Aanwijzingsbesluit functionarissen en ambtenaren arrondissement Amsterdam

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Beschikking van de Minister van Justitie van 25 september 2003, kenmerk 5247167/503, houdende aanwijzing van functionarissen en ambtenaren in het arrondissement Amsterdam voor de uitvoering van de dienst bij de gerechten en het transport van personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd

Artikel 1

De functionaris, werkzaam bij de dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer in het arrondissement Amsterdam, is bevoegd tot het verrichten van de volgende werkzaamheden:

Artikel 2

De ambtenaar, werkzaam bij de dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer in het arrondissement Amsterdam, is bevoegd tot het verrichten van het vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van de Politiewet 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 september 2003

De

Minister

van Justitie
namens deze:hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina