Wijzigingsbesluit Voertuigreglement (verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 18-08-2022.
Geldend van 25-02-2004 t/m 08-05-2004

Besluit van 3 februari 2004, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2001/56/EG met betrekking tot de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 oktober 2003, nr. HDJZ/AWW/2003-2080, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 78/548/EEG van de Raad (PbEG L 292) en de artikelen 21, 22, 26 en 34 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 19 december 2003, nr. W09.030457/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 januari 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-14, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Op verzoek van de fabrikant wordt tot 9 mei 2004 voor personenauto's, alsmede voor verwarmingssystemen op brandstof voor personenauto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens, een typegoedkeuring verleend als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn nr. 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 78/548/EEG van de Raad (PbEU L 292).

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

  • 1 Dit besluit treedt,met uitzondering van artikel I, onder G, in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 februari 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vierentwintigste februari 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven