Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

  • 2 Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.

  • 3 De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7e

  • 2 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op het Individueel Keuzebudget en op de mogelijkheid om betaald meer uren te werken overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in hoofdstuk 9 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Artikel 7f

Artikel 8

  • 1 De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

Artikel 8a

  • 1 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

  • 2 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig hetgeen is overeengekomen over binnenlandse dienstreizen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

  • 1 Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.

  • 2 De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

  • 2 Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges

Artikel 11

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

  • 2 De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2020 als bedoeld in artikel 2

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

401

199,98

82

410,82

124

641,27

166

871,68

208

1102,11

41

204,98

83

416,31

125

646,75

167

877,15

209

1107,59

42

209,96

84

421,78

126

652,22

168

882,63

210

1113,10

43

214,97

85

427,30

127

657,71

169

888,16

211

1118,56

44

219,96

86

432,78

128

663,24

170

893,63

212

1124,05

45

224,94

87

438,25

129

668,67

171

899,11

213

1129,54

46

229,97

88

443,75

130

674,18

172

904,59

214

1135,02

47

234,95

89

449,22

131

679,67

173

910,10

215

1140,51

48

239,96

90

454,73

132

685,14

174

915,56

216

1145,98

49

244,96

91

460,20

133

690,65

175

921,05

217

1151,48

50

249,96

92

465,67

134

696,11

176

926,53

218

1156,95

51

254,92

93

471,18

135

701,62

177

932,02

219

1162,45

52

259,95

94

476,65

136

707,07

178

937,52

220

1167,96

53

264,93

95

482,14

137

712,58

179

943,00

221

1173,41

54

269,94

96

487,63

138

718,08

180

948,46

222

1178,91

55

274,93

97

493,14

139

723,54

181

953,99

223

1184,40

56

279,97

98

498,61

140

729,03

182

959,47

224

1189,89

57

284,90

99

504,11

141

734,54

183

964,94

225

1195,36

58

289,91

100

509,59

142

740,00

184

970,41

226

1200,85

59

294,94

101

515,07

143

745,48

185

975,92

227

1206,34

60

299,93

102

520,53

144

750,98

186

981,41

228

1211,83

61

304,90

103

526,03

145

756,48

187

986,88

229

1217,33

62

309,92

104

531,53

146

761,95

188

992,39

230

1222,80

63

314,89

105

536,99

147

767,45

189

997,86

231

1228,28

64

319,91

106

542,50

148

772,93

190

1003,35

232

1233,78

65

324,90

107

547,98

149

778,42

191

1008,85

233

1239,26

66

329,91

108

553,46

150

783,90

192

1014,32

234

1244,73

67

334,91

109

558,96

151

789,38

193

1019,82

235

1250,24

68

339,89

110

564,45

152

794,86

194

1025,32

236

1255,72

69

344,87

111

569,95

153

800,35

195

1030,80

237

1261,20

70

349,87

112

575,42

154

805,83

196

1036,25

238

1266,67

71

354,88

113

580,89

155

811,32

197

1041,75

239

1272,18

72

359,89

114

586,40

156

816,79

198

1047,25

240

1277,66

73

364,86

115

591,89

157

822,32

199

1052,71

241

1283,15

74

369,88

116

597,36

158

827,77

200

1058,22

242

1288,65

75

374,86

117

602,85

159

833,29

201

1063,69

243

1294,12

76

379,88

118

608,32

160

838,76

202

1069,18

244

1299,62

77

384,86

119

613,81

161

844,24

203

1074,66

245

1305,11

78

389,88

120

619,30

162

849,75

204

1080,16

246

1310,59

79

394,86

121

624,80

163

855,21

205

1085,65

247

1316,04

80

399,87

122

630,29

164

860,69

206

1091,12

248

1321,57

81

405,34

123

635,76

165

866,19

207

1096,63

249

1327,03

               

250

1332,51

1De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 199,98 per maand

Bijlage II

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2020 als bedoeld in artikel 3

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

2,24

51

110,80

101

219,32

151

327,82

201

414,43

2

4,41

52

112,95

102

221,48

152

330,03

202

415,52

3

6,58

53

115,15

103

223,65

153

332,17

203

416,67

4

8,78

54

117,32

104

225,81

154

334,36

204

417,75

5

10,93

55

119,48

105

228,02

155

336,54

205

418,91

6

13,13

56

121,64

106

230,17

156

338,70

206

420,01

7

15,30

57

123,78

107

232,35

157

340,88

207

421,17

8

17,48

58

125,98

108

234,55

158

343,03

208

422,27

9

19,64

59

128,14

109

236,67

159

345,21

209

423,41

10

21,83

60

130,33

110

238,87

160

347,40

210

424,51

11

23,95

61

132,49

111

241,02

161

349,55

211

425,66

12

26,13

62

134,67

112

243,19

162

351,73

212

426,76

13

28,29

63

136,82

113

245,35

163

353,89

213

427,92

14

30,49

64

139,02

114

247,52

164

356,09

214

429,03

15

32,67

65

141,19

115

249,70

165

358,24

215

430,14

16

34,81

66

143,37

116

251,88

166

360,40

216

431,26

17

36,99

67

145,48

117

254,06

167

362,57

217

432,37

18

39,17

68

147,67

118

256,23

168

364,74

218

433,51

19

41,35

69

149,87

119

258,38

169

366,93

219

434,67

20

43,52

70

152,02

120

260,56

170

369,11

220

435,79

21

45,67

71

154,19

121

262,73

171

371,23

221

436,89

22

47,83

72

156,35

122

264,91

172

373,42

222

438,03

23

50,02

73

158,52

123

267,04

173

375,59

223

439,15

24

52,16

74

160,71

124

269,23

174

377,79

224

440,28

25

54,35

75

162,90

125

271,38

175

379,92

225

441,35

26

56,50

76

165,05

126

273,57

176

382,12

226

442,51

27

58,70

77

167,23

127

275,75

177

384,27

227

443,63

28

60,89

78

169,36

128

277,93

178

386,48

228

444,74

29

63,04

79

171,56

129

280,10

179

388,63

229

445,87

30

65,22

80

173,72

130

282,27

180

390,80

230

447,01

31

67,37

81

175,87

131

284,43

181

391,92

231

448,11

32

69,55

82

178,09

132

286,60

182

393,04

232

449,27

33

71,71

83

180,23

133

288,79

183

394,18

233

450,36

34

73,87

84

182,43

134

290,95

184

395,31

234

451,50

35

76,04

85

184,60

135

293,09

185

396,41

235

452,61

36

78,23

86

186,77

136

295,28

186

397,55

236

453,77

37

80,39

87

188,93

137

297,46

187

398,66

237

454,85

38

82,59

88

191,11

138

299,65

188

399,80

238

455,99

39

84,74

89

193,25

139

301,81

189

400,90

239

457,11

40

86,92

90

195,45

140

303,98

190

402,03

240

458,25

41

89,09

91

197,60

141

306,13

191

403,15

241

459,35

42

91,25

92

199,80

142

308,32

192

404,30

242

460,50

43

93,42

93

201,94

143

310,49

193

405,40

243

461,63

44

95,58

94

204,12

144

312,67

194

406,53

244

462,76

45

97,75

95

206,32

145

314,79

195

407,65

245

463,89

46

99,93

96

208,48

146

316,99

196

408,77

246

465,00

47

102,09

97

210,65

147

319,18

197

409,91

247

466,12

48

104,27

98

212,82

148

321,34

198

411,04

248

467,25

49

106,45

99

214,98

149

323,48

199

412,17

249

468,37

50

108,61

100

217,17

150

325,68

200

413,30

250

469,48

Vervolg

                 
Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2020 als bedoeld in artikel 3

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

251

470,60

301

526,82

351

583,01

401

639,25

451

695,48

252

471,76

302

527,97

352

584,19

402

640,34

452

696,59

253

472,86

303

529,06

353

585,28

403

641,50

453

697,75

254

473,99

304

530,20

354

586,41

404

642,61

454

698,83

255

475,09

305

531,33

355

587,52

405

643,75

455

699,97

256

476,23

306

532,46

356

588,66

406

644,86

456

701,11

257

477,34

307

533,57

357

589,77

407

646,01

457

702,23

258

478,50

308

534,71

358

590,89

408

647,12

458

703,33

259

479,60

309

535,82

359

592,04

409

648,28

459

704,48

260

480,74

310

536,95

360

593,13

410

649,35

460

705,60

261

481,83

311

538,08

361

594,28

411

650,51

461

706,72

262

482,98

312

539,19

362

595,41

412

651,64

462

707,82

263

484,07

313

540,35

363

596,54

413

652,76

463

708,95

264

485,23

314

541,45

364

597,63

414

653,87

464

710,10

265

486,38

315

542,56

365

598,80

415

655,02

465

711,21

266

487,48

316

543,66

366

599,92

416

656,11

466

712,36

267

488,62

317

544,84

367

601,03

417

657,24

467

713,44

268

489,74

318

545,94

368

602,16

418

658,38

468

714,56

269

490,85

319

547,06

369

603,29

419

659,49

469

715,71

270

491,97

320

548,17

370

604,41

420

660,64

470

716,82

271

493,12

321

549,30

371

605,55

421

661,72

471

717,97

272

494,22

322

550,43

372

606,66

422

662,86

472

719,09

273

495,35

323

551,53

373

607,79

423

663,98

473

720,24

274

496,46

324

552,71

374

608,91

424

665,10

474

721,32

275

497,59

325

553,80

375

610,04

425

666,25

475

722,47

276

498,72

326

554,96

376

611,15

426

667,33

476

723,57

277

499,84

327

556,04

377

612,27

427

668,49

477

724,73

278

500,98

328

557,19

378

613,42

428

669,60

478

725,82

279

502,09

329

558,27

379

614,55

429

670,75

479

726,98

280

503,23

330

559,46

380

615,61

430

671,86

480

728,08

281

504,34

331

560,54

381

616,76

431

673,02

481

729,22

282

505,45

332

561,68

382

617,89

432

674,11

482

730,34

283

506,59

333

562,79

383

619,03

433

675,25

483

731,43

284

507,74

334

563,94

384

620,15

434

676,36

484

732,57

285

508,83

335

565,03

385

621,28

435

677,49

485

733,70

286

509,97

336

566,17

386

622,39

436

678,60

486

734,85

287

511,10

337

567,31

387

623,53

437

679,73

487

735,93

288

512,22

338

568,40

388

624,64

438

680,86

488

737,09

289

513,35

339

569,55

389

625,77

439

681,98

489

738,17

290

514,48

340

570,67

390

626,93

440

683,11

490

739,31

291

515,59

341

571,80

391

628,03

441

684,22

491

740,44

292

516,72

342

572,90

392

629,15

442

685,35

492

741,58

293

517,84

343

574,06

393

630,27

443

686,48

493

742,66

294

518,97

344

575,16

394

631,41

444

687,62

494

743,82

295

520,10

345

576,29

395

632,51

445

688,71

495

744,94

296

521,22

346

577,45

396

633,66

446

689,84

496

746,06

297

522,34

347

578,56

397

634,75

447

690,99

497

747,19

298

523,46

348

579,68

398

635,91

448

692,08

498

748,32

299

524,57

349

580,80

399

637,01

449

693,23

499

749,43

300

525,74

350

581,92

400

638,16

450

694,36

500

750,53

vervolg

                 
Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2020 als bedoeld in artikel 3

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

501

751,69

551

807,90

601

864,10

651

920,33

701

976,53

502

752,79

552

809,03

602

865,23

652

921,48

702

977,68

503

753,94

553

810,12

603

866,36

653

922,54

703

978,78

504

755,05

554

811,28

604

867,51

654

923,72

704

979,91

505

756,18

555

812,40

605

868,63

655

924,81

705

981,02

506

757,29

556

813,53

606

869,72

656

925,97

706

982,16

507

758,42

557

814,65

607

870,85

657

927,07

707

983,28

508

759,55

558

815,78

608

871,98

658

928,22

708

984,41

509

760,68

559

816,87

609

873,10

659

929,31

709

985,54

510

761,79

560

818,03

610

874,24

660

930,45

710

986,65

511

762,92

561

819,14

611

875,37

661

931,58

711

987,79

512

764,04

562

820,27

612

876,49

662

932,70

712

988,91

513

765,18

563

821,42

613

877,59

663

933,82

713

990,02

514

766,28

564

822,52

614

878,72

664

934,95

714

991,16

515

767,41

565

823,62

615

879,85

665

936,08

715

992,28

516

768,55

566

824,74

616

881,00

666

937,18

716

993,42

517

769,68

567

825,90

617

882,10

667

938,33

717

994,52

518

770,79

568

827,00

618

883,22

668

939,44

718

995,68

519

771,92

569

828,15

619

884,35

669

940,56

719

996,76

520

773,03

570

829,25

620

885,49

670

941,68

720

997,90

521

774,17

571

830,38

621

886,61

671

942,81

721

999,02

522

775,29

572

831,49

622

887,72

672

943,93

722

1000,19

523

776,42

573

832,64

623

888,85

673

945,05

723

1001,27

524

777,52

574

833,76

624

889,98

674

946,18

724

1002,43

525

778,69

575

834,91

625

891,09

675

947,29

725

1003,51

526

779,79

576

836,03

626

892,24

676

948,43

726

1004,65

527

780,91

577

837,15

627

893,34

677

949,56

727

1005,77

528

782,03

578

838,27

628

894,49

678

950,68

728

1006,89

529

783,18

579

839,41

629

895,58

679

951,78

729

1008,04

530

784,29

580

840,51

630

896,72

680

952,95

730

1009,15

531

785,42

581

841,61

631

897,84

681

954,06

731

1010,27

532

786,52

582

842,76

632

898,96

682

955,17

732

1011,38

533

787,68

583

843,88

633

900,08

683

956,30

733

1012,53

534

788,78

584

844,99

634

901,21

684

957,41

734

1013,64

535

789,92

585

846,14

635

902,33

685

958,55

735

1014,77

536

791,02

586

847,26

636

903,46

686

959,67

736

1015,88

537

792,16

587

848,36

637

904,60

687

960,80

737

1017,04

538

793,30

588

849,48

638

905,71

688

961,92

738

1018,14

539

794,43

589

850,60

639

906,85

689

963,06

739

1019,26

540

795,50

590

851,75

640

907,95

690

964,18

740

1020,39

541

796,67

591

852,85

641

909,11

691

965,30

741

1021,52

542

797,78

592

854,00

642

910,23

692

966,43

742

1022,66

543

798,88

593

855,10

643

911,36

693

967,57

743

1023,77

544

800,03

594

856,23

644

912,47

694

968,68

744

1024,90

545

801,17

595

857,37

645

913,60

695

969,77

745

1026,00

546

802,26

596

858,51

646

914,71

696

970,93

746

1027,16

547

803,40

597

859,62

647

915,80

697

972,03

747

1028,26

548

804,53

598

860,75

648

916,98

698

973,18

748

1029,38

549

805,63

599

861,89

649

918,07

699

974,26

749

1030,50

550

806,77

600

862,97

650

919,22

700

975,43

750

1031,63

               

>750

1

1 De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,13 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 1.031,63 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2020 als bedoeld in artikel 4

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

401

221,35

82

454,69

124

708,37

166

962,02

208

1215,70

41

226,90

83

460,75

125

714,39

167

968,08

209

1221,73

42

232,41

84

466,76

126

720,44

168

974,11

210

1227,79

43

237,95

85

472,82

127

726,48

169

980,12

211

1233,83

44

243,45

86

478,85

128

732,53

170

986,20

212

1239,87

45

248,98

87

484,86

129

738,55

171

992,24

213

1245,93

46

254,49

88

490,91

130

744,58

172

998,27

214

1251,93

47

260,07

89

496,96

131

750,64

173

1004,30

215

1257,98

48

265,59

90

503,00

132

756,68

174

1010,33

216

1264,06

49

271,13

91

509,05

133

762,73

175

1016,40

217

1270,07

50

276,65

92

515,09

134

768,77

176

1022,42

218

1276,11

51

282,17

93

521,12

135

774,81

177

1028,47

219

1282,13

52

287,71

94

527,17

136

780,84

178

1034,51

220

1288,19

53

293,23

95

533,20

137

786,88

179

1040,54

221

1294,23

54

298,79

96

539,24

138

792,92

180

1046,60

222

1300,28

55

304,31

97

545,30

139

798,97

181

1052,63

223

1306,33

56

309,83

98

551,30

140

805,00

182

1058,66

224

1312,33

57

315,40

99

557,35

141

811,05

183

1064,70

225

1318,38

58

320,91

100

563,39

142

817,09

184

1070,73

226

1324,43

59

326,44

101

569,41

143

823,12

185

1076,80

227

1330,47

60

331,98

102

575,49

144

829,12

186

1082,84

228

1336,52

61

337,49

103

581,52

145

835,21

187

1088,84

229

1342,54

62

343,03

104

587,55

146

841,21

188

1094,92

230

1348,58

63

348,57

105

593,60

147

847,30

189

1100,96

231

1354,64

64

354,07

106

599,63

148

853,34

190

1106,99

232

1360,67

65

359,65

107

605,68

149

859,34

191

1113,05

233

1366,73

66

365,17

108

611,71

150

865,38

192

1119,07

234

1372,74

67

370,70

109

617,77

151

871,44

193

1125,10

235

1378,79

68

376,22

110

623,80

152

877,48

194

1131,14

236

1384,84

69

381,75

111

629,82

153

883,52

195

1137,19

237

1390,87

70

387,28

112

635,90

154

889,57

196

1143,23

238

1396,89

71

392,80

113

641,92

155

895,60

197

1149,28

239

1402,95

72

398,34

114

647,94

156

901,62

198

1155,31

240

1408,99

73

403,90

115

654,01

157

907,65

199

1161,32

241

1415,03

74

409,40

116

660,04

158

913,72

200

1167,37

242

1421,08

75

414,94

117

666,08

159

919,73

201

1173,44

243

1427,11

76

420,45

118

672,11

160

925,78

202

1179,46

244

1433,14

77

426,00

119

678,15

161

931,85

203

1185,53

245

1439,18

78

431,53

120

684,19

162

937,88

204

1191,55

246

1445,24

79

437,08

121

690,27

163

943,90

205

1197,60

247

1451,28

80

442,62

122

696,29

164

949,97

206

1203,64

248

1457,31

81

448,18

123

702,33

165

956,01

207

1209,68

249

1463,33

               

250

1469,40

1De maximale huurprijsgrens van woonwagen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 221, 35 per maand.

Bijlage IV

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2020 als bedoeld in artikel 5

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

5,26

51

264,98

101

535,40

151

820,55

201

1105,70

2

10,46

52

270,22

102

541,09

152

826,27

202

1111,42

3

15,66

53

275,39

103

546,82

153

831,97

203

1117,11

4

20,85

54

280,60

104

552,53

154

837,66

204

1122,82

5

26,06

55

285,80

105

558,20

155

843,36

205

1128,52

6

31,24

56

290,98

106

563,93

156

849,07

206

1134,22

7

36,45

57

296,15

107

569,63

157

854,80

207

1139,96

8

41,63

58

301,36

108

575,32

158

860,46

208

1145,63

9

46,84

59

306,58

109

581,04

159

866,20

209

1151,33

10

52,04

60

311,78

110

586,73

160

871,88

210

1157,05

11

57,24

61

316,95

111

592,44

161

877,58

211

1162,74

12

62,41

62

322,15

112

598,14

162

883,30

212

1168,43

13

67,63

63

327,35

113

603,83

163

888,99

213

1174,14

14

72,81

64

332,52

114

609,57

164

894,68

214

1179,85

15

77,99

65

337,73

115

615,24

165

900,39

215

1185,56

16

83,19

66

342,92

116

620,95

166

906,12

216

1191,26

17

88,37

67

348,14

117

626,66

167

911,81

217

1196,97

18

93,59

68

353,32

118

632,36

168

917,49

218

1202,65

19

98,76

69

358,50

119

638,06

169

923,24

219

1208,37

20

103,99

70

363,70

120

643,76

170

928,92

220

1214,09

21

109,15

71

368,88

121

649,47

171

934,62

221

1219,75

22

114,37

72

374,09

122

655,19

172

940,31

222

1225,47

23

119,56

73

379,28

123

660,87

173

946,04

223

1231,16

24

124,77

74

384,48

124

666,59

174

951,71

224

1236,89

25

129,93

75

389,68

125

672,29

175

957,42

225

1242,58

26

135,16

76

394,88

126

677,97

176

963,15

226

1248,29

27

140,34

77

400,04

127

683,69

177

968,83

227

1253,99

28

145,55

78

405,27

128

689,43

178

974,55

228

1259,70

29

150,72

79

410,45

129

695,09

179

980,24

229

1265,41

30

155,91

80

415,67

130

700,81

180

985,92

230

1271,09

31

161,14

81

421,34

131

706,49

181

991,66

231

1276,78

32

166,30

82

427,04

132

712,21

182

997,34

232

1282,51

33

171,49

83

432,76

133

717,91

183

1003,06

233

1288,21

34

176,69

84

438,44

134

723,60

184

1008,74

234

1293,89

35

181,90

85

444,16

135

729,33

185

1014,47

235

1299,62

36

187,10

86

449,87

136

735,00

186

1020,18

236

1305,32

37

192,29

87

455,56

137

740,73

187

1025,87

237

1311,02

38

197,47

88

461,27

138

746,43

188

1031,58

238

1316,72

39

202,68

89

466,96

139

752,12

189

1037,28

239

1322,44

40

207,86

90

472,69

140

757,83

190

1042,98

240

1328,13

41

213,07

91

478,38

141

763,55

191

1048,70

241

1333,81

42

218,25

92

484,06

142

769,22

192

1054,37

242

1339,53

43

223,46

93

489,79

143

774,92

193

1060,08

243

1345,22

44

228,64

94

495,48

144

780,64

194

1065,81

244

1350,94

45

233,82

95

501,18

145

786,36

195

1071,50

245

1356,65

46

239,05

96

506,89

146

792,03

196

1077,18

246

1362,35

47

244,23

97

512,60

147

797,76

197

1082,90

247

1368,02

48

249,45

98

518,30

148

803,45

198

1088,61

248

1373,77

49

254,62

99

524,02

149

809,17

199

1094,29

249

1379,46

50

259,82

100

529,70

150

814,85

200

1100,02

250

1385,15

               

>250

1

1 De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 5,69 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1,385,15 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.

Bijlage V

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2020 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar reguliere huurprijs

Geldende huurprijs (in bedragen per maand)

Huuraanpassing

I hoger dan de maximale huurprijsgrens1

huurverlaging2 tot de maximale huurprijsgrens1

II niet hoger dan de maximale huurprijsgrens1

IIa huurverhoging van:

a indien het huishoudinkomen, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onderdeel b, van het Burgerlijk Wetboek, over het inkomenstoetsjaar, bedoeld in onderdeel d van dat artikellid, van de op het tijdstip van de in het voorstel tot verhoging van de huurprijs genoemde ingangsdatum in de woonruimte, die een zelfstandige woning vormt, wonende huurder en overige bewoners

a. lager is dan of gelijk is aan het in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag: maximaal 5,1 procentpunt, en

b. hoger is dan het in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag: maximaal 6,6 procentpunt, voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

 

IIb huurverhoging ten aanzien van overige woonruimte: maximaal 4,1 procentpunt, voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

1 De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

2 Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

Bijlage VI

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2020 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar huurvastprijs, van huurvastprijs naar reguliere huurprijs en van huurvastprijs naar nieuwe huurvastprijs

Geldende huurprijs (in bedragen per maand)

Huuraanpassing

I

hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹

I

huurverlaging tot de maximale huurprijsgrens ¹en ²

       

II

niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de overeengekomen reguliere huurprijs

4 of huurvastprijs ³ naar een (nieuwe) huurvastprijs ³

II

ieder percentage, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden

       

III

niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs 4, voorzover bij de aanvang van de oude huurvastprijs ³ wèl een alternatieve reguliere huurprijs 4 bekend was

III

huurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, en de alternatieve reguliere huurprijs 4, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden 5

       

IV

niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs 4, voorzover bij de aanvang van de huurvastprijs ³ géén alternatieve reguliere huurprijs 4 bekend was

IV

huurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, gedeeld door 2, voor zover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden 5

¹ De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

² Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

³ Onder huurvastprijs wordt verstaan de voor de gehele huurvastperiode geldende (bevroren) huurprijs.

4 Onder reguliere huurprijs wordt verstaan de huurprijs die jaarlijks kan worden verhoogd.

5 Indien de huurvastperiode eindigde op 30 juni van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging tevens de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die wordt verwacht voor het tijdvak van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Indien de huurvastperiode is begonnen op 1 juli van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging niet de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die werd verwacht voor het tijdvak van die 1 juli-datum tot en met de 30 juni-datum daaropvolgend.

Bijlage VIII

Het bedrag van de servicekosten, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is:

Bij zelfstandige woonruimte
 

Normbedrag per jaar

Gas

Prijs van 400 m3 gas*

Water

Prijs van 25 m3 water*

Elektriciteit

Prijs van 800 kWh*

Overige servicekosten

12 euro

Bij onzelfstandige woonruimte
 

Normbedrag per jaar

Gas

Prijs van 250 m3 gas*

Water

Prijs van 25 m3 water*

Elektriciteit

Prijs van 500 kWh*

Overige servicekosten

12 euro

* Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het CBS, die per jaar verschillen.

Terug naar begin van de pagina