Ministeriële regeling tarieven in strafzaken 2003

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Ministeriële regeling tarieven in strafzaken 2003

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 4, 7, 13, 16 en 17, Wet tarieven in strafzaken (Stb. 1963, 130) en op artikel 12 van het Besluit tarieven in strafzaken 2003;

Besluit:

Artikel 1

  • 3 De declaratie wordt onderworpen aan de goedkeuring van de autoriteit die het verzoek tot beschikbaar stellen van de lokaliteit heeft gedaan.

Artikel 3

Bij het vragen van een vergoeding voor met het tijdverzuim verband houdende kosten en voor reis- en verblijfkosten, bedoeld in artikel 8 van de Wet tarieven in strafzaken, worden, voor zoveel mogelijk, de betalingsbewijzen van de gemaakte kosten overgelegd.

Artikel 4

  • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde modellen zijn gratis verkrijgbaar aan de griffie van de gerechten.

Artikel 5

Het verzoek om inzage van en inlichtingen uit vonnissen, arresten, registers of andere stukken, waarvan kennisneming geoorloofd is, wordt, indien daarvoor een recht verschuldigd is als bedoeld in artikel 12, lid 3, onder a, van het Besluit tarieven in strafzaken 2003, schriftelijk gedaan.

Artikel 6

Artikel 7

Indien op de dag waarop deze regeling in werking treedt een verzoek om vergoeding van de kosten is gedaan, blijft het oude recht op dit verzoek van toepassing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 augustus 2003

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina