Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

Geldend van 01-08-2006 t/m 20-09-2006

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 mei 2004, nr. WJZ 4028595, houdende regels met betrekking tot universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op:

Richtlijn nr. 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische- communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PbEG L 108);

Richtlijn nr. 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (PbEG L 201); en

– de artikelen 7.1, derde lid, 7.3, 9.4, eerste lid, en 11.9, tweede lid, van de Telecommunicatiewet en de artikelen 2.5, derde lid, onderdeel b, 2.11 en 3.5 van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen;

 • b. geografisch nummer: nummer dat in een krachtens artikel 4.1 van de wet vastgesteld nummerplan bestemd is als een geografisch nummer;

 • c. netnummergebied: gebied binnen Nederland dat wordt aangekozen met eenzelfde geografisch nummer;

 • d. basistariefgebied: netnummergebied en de direct aan dat netnummergebied grenzende netnummergebieden;

 • e. piekuren: maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur;

 • f. daluren: maandag tot en met vrijdag van 0.00 uur tot 8.00 uur en van 20.00 uur tot 24.00 uur, en zaterdag en zondag van 0.00 uur tot 24.00 uur;

 • g. nummer met bijzondere toegang: nummer uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten of een internationaal nummer dat voor toegang gebruik maakt van een voor dat nummer specifieke voorziening in een randapparaat van de eindgebruiker die wordt aangeboden door een aanbieder anders dan de aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die de eindgebruiker toegang verschaft tot nummers uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten of internationale nummers.

§ 2. Universele dienstverlening

Artikel 2.1

 • 2 De in artikel 2.5, derde lid, onderdeel b, van het besluit bedoelde gebruiksafhankelijke tarieven mogen voor oproepen naar abonnees waaraan een geografisch nummer in gebruik is gegeven:

  • a. binnen het basistariefgebied ten hoogste € 0,105 per minuut bedragen in de piekuren met een starttarief van ten hoogste € 0,053 per gesprek, en ten hoogste € 0,053 per minuut in de daluren met een starttarief van ten hoogste € 0,053 per gesprek;

  • b. buiten het basistariefgebied ten hoogste € 0,318 per minuut bedragen in de piekuren met een starttarief van ten hoogste € 0,053 per gesprek, en ten hoogste € 0,158 per minuut in de daluren met een starttarief van ten hoogste € 0,053 per gesprek.

 • 3 De in dit artikel genoemde tarieven zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 2.2

 • 1 De aanbieder van openbare telefoondiensten op een vaste locatie die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen verstrekt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 11 van de wet, op verzoek van zijn abonnee een gespecificeerde rekening van de kosten voor het gebruik van de openbare telefoondienst op een vaste locatie.

 • 2 De aanbieder, bedoeld in het eerste lid, kan slechts een redelijke vergoeding voor een gespecificeerde rekening vragen van de abonnee indien deze rekening meer gespecificeerd is dan het in artikel 2.3 bepaalde basisniveau van specificatie.

 • 3 Gesprekken die voor de oproepende abonnee kosteloos zijn worden niet op de gespecificeerde rekening van de oproepende abonnee vermeld.

Artikel 2.3

Het in artikel 2.2 bedoelde basisniveau van specificatie van rekeningen voor het gebruik van de openbare telefoondienst op een vaste locatie omvat:

 • a. de periode waarop de rekening betrekking heeft;

 • b. de contractsvorm;

 • c. de kosten voor aansluiting of verandering van de aansluiting;

 • d. per oproep:

  • 1°. de totale kosten;

  • 2°. het toegepaste tarief dan wel het gemiddelde tarief;

  • 3°. het opgeroepen nummer;

  • 4°. de datum waarop deze heeft plaatsgevonden;

  • 5°. de aanvangstijd; en

  • 6°. de duur;

 • e. de kosten per geleverde additionele dienst alsmede de datum van levering;

 • f.  het totaal aantal oproepen en de totale kosten die voor de oproepen in rekening worden gebracht;

 • g.  het totale bedrag van de rekening, onder vermelding van het toepasselijke tarief voor omzetbelasting alsmede het totale bedrag dat aan omzetbelasting moet worden betaald.

Artikel 2.4

 • 1 De aanbieder van openbare telefoondiensten op een vaste locatie die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen blokkeert op verzoek van zijn abonnee bepaalde categorieën uitgaande gesprekken of oproepen naar bepaalde categorieën nummers.

 • 2 De blokkering geschiedt kosteloos.

Artikel 2.5

 • 1 De aanbieder van openbare telefoondiensten op een vaste locatie die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen, treft jegens een abonnee die zijn rekening geheel of gedeeltelijk niet betaalt uitsluitend maatregelen die in verhouding staan tot de ernst van de wanbetaling, die niet-discriminerend zijn en die vooraf op genoegzame wijze zijn bekendgemaakt.

 • 2 Bij de in het eerste lid bedoelde maatregelen:

  • a. blijft een beperking van de dienstverlening, voor zover dat technisch mogelijk is, beperkt tot die delen van de dienstverlening waarvoor een betalingsachterstand bestaat, tenzij er sprake is van fraude door de abonnee, en

  • b. gaat de aanbieder niet over tot beperking van de dienstverlening of verbreking van de aansluiting, dan nadat de abonnee van het voornemen tot beperking of afsluiting op genoegzame wijze op de hoogte is gesteld en hem een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

§ 3. Eindgebruikersbelangen

Artikel 3.1

 • 1 Als categorie van openbare elektronische communicatiediensten als bedoeld in artikel 7.1, derde lid, van de wet wordt aangewezen: openbare elektronische communicatiediensten die door middel van openbare betaaltelefoons worden aangeboden.

Artikel 3.2

 • 1 Een aanbieder van een openbare telefoondienst maakt aan eindgebruikers op genoegzame wijze informatie bekend over de volgende onderwerpen:

  • a. de naam en het adres van de hoofdvestiging van de aanbieder;

  • b. het aanbod, waarbij ten minste wordt aangegeven:

   • 1°. welke diensten onder de aansluitvergoeding en het periodieke abonnementsgeld vallen;

   • 2°. de tarieven, daaronder begrepen tarieven voor onderhoud en standaardkortingen en bijzondere en gerichte tariefregelingen;

   • 3°. de door de aanbieder aangeboden onderhoudsdiensten;

   • 4°. het door de aanbieder gevoerde schadevergoedings- en terugbetalingsbeleid met inbegrip van bijzonderheden omtrent de gehanteerde schadevergoedings- en terugbetalingsregelingen;

   • 5°. de door de aanbieder gehanteerde algemene voorwaarden, met inbegrip van de minimale periode waarvoor een overeenkomst kan worden aangegaan;

  • c. de mogelijkheden van geschillenbeslechting als bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.9 van de wet, alsmede de door de aanbieder opgestelde regelingen voor geschillenbeslechting.

 • 2 Een aanbieder van een carrierdienst maakt aan consumenten op genoegzame wijze informatie bekend over de in het eerste lid bedoelde onderwerpen.

Artikel 3.2a

 • 1 Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot nummers uit de reeksen 0900, 0906, 0909 of 18 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten, en waarvan de tarieven door die aanbieder bij de consument in rekening worden gebracht, draagt er zorg voor dat voorafgaand aan een oproep worden vermeld:

  • a. het tarief per minuut of per oproep, met, indien dit van toepassing is, de vermelding dat het genoemde tarief exclusief een aanvullend verkeerstarief is en

  • b. het nummer dat wordt opgeroepen.

 • 2 Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot nummers met bijzondere toegang uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten en waarvan de tarieven door die aanbieder bij de consument in rekening worden gebracht, uitgezonderd geografische nummers, nummers uit de reeks 0670… tot en met 0679… en nummers als bedoeld in het eerste lid, draagt er zorg voor dat voorafgaand aan een oproep worden vermeld:

  • a. het tarief per minuut of per oproep, met, indien dit van toepassing is, de vermelding dat het genoemde tarief exclusief een aanvullend verkeerstarief is en

  • b. het nummer dat wordt opgeroepen.

 • 3 Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot internationale nummers met bijzondere toegang, waarvan de tarieven door die aanbieder bij de consument in rekening worden gebracht, vermeldt voorafgaand aan een oproep:

  • a. het tarief per minuut of per oproep, met, indien dit van toepassing is, de vermelding dat het genoemde tarief exclusief een aanvullend verkeerstarief is en

  • b. het nummer dat wordt opgeroepen.

 • 4 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid kan een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst volstaan met het bieden van een voorziening voor gebruik in een randapparaat die het tarief en het nummer overeenkomstig het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid vermeldt. De aanbieder bericht in dat geval haar eindgebruikers schriftelijk of elektronisch omtrent:

  • a. de wijze waarop aan de op haar rustende verplichting wordt voldaan en

  • b. het aanbod van een voorziening voor gebruik in een randapparaat.

 • 5 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op oproepen vanuit het buitenland.

 • 6 De melding bedoeld in het eerste, tweede en derde lid en de voorziening voor gebruik in een randapparaat zijn kosteloos voor de consument en zijn ondubbelzinnig en duidelijk leesbaar of verstaanbaar.

Artikel 3.3

 • 2 Aanbieders van openbare telefoonnetwerken of openbare telefoondiensten stellen de gegevens en signalen beschikbaar die noodzakelijk zijn om grensoverschrijdende nummeridentificatie als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel cc, onder 1°, van de wet binnen de Europese Unie mogelijk te maken.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op aanbieders van carrierdiensten, met dien verstande dat de verplichtingen alleen gelden indien de eindgebruiker een consument is.

 • 4 Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken die worden gebruikt om carrierdiensten aan te bieden treffen de maatregelen die nodig zijn om de aanbieders van die diensten in staat te stellen de verplichtingen, bedoeld in het derde lid, na te komen.

 • 5 De verplichtingen, bedoeld in het derde en vierde lid, gelden niet voor zover het technisch niet uitvoerbaar dan wel economisch niet haalbaar is om die verplichtingen na te komen.

Artikel 3.4

 • 1 Een aanbieder van een elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot nummers met bijzondere toegang uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten en waarvan de tarieven door die aanbieder bij de consument in rekening worden gebracht, uitgezonderd geografische nummers en nummers uit de reeks 0670… tot en met 0679…, of internationale nummers, biedt de consument tenminste een van de volgende voorzieningen voor het begrenzen van het gebruik van nummers met bijzondere toegang aan:

  • a. de maximale duur van de oproep;

  • b. het maximum tarief per minuut of per oproep;

  • c. de maximale kosten per oproep;

  • d. de maximale kosten per periode.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst volstaan met het bieden van een voorziening voor gebruik in een randapparaat voor het begrenzen van het gebruik van nummers met bijzondere toegang overeenkomstig het eerste lid. De aanbieder bericht in dat geval haar eindgebruikers schriftelijk of elektronisch omtrent

  • a. de wijze waarop aan de op haar rustende verplichting wordt voldaan en

  • b. het aanbod van een voorziening voor gebruik in een randapparaat.

 • 3 Voor een voorziening bedoeld in het eerste en tweede lid kunnen door die aanbieder redelijke kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 3.5a

 • 1 Een aanbieder als bedoeld in artikel 3.2a, eerste, tweede en derde lid, biedt de consument die een klacht bij hem heeft ingediend, de mogelijkheid tot opschorting van betaling van het betwiste deel van de rekening tijdens de behandeling van de klacht.

 • 2 Een aanbieder als bedoeld in artikel 3.2a, eerste, tweede en derde lid, biedt de consument de mogelijkheid tot opschorting van betaling van het betwiste deel van de rekening, indien de consument een geschil aanhangig maakt bij een op grond van artikel 12.1 van de wet erkende geschillencommissie binnen de door die geschillencommissie gehanteerde termijn en de consument zijn aanbieder hiervan op de hoogte stelt.

§ 4. Nummeridentificatie

Artikel 4.1

In deze paragraaf wordt onder aanbieder verstaan: een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst die door middel van dat netwerk of als onderdeel van die dienst nummeridentificatie aanbiedt.

Artikel 4.2

Een aanbieder biedt de in artikel 11.9, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de wet genoemde mogelijkheid kosteloos aan. Een aanbieder is echter bevoegd van een abonnee een redelijke vergoeding voor het gebruik van deze mogelijkheid te verlangen, indien herhaald gebruik zonder redelijk doel door de abonnee daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4.3

Een aanbieder richt de in artikel 11.9, eerste lid, van de wet bedoelde mogelijkheden zodanig in, dat het gebruik, de bediening of de inwerkingstelling daarvan van eenvoudige aard is.

Artikel 4.4

 • 2 Een aanbieder draagt er zorg voor dat de in artikel 11.9, eerste lid, onder b, bedoelde mogelijkheden beschikbaar zijn voor oproepen gedaan uit andere landen naar in Nederland aanwezige netwerkaansluitpunten.

Artikel 4.5

Onverminderd artikel 3.2, draagt een aanbieder er zorg voor dat voor eenieder op genoegzame wijze informatie beschikbaar is met betrekking tot nummeridentificatie, de daarbij geboden mogelijkheden tot weigering en blokkering van deze faciliteit, en de financiële aspecten daarvan.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 mei 2004

De

Minister van

Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina