Regeling op de consulaire tarieven

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 17-02-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 december 2003, nr. DJZ/BR-1003/2003 tot vaststelling van de tarieven voor consulaire dienstverlening (Regeling op de consulaire tarieven)

Artikel 1

De vergoeding die ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet op de consulaire tarieven is verschuldigd, bedraagt voor:

 • a. het afgeven van een grosse van, een afschrift van of een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand: € 30,--;

 • b. het voltrekken van een huwelijk: € 433,–;

 • c. het opmaken van een notariële akte: € 265,–;

 • d. het afgeven van een grosse van, een afschrift van, of een uittreksel uit een notariële akte: € 30,–;

 • e. handelingen van vrijwillige rechtspraak: € 145,– per uur;

 • f. het horen of ondervragen van een getuige of deskundige in een burgerlijke zaak op last van de rechter in het Koninkrijk, daaronder begrepen het opmaken van een proces-verbaal: € 145,– per uur;

 • g. het opmaken van een laissez-passer voor een stoffelijk overschot of een certificaat ter begeleiding van een urn: € 60,–;

 • h. het opmaken van een consulaire verklaring omtrent een persoon betreffende gegevens die tot bewijs strekken: € 30,–;

 • i. het bemiddelen bij het oplossen van financiële en andere de belanghebbende betreffende problemen die verband houden met het verblijf in het buitenland: € 50,–;

 • j. het verstrekken van een meertalig modelformulier € 23;

 • k. het bemiddelen bij een onderzoek naar het welzijn van een persoon, daaronder begrepen een onderzoek in geval van vermissing: € 120,– per uur;

 • l. het bemiddelen bij het achterhalen van of het doen van onderzoek naar een adres:

  • 1°. het bemiddelen bij het achterhalen van een adres: € 52,50,

  • 2°. het doen van onderzoek naar een adres: € 105,– per uur.

 • m. het verifiëren van een document of een persoonsgegeven:

  • 1°. het verifiëren door uitsluitend een consulaire ambtenaar: € 52,50,

  • 2°. het verifiëren door tussenkomst van een vertrouwenspersoon: € 222,50.

 • n. het bemiddelen bij het doen verifiëren van een document of een persoonsgegeven:

  • 1°. het bemiddelen door uitsluitend een consulaire ambtenaar: € 78,–,

  • 2°. het bemiddelen door tussenkomst van een vertrouwenspersoon: € 248,–.

 • o. het legaliseren van een document:

  • 1°. het legaliseren van een document op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland: € 10,–,

  • 2°. het legaliseren van een document op een Koninkrijksvertegenwoordiging: € 26,25.

 • p. het bemiddelen bij het legaliseren van een document:

  • 1°. het bemiddelen bij het legaliseren van een document door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland: € 36,25,

  • 2°. het bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van een document op een Koninkrijksvertegenwoordiging: € 131,–.

 • q. het legaliseren van een handtekening: € 26,25;

 • r. het bemiddelen bij het verkrijgen van een document: € 103,–;

 • s. het behandelen van een aanvraag tot het verlenen van een visum:

  • 1°. aanvragen ingediend bij een Koninkrijksvertegenwoordiging voor een visum voor Toegang en Verblijf van niet langer dan 90 dagen tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: € 80. Van deze vergoeding zijn kinderen jonger dan zes jaar vrijgesteld. De vergoeding bedraagt € 40 voor kinderen vanaf zes tot en met elf jaar;

  • 2°. aanvragen voor Toegang en Verblijf niet betrekking hebbende op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

   • voor verblijf als familie- of gezinslid: € 228,

   • als vermogende vreemdeling: € 2.523,

   • voor arbeid als zelfstandige: € 380,

   • als kennismigrant: € 380,

   • als houder van de Europese blauwe kaart: € 380,

   • voor seizoensarbeid: € 228,

   • overplaatsing binnen een onderneming: € 380,

   • voor arbeid in loondienst: € 380,

   • voor grensoverschrijdende dienstverlening: € 380,

   • voor wetenschappelijk onderzoek (Richtlijn 2016/801/EU): € 228,

   • voor lerend werken: € 380,

   • voor studie: € 228,

   • voor het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst: € 228,

   • voor uitwisseling (al dan niet in het kader van een verdrag): € 380,

   • voor medische behandeling: € 1.201,

   • voor voortgezet verblijf om humanitaire redenen in verband met achterlating: € 228,

   • voor alle overige verblijfsdoelen: € 228;

  • 3°. aanvragen voor Toegang en Verblijf niet betrekking hebbende op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

   • ten behoeve van Turkse onderdanen, die met het oog op het verrichten van arbeid in loondienst, het verrichten van arbeid als geestelijk voorganger of godsdienstleraar, met het oog op verblijf als stagiair of practicant, verblijf als kennismigrant als bedoeld in artikel 1d van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, verblijf als onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG, verblijf als onbezoldigde wetenschappelijk onderzoeker of verblijf als onbezoldigde gastdocent, en hun gezinsleden, verblijfsrecht hebben op grond van de Associatieovereenkomst EU-Turkije, alsmede Turkse onderdanen die als zelfstandige of dienstverrichter in Nederland verblijfsrecht hebben op grond van het Associatierecht EU-Turkije: € 76,

   • voor verblijf als familie- of gezinslid in de zin van de Associatieovereenkomst EG-Turkije van een Turkse onderdaan die in Nederland toegang heeft tot de arbeidsmarkt: € 76,

   • voor wedertoelating door gebruikmaking van de terugkeeroptie op grond van artikel 8 van de Remigratiewet: € 76,

   • voor deelname aan het Working Holiday Programme/Scheme (Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, Argentinië en Hong Kong) en Young Workers Exchange Programme (Canada): € 76,

   • ten behoeve van personen op wie artikel 40, eerste lid, van het op 7 juni 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Zetelverdrag tussen het Internationaal Strafhof en het Gastland (Trb. 2007, 125) betrekking heeft, met het oog op het verrichten van de daarbedoelde werkzaamheden: € 76,

   • ten behoeve van de personen, bedoeld in de voorlaatste alinea van de brief van 21 december 2007 van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties, behorend bij het op 21 december 2007 te New York tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Zetel van het Speciale Tribunaal voor Libanon (Trb. 2007, 228), met het oog op het verrichten van de in die alinea bedoelde werkzaamheden: € 76,

   • voor minderjarigen op grond van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PB 2003 L 251, met rectificatie in PB 2012 L 71): € 76,

   • voor arbeid als zelfstandige als bedoeld in artikel 3:30, zesde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000: € 380;

  • 4°. aanvragen tot het verlenen van een machtiging tot voorlopig verblijf voor verblijf in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

   • met het oog op gezinshereniging of gezinsvorming: USD 164,

   • met het oog op verblijf ter adoptie- of als pleegkind: USD 55,

   • met het oog op het verrichten van arbeid in loondienst: USD 274,

   • met het oog op het verrichten van arbeid als zelfstandige: USD 274,

   • met het oog op verblijf als gepensioneerde of rentenier: USD 774,

   • met het oog op wedertoelating: USD 164,

   • met het oog op het volgen van een studie: USD 164,

   • met het oog op verblijf als stagiair: USD 274,

   • met het oog op verblijf als praktikant: USD 274,

   • met het oog op verblijf als investeerder: USD 774,

   • met het oog op verblijf als vrijwilliger: USD 774,

   • met het oog op gezinshereniging of gezinsvorming als minderjarig kind: USD 55;

 • t. het bemiddelen bij het afleggen van een examen: € 157,– per afzonderlijk examen;

 • u. het bemiddelen bij een geneeskundig onderzoek, daaronder niet begrepen de kosten van het geneeskundig onderzoek zelf: € 100,–.

Artikel 2

De vergoeding voor het uitvoeren van een bijzondere opdracht bedraagt het aantal uren dat aan de dienst is besteed vermenigvuldigd met het brutosalaris per uur van de ambtenaar die met de uitvoering van de opdracht is belast.

Artikel 3

 • 1 De vergoeding, bedoeld in de artikelen 1 en 2, is in de Democratische Republiek Congo en in Zimbabwe verschuldigd in het equivalent aan US dollars. De vergoeding in Suriname en in Iran is verschuldigd in euro’s.

Artikel 3a

 • 1 De vergoeding, genoemd in artikel 1, onderdeel s, onder 2° en 3°, is niet verschuldigd indien de aanvraag betrekking heeft op een machtiging tot voorlopig verblijf:

  • a. onder de beperking genoemd in artikel 3.4, eerste lid, onder m, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

  • b. [Red: vervallen;]

  • c. [Red: vervallen;]

  • d. met het oog op gezinshereniging ten behoeve van de belanghebbende die verblijf beoogt bij een vreemdeling aan wie een vergunning tot verblijf als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, mits de belanghebbende binnen drie maanden na het verlenen van deze verblijfsvergunning de aanvraag tot het verlenen van een machtiging tot voorlopig verblijf heeft ingediend, dan wel dat zijn referent dit voor hem heeft gedaan, en de belanghebbende voldoet aan alle voorwaarden voor gezinshereniging in het kader van artikel 29, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

  • e. met het oog op gezinshereniging van een minderjarig biologisch of juridisch kind met een slachtoffer-aangever of een getuige-aangever van mensenhandel; of

  • f. met het oog op gebruikmaking van de terugkeeroptie naar Nederland op grond van artikel 8 van de Remigratiewet.

 • 2 De vergoeding, genoemd in artikel 1, onderdeel s, onder 2° en 3°, is niet verschuldigd indien de aanvraag betrekking heeft op een categorie machtigingen tot voorlopig verblijf die ingevolge een verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie kosteloos moeten worden verleend.

 • 4 In aanvulling op het tweede lid kan de Minister van Justitie en Veiligheid in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken bepalen dat de vastgestelde leges niet zijn verschuldigd in het belang van de internationale betrekkingen.

Artikel 3b

Voor het behandelen van een aanvraag tot het verlenen van een machtiging tot voorlopig verblijf met het oog op gezinshereniging of gezinsvorming is de vergoeding, genoemd in artikel 1, onderdeel s, onder 2° en 3°, niet verschuldigd indien de belanghebbende:

 • a. een, ter beoordeling van de Minister van Justitie en Veiligheid, gerechtvaardigd beroep op artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden (Trb. 1951, 154) doet;

 • b. aantoont dat hij niet over de middelen beschikt om de vergoeding te kunnen voldoen;

 • c. aantoont dat hij gedurende een redelijke termijn actief heeft getracht om de middelen, bedoeld onder b, te verwerven; en

 • d. aannemelijk maakt dat hij op korte termijn niet over de middelen, bedoeld onder b, zal komen te beschikken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken

B.R. Bot

Naar boven