Wijzigingsbesluit Voertuigreglement ter uitvoering en wijziging van EU-richtlijnen [...] voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, enz.

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 25-06-2022.
Geldend van 02-12-2003 t/m 30-04-2009

Besluit van 12 november 2003, houdende wijziging van het Voertuigreglement ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2001 betreffende speciale voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en van richtlijn 97/27/EG (PbEG L42) betreffende bussen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 juli 2003, nr. HDJZ/AWW/2003-1433, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2001/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2001 betreffende speciale voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en van richtlijn 97/27/EG (PbEG L42), en de artikelen 21, 22 en 71 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord, advies van 3 september 2003, nr. W09.03 0293/V;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 november 2003, nr. HDJZ/AWW/2003–2427, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Op verzoek van de fabrikant wordt tot 13 februari 2004 voor bussen en carrosserieën voor bussen die voldoen aan de bij artikel I aan bussen en carrosserieën voor bussen gestelde eisen een typegoedkeuring als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleend.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 november 2003

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de eerste december 2003

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven