Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

[Regeling vervallen per 12-05-2018.]
Geraadpleegd op 28-06-2022.
Geldend van 11-08-2004 t/m 11-05-2018

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 30 maart 2001, nr. RTB 2001/1365M. Het besluit is aangepast aan de organisatie van de Belastingdienst.

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 12-05-2018]

Per 1 maart 1998 is de CGVP actief. De CGVP ressorteert onder de Belastingdienst/Rijnmond/kantoor Rotterdam. Aan de CGVP is de volgende taakopdracht gegeven:

 • het coördineren van de uitvoering op het terrein van de verrekenprijzen;

 • het zijn van aanspreekpunt voor de (kantoren van de) Belastingdienst en het departement op het gebied van verrekenprijzen (hieronder mede begrepen de winstallocatie tussen hoofdhuis en vaste inrichting);

 • het voorbereiden van beleid voor die gevallen waarin de grondslag van de Nederlandse vennootschapsbelasting wordt uitgehold door het hanteren van een niet correcte toepassing van het zogenaamde arm's-lengthbeginsel;

 • het adviseren van het Directoraat-generaal Belastingdienst en het Directoraat-generaal Fiscale Zaken inzake het te vormen en te voeren beleid inzake verrekenprijzen;

 • het adviseren van de bevoegde autoriteit over in overleg- en arbitrageprocedures inzake verrekenprijzen in te nemen standpunten;

 • het zijn van kenniscentrum binnen de Belastingdienst op het terrein van de verrekenprijzen.

2. Werkwijze van de CGVP

[Regeling vervallen per 12-05-2018]

De CGVP is verantwoordelijk voor de uitvoeringscoördinatie op het terrein van de verrekenprijzen en moet waarborgen dat er sprake is van eenheid van beleid met betrekking tot de uitvoering op het gebied van verrekenprijzen. Om te komen tot eenheid van de uitvoering van het fiscale beleid is het noodzakelijk dat de CGVP in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht verkrijgt in zowel de omvang als de aanpak van verrekenprijsproblematiek in de Belastingdienst. De kantoren worden dan ook verzocht de in hun praktijk voorkomende gevallen aan te melden bij de CGVP. Naast de gevallen waarbij een standpuntbepaling precedentwerking zou kunnen hebben en daarom opgevat zou kunnen worden als (een begin van) beleid, gaat het in het bijzonder om de volgende gevallen:

 • transacties met verbonden lichamen die gevestigd zijn in tax havens;

 • voorgenomen onderzoeken naar verrekenprijzen;

 • grensoverschrijdende transacties die in het kader van een brancheonderzoek zijn, dan wel worden beoordeeld;

 • een verzoek van een belastingplichtige om een corresponderende correctie (corresponding adjustment) op het gebied van verrekenprijzen aan te brengen naar aanleiding van een (voorgenomen) correctie die aangebracht is bij een verbonden lichaam in een andere Staat;

 • indien het aannemelijk is dat een overleg- dan wel een arbitrageprocedure zal worden opgestart;

 • een grensoverschrijdende overdracht van immateriële activa binnen concernverband;

 • verzoeken om zekerheid vooraf over de omvang van de documentatieverplichting van art. 8b, derde lid Wet Vpb 1969.

Uitgezonderd zijn echter de gevallen waarin het APA-/ATR-team van de Belastingdienst/Rijnmond op grond van het besluit van 11 augustus 2004, nr. DGB2004/1338M een bindend advies geeft aan de competente inspecteur inzake een standpuntbepaling vooraf over een te hanteren verrekenprijs. Het APA-/ATR-team stemt de mogelijke beleidsmatige aspecten die samenhangen met het verzoek en die nog niet eerder als beleid zijn gepubliceerd af met de CGVP teneinde de eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen. De CGVP is hiermee verantwoordelijk voor de eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van verrekenprijzen binnen de gehele Belastingdienst. Eén van de medewerkers van het APA-/ATR-team van de Belastingdienst/Rijnmond/kantoor Rotterdam is tevens lid van de CGVP.

De CGVP voert zijn werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de kantoren van de Belastingdienst. De bepaling van de aanpak van een verrekenprijsprobleem is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de CGVP en de bevoegde inspecteur. De CGVP beoordeelt (tussen) rapportages en geeft bindende adviezen ter zake van verrekenprijzen. Naast de zaken waarin bindend advies wordt gegeven, zal de CGVP ook als helpdesk fungeren door op verzoek gerichte praktische adviezen te geven aan medewerkers van de Belastingdienst.

De CGVP brengt door tussenkomst van de vakbaas Zeer Grote Organisaties van de Belastingdienst/Rijnmond regelmatig verslag uit van zijn werkzaamheden aan de directeur-generaal Belastingdienst en de directeur-generaal voor Fiscale Zaken. Tevens informeert de CGVP de kantoren van de Belastingdienst actief over de voortgang van zijn werkzaamheden.

Voor de uitvoering van zijn taakopdracht beschikt de CGVP over vier regionale coördinatoren en over een coördinator bij het APA-/ATR-team. De CGVP beschikt over een netwerk van leden op de kantoren; de leden van de CGVP richten zich met name op verrekenprijszaken van de kantoren waarop zij werkzaam zijn.

3. Samenstelling van de CGVP

[Regeling vervallen per 12-05-2018]

De huidige samenstelling van de CGVP is als volgt:

drs. R.P.J. van den Brekel RE RA, (voorzitter), Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam;

W.J.A.C. Bins, (regionaal coördinator voor de kantoren Amsterdam, Holland-Midden, Holland-Noord en Utrecht-Gooi), Belastingdienst Amsterdam;

Drs. Th. Elshof RC (regionaal coördinator voor de kantoren Limburg, Oost-Brabant en Rivierenland), Belastingdienst Oost-Brabant/kantoor Eindhoven;

Mw. drs. Y. Koster (regionaal coördinator voor de kantoren Haaglanden, Rijnmond en Zuidwest), Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam;

Mw. drs. N. Otten RA (regionaal coördinator voor de kantoren Noord, Oost en Randmeren), Belastingdienst Oost/kantoor Almelo;

mr. R.F. Slimmen (coördinator APA-/ATR-team), Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

drs. J.G. Boerkamp, Ministerie van Financiën, directie Internationale Fiscale Zaken

mw. mr. H.M. Dorhout, Ministerie van Financiën, team Internationaal;

mr. M.J. van der Torre, Ministerie van Financiën, directie Internationale Fiscale Zaken

drs. J.R. de Waard, Belastingdienst/CPP.

De namen van de overige leden van de CGVP zijn ter informatie opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Bijlage bij het besluit van 11 augustus 2004, nr. DGB2004/1339M

[Regeling vervallen per 12-05-2018]

Naam

Tijdsbeslag

Kantoor

drs. R.P.J. van den Brekel RE RA (voorzitter)

1,0 fte

Rijnmond/kantoor Rotterdam

Regio Noordwest:

Amsterdam, Holland-Midden, Holland-Noord, Utrecht-Gooi

   

S. Bakker RA

0,5 fte

Amsterdam

W.J.A.C. Bins*

0,8 fte

Amsterdam

J.T. van Egdom RA

0,6 fte

Amsterdam

B.J. Nagtegaal

0,8 fte

Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht

Mw. A.A.M. van Veldhuizen RA

0,4 fte

Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht

Regio Zuidwest:

Rijnmond, Zuidwest Haaglanden

   

R.G.H. Cremers RA

0,8 fte

Zuidwest/kantoor Breda

mw. drs. Y. Koster*

1,0 fte

Rijnmond/kantoor Rotterdam

E.H.J.G. Nelissen RA

0,5 fte

Zuidwest/kantoor Breda

Mr. P. Plasman

0,4 fte

Rijnmond/kantoor Dordrecht

mw. drs. M. Venema RA

0,4 fte

Rijnmond/kantoor Rotterdam

L.J.J.C. van Wijnen RA

0,2 fte

Rijnmond/kantoor Rotterdam

Regio Zuidoost:

Oost Brabant, Limburg Rivierenland

   

Drs. A.J.M. Corsten RA

0,2 fte

Oost Brabant/ kantoor Eindhoven

drs. Th.A.H.J. Elshof RC*

1,0 fte

Oost Brabant/ kantoor Eindhoven

F.T.M. Freriks RA

0,2 fte

Rivierenland/kantoor Arnhem

L.M.J. van den Hof RA

0,5 fte

Limburg/kantoor Maastricht

W.G.M. Okkerse

0,2 fte

Oost-Brabant/kantoor Eindhoven

drs. H.H.C.M. Rutten

0,5 fte

Oost Brabant/ kantoor Eindhoven

Regio Noordoost:

Noord, Oost, Randmeren

   

J.G. Jansen RA

0,2 fte

Oost/kantoor Almelo

K. Leijendekker

0,2 fte

Noord/kantoor Groningen

Mw. drs. N. Otten RA*

0,5 fte

Oost/kantoor Almelo

Drs. A.R. Stoffels

 

Noord/kantoor Groningen

L.J. Swarts RA

0,2 fte

Noord/kantoor Groningen

A.H. Huisinga

0,2 fte

 

APA-/ATR-team

   

Mr. R.F. Slimmen*

0,5 fte

Rijnmond/kantoor Rotterdam

Overig

   

Drs. J.G. Boerkamp

 

Directie Internationale Fiscale Zaken

Drs. H.M. Dorhout

 

team Internationaal

Mr. M.J. van der Torre

 

Directie Internationale Fiscale Zaken

Drs. J.R. de Waard

 

Belastingdienst/CPP

Naar boven