Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geldend van 01-10-2017 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWko
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0017017
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
OverheidsthemaFamilie, jeugd en gezin

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309).Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 4. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 5. Beschikking aanwijzing Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
 6. Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
 7. Besluit continue screening kinderopvang
 8. Besluit Jeugdwet
 9. Besluit kinderopvangtoeslag
 10. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
 11. Besluit kwaliteit kinderopvang
 12. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
 13. Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang
 14. Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang april 2012
 15. Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang april 2013
 16. Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang januari 2013
 17. Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang juli 2012
 18. Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang oktober 2012
 19. Besluit opneming in en verwijdering uit register buitenlandse kinderopvang juli 2013
 20. Besluit opneming in en verwijdering uit register buitenlandse kinderopvang juli 2014
 21. Besluit opneming in en verwijdering uit register buitenlandse kinderopvang oktober 2013
 22. Besluit recht op kinderopvangtoeslag bij gastouderopvang in 2010
 23. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 24. Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014
 25. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
 26. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
 27. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
 28. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
 29. Regeling Wet kinderopvang
 30. Remigratiebesluit
 31. Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang
 32. Wijzigingsbesluit Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (aanscherping kwaliteitseisen beroepskrachten voorschoolse educatie)
 33. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang
 2. Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007
 3. Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: X
 2. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikelen: I, II
 3. Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet kinderopvang
  Artikel: 1
 4. Belastingplan 2007
  Artikel: XXIV
 5. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 6. Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang
  Artikelen: 1, 7
 7. Beleidsregels toezichtkader uitvoering Wet Kinderopvang
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Circulaired.divisie: Uitvoering gemeentelijk toezicht in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  Bijlage: 1
 9. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: I
 10. Besluit kinderopvangtoeslag
  Artikel: 1
 11. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 1
 12. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 1
 13. Besluit recht op kinderopvangtoeslag bij gastouderopvang in 2010
  Tekst: tekst
 14. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 15. Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 16. Circulaire Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel
  Tekst: tekst
 17. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 18. Gemeentewet
  Bijlage: I
 19. Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 14b
 20. Inkomstenregeling militairen
  Artikel: 32b
 21. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XV
 22. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 23. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang
  Tekst: tekst
 24. Regeling Wet kinderopvang
  Artikelen: 1, 18
 25. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 26. Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008
  Artikel: 1
 27. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
  Artikel: 1
 28. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
  Artikelen: 1, 2
 29. Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang
  Artikel: 1
 30. Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag
  Tekst: tekst
 31. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
  Artikel: 3
 32. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 33. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 34. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XX
 35. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXII
 36. Verzamelwet kinderopvang 2012
  Artikelen: I, IV, V
 37. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.22
 38. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: IX
 39. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: Xb
 40. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.104
 41. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 42. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 43. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 3, 15g, 15h, 15i, 15j, 15k
 44. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 45, 167, 167a
 45. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 54
 46. Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen
  Artikel: I
 47. Wijzigingsbesluit Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (aanscherping kwaliteitseisen beroepskrachten voorschoolse educatie)
  Artikel: II
 48. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  Artikel: IV
 49. Wijzigingswet Wet kinderopvang (herziening stelsel gastouderopvang)
  Artikel: Ia
 50. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: I
 51. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XVII
 52. Wijzigingswet kinderopvang 2013
Terug naar begin van de pagina