Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ voor het jaar 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Besluit van 10 oktober 2003 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de IOAW en IOAZ (Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ voor het jaar 2004)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 september 2003, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/WWB/03/70144;

Gelet op de artikelen 58, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en 58, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

De Raad van State gehoord (advies van 18 september 2003, nr. W12.03.0368/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2003, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/WWB/03/76818;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2. Berekening uitkering IOAW voor gemeenten

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor gemeenten wordt de uitkering IOAW berekenend aan de hand van de volgende formule

UGIOAW = (KIOAW : TKIOAW) x TBIOAW

waarbij:

  • a. UGIOAW de uitkering IOAW aan de gemeente is;

  • b. KIOAW de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAW in het uitvoeringsjaar 2001 zijn;

  • c. TKIOAW het totaal is van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAW in het uitvoeringsjaar 2001;

  • d. TBIOAW het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen IOAW aan gemeenten in het uitvoeringsjaar 2004.

Artikel 3. Berekening uitkering IOAZ voor gemeenten

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor gemeenten wordt de uitkering IOAZ berekenend aan de hand van de volgende formule

UGIOAZ = (KIOAZ : TKIOAZ) x TBIOAZ

waarbij:

  • a. UGIOAZ de uitkering IOAZ aan de gemeente is;

  • b. KIOAZ de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAZ in het uitvoeringsjaar 2001 zijn;

  • c. TKIOAZ het totaal is van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAZ in het uitvoeringsjaar 2001;

  • d. TBIOAZ het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen IOAZ aan gemeenten in het uitvoeringsjaar 2004.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ voor het jaar 2004.

Lasten en bevelen dat dit besluit en de bijlage met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 oktober 2003

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Uitgegeven de veertiende oktober 2003

Minister

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina