Besluit gegevensverwerving CBS

Geraadpleegd op 25-05-2022.
Geldend van 03-01-2004 t/m 30-06-2005

Besluit van 10 december 2003, houdende uitvoering van artikel 33, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Besluit gegevensverwerving CBS)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 12 november 2003, nr. WJZ 3064266;

Gelet op artikel 33, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

Gehoord de Centrale commissie voor de statistiek;

De Raad van State gehoord (advies van 18 november 2003, nr. W.10.03.0472/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 december 2003, nr. WJZ 3070399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Aanwijzing semi-publiekrechtelijk rechtspersonen

Artikel 1

Krachtens artikel 33, tweede lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek worden aangewezen:

§ 2. Aanwijzing categorieën van ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen

Artikel 2

Krachtens artikel 33, derde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek worden aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van:

 • a. de landbouw, jacht en bosbouw;

 • b. de visserij;

 • c. de winning van delfstoffen;

 • d. de industrie;

 • e. de productie en distributie van elektriciteit, gas en water;

 • f. de bouwnijverheid;

 • g. de groothandel en kleinhandel; de reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen;

 • h. hotels en restaurants;

 • i. vervoer, opslag en communicatie;

 • j. de financiële instellingen;

 • k. de exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening;

 • l. het openbaar bestuur en de defensie; de verplichte sociale verzekeringen;

 • m. het onderwijs;

 • n. de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;

 • o. de overige gemeenschapsvoorzieningen en sociaal-culturele en persoonlijke diensten.

§ 3. Aanwijzing algemene gegevens

Artikel 3

Bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen kunnen worden opgevraagd gegevens betreffende:

 • a. de rechtsvorm;

 • b. het aantal vestigingen en de omvang van de vestigingen;

 • c. de economische activiteiten;

 • d. de zeggenschap in andere ondernemingen;

 • e. de omzet, prijzen en tarieven van verkochte goederen en diensten per afnemer;

 • f. de in- en uitvoer van goederen en diensten;

 • g. de kosten, waaronder inkopen van goederen en diensten, lonen, sociale lasten, indirecte belastingen, heffingen, afschrijvingen en subsidies;

 • h. de resultatenrekening;

 • i. de balans en balansmutaties;

 • j. de voorraden;

 • k. de investeringen, desinvesteringen en lease-activiteiten;

 • l. de conjunctuur- en investeringsverwachtingen;

 • m. de lonen, arbeidsuren en andere kenmerken van werknemers en hun dienstverband;

 • n. het aantal vacatures en de mutaties daarin;

 • o. het ziekteverzuim en aantal ziekmeldingen;

 • p. de bedrijfsopleidingen;

 • q. het aantal personen voor speur- en ontwikkelingswerk en de uitgaven daarvoor;

 • r. de energiebalans en apparatuur voor energievoorziening;

 • s. de productie, inzameling en verwerking van afval.

§ 4. Aanwijzing specifieke gegevens

Artikel 4

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de winning van delfstoffen en de industrie, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. het verbruik van grond- en hulpstoffen;

 • b. de productie;

 • c. de orders;

 • d. het machinepark en de andere technische installaties;

 • e. het aantal machine-uren;

 • f. de uitgaven ter bescherming van het milieu;

 • g. het aantal leerlingen.

Artikel 5

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de productie en distributie van elektriciteit, gas en water, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. de aan afnemers geleverde en teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit, gas, warmte of water per aansluiting, de kenmerken per aansluiting en de vergoeding daarvoor;

 • b. de aan afnemers, vergunninghouders, leveringsbedrijven en handelaren getransporteerde hoeveelheid elektriciteit, gas, warmte of water per aansluiting en de kenmerken per aansluiting;

 • c. de aan afnemers geleverde hoeveelheid aardolie en aardolieproducten per afnemer, de kenmerken per afnemer en de vergoeding daarvoor.

Artikel 6

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die installaties leveren voor de productie en distributie van elektriciteit, gas en water, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. de kenmerken van het bedrijf per afnemer;

 • b. de specificaties van de installaties per afnemer.

Artikel 7

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de bouwnijverheid, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. de bouw- en materiaalkosten;

 • b. de productie van gebouwen en andere bouwwerken;

 • c. het aantal leerlingen.

Artikel 8

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van hotels en restaurants en van cultuur, sport en recreatie, gegevens worden opgevraagd betreffende de aard en de omvang van de voorzieningen en de aangeboden diensten alsmede het gebruik en de gebruikers daarvan.

Artikel 9

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van vervoer, opslag en communicatie, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. het vervoersmaterieel;

 • b. de verkeers- en vervoersprestaties.

Artikel 10

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de financiële instellingen, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. het verstrekte en uitstaande consumptief krediet;

 • b. de gefinancierde afbetalings-, huurkoop- en andere goederentransacties met termijnbetalingen en de afwikkeling van deze transacties;

 • c. het grensoverschrijdende betalingsverkeer met inbegrip van individuele gegevens van zakelijke cliënten;

 • d. de spaargelden.

Artikel 11

Buiten de in artikel 3 bedoelde gegevens kunnen bij de in artikel 2 aangewezen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die activiteiten ontplooien op het terrein van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, gegevens worden opgevraagd betreffende:

 • a. de aard en de omvang van de voorzieningen en de aangeboden diensten alsmede het gebruik daarvan;

 • b. de aard van de inrichtingen en tehuizen;

 • c. de financiering van de zorg;

 • d. de zorgvraag, het zorggebruik en de gezondheids- en welzijnstoestand van zorggebruikers.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2003

Beatrix

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2003

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven