Besluit gegevensverwerving CBS

Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van 10 december 2003, houdende uitvoering van artikel 33, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Besluit gegevensverwerving CBS)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 12 november 2003, nr. WJZ 3064266;

Gelet op artikel 33, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

Gehoord de Centrale commissie voor de statistiek;

De Raad van State gehoord (advies van 18 november 2003, nr. W.10.03.0472/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 december 2003, nr. WJZ 3070399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Aanwijzing semi-publiekrechtelijk rechtspersonen

Artikel 1

Krachtens artikel 33, tweede lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek worden aangewezen:

 • a. instellingen die een bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet dan wel de Drinkwaterwet geregelde taak uitoefenen;

 • b. de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer SIEV, gevestigd te Zoetermeer;

 • c. de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie NIWO, gevestigd te Rijswijk;

 • d. de Stichting Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel, gevestigd te Utrecht;

 • e. het landelijk onderzoeks- en informatiecentrum voor de zorgverzekeraars Vektis CV, gevestigd te Zeist.

§ 2. Aanwijzing categorieën van ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen

Artikel 2

Krachtens artikel 33, derde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek worden aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van:

 • a. de landbouw, bosbouw en visserij;

 • b. de winning van delfstoffen;

 • c. de industrie;

 • d. de productie, levering, handel en opslag van elektriciteit, gas, warmte en water alsmede het netbeheer ten aanzien van de daarbij gebruikte netwerken;

 • e. het afval- en afvalwaterbeheer en sanering;

 • f. de bouwnijverheid;

 • g. de groot- en detailhandel en reparatie van auto’s;

 • h. vervoer en opslag;

 • i. de horeca;

 • j. informatie en communicatie;

 • k. de financiële dienstverlening;

 • l. verhuur van en handel in onroerende zaken en verhuur van roerende zaken;

 • m. de advisering, het onderzoek en de overige specialistische zakelijke dienstverlening;

 • n. het openbaar bestuur en de verplichte sociale verzekeringen;

 • o. het onderwijs;

 • p. de gezondheids- en welzijnszorg en de maatschappelijke dienstverlening;

 • q. de cultuur, de sport en de recreatie;

 • r. overige dienstverlening.

§ 3. Aanwijzing algemene gegevens

Artikel 3

Bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen kunnen worden opgevraagd gegevens betreffende:

 • a. de rechtsvorm;

 • b. het aantal vestigingen en de omvang van de vestigingen;

 • c. de economische activiteiten;

 • d. de zeggenschap in andere ondernemingen;

 • e. de omzet, prijzen en tarieven van verkochte goederen en diensten per afnemer en per product;

 • f. de in- en uitvoer van goederen en diensten;

 • g. de kosten, waaronder inkopen van goederen en diensten, lonen, sociale lasten, indirecte belastingen, heffingen, afschrijvingen en subsidies;

 • h. de resultatenrekening;

 • i. de balans en balansmutaties;

 • j. de voorraden;

 • k. de investeringen, desinvesteringen en lease-activiteiten;

 • l. de conjunctuur- en investeringsverwachtingen;

 • m. de lonen, arbeidsuren en andere kenmerken van werknemers en hun dienstverband;

 • n. de vacatures en de mutaties daarin;

 • o. het ziekteverzuim en aantal ziekmeldingen;

 • p. de bedrijfsopleidingen;

 • q. het aantal personen voor speur- en ontwikkelingswerk en de uitgaven daarvoor;

 • r. de energiebalans en apparatuur voor energievoorziening;

 • s. de productie, inzameling en verwerking van afval.

§ 4. Aanwijzing specifieke gegevens

Artikel 4

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de winning van delfstoffen en de industrie, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. het verbruik van grond- en hulpstoffen;

 • b. de productie;

 • c. de orders;

 • d. het machinepark en de andere technische installaties;

 • e. het aantal machine-uren;

 • f. de uitgaven ter bescherming van het milieu;

 • g. het aantal leerlingen.

Artikel 5

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de productie, levering, handel en opslag van elektriciteit, gas, warmte en water alsmede het netbeheer ten aanzien van de daarbij gebruikte netwerken, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. de aan afnemers geleverde en teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit, gas, warmte of water per aansluiting, de kenmerken per aansluiting en de vergoeding daarvoor;

 • b. de aan afnemers, vergunninghouders, leveringsbedrijven en handelaren getransporteerde hoeveelheid elektriciteit, gas, warmte of water per aansluiting en de kenmerken per aansluiting.

Artikel 5a

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van aardolie en aardolieproducten, gegevens worden opgevraagd betreffende de aan afnemers geleverde hoeveelheid aardolie en aardolieproducten per afnemer, de kenmerken per afnemer en de vergoeding daarvoor.

Artikel 6

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die installaties leveren voor de productie en distributie van elektriciteit, gas, warmte en water, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. de kenmerken van het bedrijf per afnemer;

 • b. de specificaties van de installaties per afnemer.

Artikel 7

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de bouwnijverheid, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. de bouw- en materiaalkosten;

 • b. de productie van gebouwen en andere bouwwerken;

 • c. het aantal leerlingen.

Artikel 8

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de horeca en van cultuur, sport en recreatie, gegevens worden opgevraagd betreffende de aard en de omvang van de voorzieningen en de aangeboden diensten alsmede het gebruik en de gebruikers daarvan.

Artikel 9

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van vervoer en opslag, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. het vervoersmaterieel en, voor zover het betreft vervoersmaterieel van leasemaatschappijen, de gebruikers van dat materieel;

 • b. de verkeers- en vervoersprestaties.

Artikel 10

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de financiële dienstverlening, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. het verstrekte en uitstaande consumptief krediet;

 • b. de gefinancierde afbetalings-, huurkoop- en andere goederentransacties met termijnbetalingen en de afwikkeling van deze transacties;

 • c. het grensoverschrijdende betalingsverkeer met inbegrip van individuele gegevens van cliënten;

 • d. de spaargelden.

Artikel 11

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de gezondheids- en welzijnszorg en de maatschappelijke dienstverlening, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. de aard en de omvang van de voorzieningen en de aangeboden diensten alsmede het gebruik daarvan;

 • b. de aard van de inrichtingen en tehuizen;

 • c. de financiering van de zorg;

 • d. de zorgvraag, het zorggebruik en de gezondheids- en welzijnstoestand van zorggebruikers.

Artikel 11a

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van zorgverzekeringen, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. premies en eigen risico per zorggebruiker;

 • b. verzekerd pakket en verstrekkingen per zorggebruiker.

Artikel 11b

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij deskundige personen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 of arbodiensten als bedoeld in die wet, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. het verzuim per werknemer, waaronder worden begrepen de periodes van verzuim en de oorzaken daarvan, zoals die kunnen blijken uit diagnoses, ongevallen en klachten;

 • b. reïntegratie per werknemer.

Artikel 11c

Ten aanzien van de in artikel 3, onderdelen h en i, bedoelde gegevens kan de directeur-generaal van de statistiek bepalen dat en op welke wijze de gegevens geconsolideerd moeten worden.

Artikel 11d

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van landbouw, gegevens worden opgevraagd die nodig zijn ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen inzake statistieken op het terrein van landbouw.

Artikel 11e

§ 4a. Groepsmaatschappijen

Artikel 11f

Ten aanzien van groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de gegevens, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 11a en 11d, al dan niet geconsolideerd worden opgevraagd bij de rechtspersoon of vennootschap die, alleen of samen met een andere groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van de groep.

§ 5. Termijn gegevensverstrekking

Artikel 12

 • 1 De termijnen, bedoeld in artikel 33, vierde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, worden bepaald op:

  • a. 10 kalenderdagen, voor zover het betreft gegevens die betrekking hebben op een maand;

  • b. 30 kalenderdagen, voor zover het betreft gegevens die betrekking hebben op een kwartaal;

  • c. 45 kalenderdagen, voor zover het betreft gegevens die betrekking hebben op een half jaar;

  • d. 60 kalenderdagen, voor zover het betreft gegevens die betrekking hebben op een periode van ten minste een jaar.

 • 2 De directeur-generaal van de statistiek is bevoegd om een in het eerste lid genoemde termijn te verlengen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2003

Beatrix

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2003

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven