Spirit (in Amsterdam);

  • * Stichting Het Poortje Justitiële Jeugdinrichting (in Groningen);

  • * Stichting Jeugdzorg St. Jozeph (in Cadier en Keer);

  tenzij de betrokken jeugdinrichting behoort tot de categorie particuliere justitiële jeugdinrichtingen als bedoeld in onderdeel 2 van bijlage A bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Minister voor Jeugd en Gezin

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO);

 • De particuliere justitiële jeugdinrichtingen:

  • * Stichting Orthopedagogisch Centrum Ottho Gerhard Heldring (in Zetten);

  • * Stichting Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs (in Rotterdam);

  • * Stichting Tender (in Breda);

  • * Stichting BJ Brabant (in Deurne);

  • * Stichting de Hoenderloo Groep (in Hoenderloo);

  • * Stichting Jeugdformaat-De Jutters Combinatie (in Den Haag);

  • * Stichting PARLAN (in Alkmaar);

  tenzij de betrokken jeugdinrichting behoort tot de categorie particuliere justitiële jeugdinrichtingen als bedoeld in onderdeel 2 van bijlage A bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Naar boven