Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Geldend van 01-05-2004 t/m heden

Aanwijzing van een instantie voor het bijhouden van de lijst van inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars, bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onder a, respectievelijk artikel 10.55, eerste lid, van de Wet milieubeheer

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 10.45, derde en vierde lid, en 10.55, derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Het besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 mei 2003, nr. SAS 2003036924, houdende de tijdelijke aanwijzing van een instantie voor en mandaat betreffende de handhaving van de lijst van inzamelaars (Stcrt. 94) wordt ingetrokken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 april 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina