Warenwetregeling cosmetische producten en dierproeven

[Regeling vervallen per 24-12-2004.]
Geldend van 04-09-2003 t/m 23-12-2004

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 augustus 2003, VGB/P&L 2403389, houdende buitentoepassingverklaring artikelonderdeel Warenwetbesluit kosmetische produkten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2003/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 februari 2003 (PbEU L 66) tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten, alsmede op artikel 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling cosmetische producten en dierproeven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina