Warenwetbesluit retributies levensmiddelen

[Regeling vervallen per 05-12-2017.]
Geldend van 19-02-2016 t/m 30-04-2016

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 april 2003, kenmerk VGB/VBL 2369966, handelende in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 1, 2 en 4 van richtlijn nr. 85/73/EEG van de Raad van de Europese Unie van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en veterinaire controles zoals bedoeld in de richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG en 91/496/EEG (gewijzigd en gecodificeerd) (PbEG 1996, L 162) en op de artikelen 13 en 33 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 2003, nr. W13.03.0148/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juni 2003, VGB/VBL 2382013, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 05-12-2017]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • b. richtlijn nr. 97/78/EG: richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG 1998, L 24);

 • c. verordening (EG) 852/2004: verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU L 139 en 226);

 • d. verordening (EG) 854/2004: verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 139 en L 226);

 • e. richtlijn nr. 96/23/EG: richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in produkten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (PbEG L 125);

 • f. verordening (EG) 882/2004: verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165 en 191);

 • g. belanghebbende bij de lading: natuurlijke of rechtspersoon die overeenkomstig de voorschriften van verordening nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 (PbEG L 302) tot vaststelling van het communautaire douanewetboek verantwoordelijk is voor het verloop van de in die verordening bedoelde situaties waarin de partij kan verkeren, alsmede de in artikel 5 van die verordening bedoelde vertegenwoordiger, die de verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de gevolgen van de door richtlijn nr. 97/78/EG voorgeschreven controles;

 • h. visserijproducten: producten als bedoeld in bijlage I, onderdeel 3.1, van verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 139 en L 226);

 • i. aquacultuurproducten: visserijproducten die onder door de mens gecontroleerde omstandigheden uit eieren worden voortgebracht en opgekweekt totdat ze als eetwaar in de handel worden gebracht, zee- en zoetwatervis of zee- en zoetwaterschaaldieren die in het juveniele stadium in hun natuurlijke milieu zijn gevangen en zijn opgekweekt tot ze de gewenste maat hebben bereikt om voor menselijke consumptie te worden afgezet, met uitzondering van vis en schaaldieren van voor de handel geschikte maat, die zijn gevangen in hun natuurlijke milieu en levend zijn gehouden om op een later tijdstip te worden verkocht en die in visvijvers alleen in leven worden gehouden en waarbij niet wordt getracht om hun maat of gewicht te doen toenemen;

 • j. tweekleppige weekdieren: weekdieren als bedoeld in bijlage I, onderdeel 2.1, van verordening (EG) 853/2004;

 • k. partij visserijproducten: een hoeveelheid visserijproducten die is verkregen onder praktisch identieke omstandigheden;

 • l. aanvoerder: degene die een partij visserijproducten aanlandt;

 • m. producten van dierlijke oorsprong: producten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van richtlijn 97/78/EG;

 • n. invoer: het in het vrije verkeer brengen van producten van dierlijke oorsprong en andere eet- en drinkwaren, alsmede het voornemen tot het in het vrije verkeer brengen van producten van dierlijke oorsprong en andere eet- en drinkwaren in de zin van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek (PbEG L 302);

 • o. pakstation: bedrijf als bedoeld in artikel 1, negende lid, van verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PbEG L 173);

 • p. officiële controle: controle als bedoeld in artikel 2, onder 1 van verordening (EG) 882/2004;

 • q. aanvullende officiële controle: aanvullende officiële controle als bedoeld in artikel 28 van verordening (EG) 882/2004;

 • r. verordening (EG) 110/2008: verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 januari 2008 (PbEU L 39) betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van de geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad;

 • s. exportverklaring: een schriftelijke verklaring over in een bedrijf geproduceerde waren die bestemd zijn voor uitvoer naar een derde land;

 • t. het COKZ: de stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;

 • u. ontvanger van boerderijmelk: de natuurlijke of rechtspersoon die op jaarbasis 500.000 kg of meer boerderijmelk bedrijfsmatig ontvangt van één of meer in Nederland gevestigde melkveehouders en terzake betalingen aan de desbetreffende melkveehouders verricht, met uitzondering van boerderijzuivelbereiders.

Artikel 2

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 2 De belanghebbende bij de lading is aan de NVWA een retributie verschuldigd voor een op grond van artikel 22 of 24 van richtlijn nr. 97/78/EG genomen maatregel, indien het betreft een aangepaste controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht als bedoeld in die artikelen.

 • 3 De belanghebbende bij de lading is aan de NVWA een retributie verschuldigd voor de activiteiten in verband met de wederinvoer van een door een derde land geweigerde partij uit de Europese Unie afkomstige producten in Nederland als bedoeld in artikel 15 van richtlijn nr. 97/78/EG.

Artikel 2a

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De belanghebbende bij de lading is aan de NVWA een retributie verschuldigd voor een op grond van artikel 4 van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen voorgeschreven controle van bepaalde eet- en drinkwaren afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht met bestemming invoer en waarvoor door de Europese Commissie bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld.

 • 2 De belanghebbende bij de lading is aan de NVWA een retributie verschuldigd voor een activiteit als bedoeld in artikel 18, 19, 20 of 21 van verordening (EG) 882/2004.

Artikel 3

[Vervallen per 05-12-2017]

De belanghebbende bij de lading is aan de NVWA een retributie verschuldigd voor een op grond van artikel 2, van de Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) voorgeschreven controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht en bestemd zijn voor daarvoor naar een derde land of voor zeevervoermiddelen als proviand.

Artikel 4

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 2 Aan de NVWA is een retributie verschuldigd voor werkzaamheden in verband met de behandeling van een op grond van artikel 2 van de Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) ingediende aanvraag tot erkenning van een entrepot als bedoeld in artikel 12, vierde lid, of van een speciaal entrepot in de haven van bestemming, als bedoeld in artikel 13, tweede lid, onder a, van richtlijn nr. 97/78/EG. De retributie is verschuldigd door de exploitant of de eigenaar van het entrepot.

Artikel 5

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 2 De retributie, bedoeld in het eerste lid, is verschuldigd door de handelaar, de exploitant of de eigenaar, bedoeld in artikel 4, derde lid.

Artikel 5a

[Vervallen per 05-12-2017]

De exploitant of de eigenaar van een bron die een vergunning aanvraagt voor de exploitatie van die bron, bedoeld in artikel 3 van het Warenwetbesluit Verpakte waters, is aan de NVWA een retributie verschuldigd.

Artikel 5b

[Vervallen per 05-12-2017]

De exploitant of de eigenaar van een inrichting die een aanvraag doet tot registratie van die inrichting in het kader van artikel 6 van verordening (EG) 852/2004, is aan de NVWA een retributie verschuldigd.

Artikel 6

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De aanvoerder van een partij visserijproducten, niet zijnde aquacultuurproducten, is aan de NVWA een retributie verschuldigd voor een controle als bedoeld in bijlage III, hoofdstuk I, onderdeel 1, onder a, van verordening (EG) 854/2004.

 • 2 De retributie, bedoeld in het eerste lid, wordt geheven bij de eerste verkoop voor zover deze verkoop op een afslag binnen Nederland plaatsvindt, dan wel bij een inrichting voor visserijproducten voor zover de partij direct na aanlanding rechtstreeks vervoerd wordt naar een inrichting voor visserijproducten, dan wel bij eerste aanlanding indien de partij direct bestemd is voor een bestemming buiten Nederland.

Artikel 8

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De aanbieder doet een aanvraag voor een controle of werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 2, 2a, 3 en 6, die hij door de NVWA wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de NVWA.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste:

  • a. de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;

  • b. de soorten en de hoeveelheden goederen;

  • c. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen, en

  • d. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen.

 • 3 De NVWA stelt naar aanleiding van de melding vast:

  • a. datum en tijdstip waarop de controles of werkzaamheden zullen aanvangen;

  • b. datum en tijdstip waarop de controles of werkzaamheden zullen eindigen;

  • c. het aantal personen dat met het verrichten van deze controles of werkzaamheden zal worden belast.

 • 4 Indien de datum of het tijdstip van aanvang of beëindiging van de controles of werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, stelt de NVWA degene die de aanvraag heeft gedaan, hiervan in kennis.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing op de controle, bedoeld in artikel 6, eerste lid, indien deze controle plaatsvindt bij eerste verkoop op een afslag binnen Nederland.

Artikel 9

[Vervallen per 05-12-2017]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De exploitant, de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar van een ontvanger van boerderijmelk is aan de NVWA per jaar een retributie verschuldigd voor de controles op grond van richtlijn 96/23/EG ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan, bedoeld in artikel 27, derde lid, van verordening (EG) 882/2004.

 • 2 De exploitant, de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar van een inrichting als bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3, van richtlijn 96/23/EG, is aan de NVWA per jaar een retributie verschuldigd voor de controles op grond van richtlijn 96/23/EG ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in aquacultuurproducten, bedoeld in artikel 27, derde lid, van verordening (EG) 882/2004.

 • 3 De pakstations, pluimveehouders en eiproductfabrikanten zijn aan de NVWA per jaar een retributie verschuldigd voor de controles op grond van richtlijn 96/23/EG ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan.

 • 4 Degene die ingevolge het eerste, tweede en derde lid een retributie is verschuldigd, doet aan de NVWA binnen één maand na afloop van het jaar waarover betalingsplicht bestaat, opgave van de hoeveelheid in dat jaar als grondstof gebruikte rauwe melk, dan wel van de hoeveelheid in dat jaar verhandelde aquacultuurproducten of eieren en houdt daartoe een register bij. Dit register wordt ter inzage gelegd aan een ieder die namens de NVWA de controle op deze regeling uitvoert.

 • 5 Indien de opgave, bedoeld in het vierde lid, niet binnen de hiervoor gestelde termijn door de NVWA wordt ontvangen, dan wel naar het oordeel van de NVWA niet betrouwbaar is, stelt de NVWA de desbetreffende hoeveelheid als grondstof gebruikte rauwe melk, dan wel de desbetreffende hoeveelheid verhandelde aquacultuurproducten of eieren vast.

Terugwerkende kracht

Stb. 2016, 349, datum inwerkingtreding 06-10-2016, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2016.

1. In het derde lid wordt «De pakstations, pluimveehouders en eiproductfabrikanten» vervangen door: De pakstations, legpluimveehouders, eiproductenfabrikanten en verzamelaars.

2. Het vierde lid, eerste volzin, komt te luiden:

Degene die ingevolge het eerste en tweede lid een retributie is verschuldigd, doet aan de NVWA binnen één maand na afloop van het jaar waarover de betalingsplicht bestaat, opgave van de hoeveelheid in dat jaar als grondstof gebruikte rauwe melk, dan wel van de hoeveelheid in dat jaar verhandelde aquacultuurproducten en houdt daartoe een register bij.

3. Het vijfde lid komt te luiden:

5 De pakstations, eiproductenfabrikanten en verzamelaars die ingevolge het derde lid een retributie zijn verschuldigd, doen aan de NVWA binnen één maand na afloop van het jaar waarover de betalingsplicht bestaat, opgave van de hoeveelheid in dat jaar aangevoerde eieren en houden daartoe een register bij. Dit register wordt ter inzage gelegd aan een ieder die namens de NVWA de controle op deze regeling uitvoert.

Artikel 9a

[Vervallen per 05-12-2017]

De exploitant of de eigenaar van de inrichting, dan wel degene die de producten ten tijde van de controle onder zijn hoede had is voor een aanvullende officiële controle aan de NVWA een retributie verschuldigd.

Artikel 9b

[Vervallen per 05-12-2017]

De exploitant die belang heeft bij een technisch dossier als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van verordening (EG) 110/2008, is aan de NVWA een retributie verschuldigd voor de verificatie van de inachtneming van de specificaties in het technisch dossier.

Artikel 9c

[Vervallen per 05-12-2017]

De exploitant, de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar van een inrichting op wiens verzoek de NVWA of het COKZ een exportverklaring heeft afgegeven, is aan de NVWA onderscheidenlijk het COKZ een retributie verschuldigd.

Artikel 10

[Vervallen per 05-12-2017]

Retributieplichtigen verstrekken op verzoek aan Onze Minister, terstond alle inlichtingen die voor de uitvoering van dit besluit noodzakelijk zijn.

Artikel 11

[Vervallen per 05-12-2017]

De tarieven van de retributies, bedoeld in dit besluit, worden vastgesteld bij regeling van Onze Minister.

Artikel 12

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld met het oog op de goede uitvoering van de artikelen 2 tot en met 10.

 • 2 Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld betreffende de betalingsvoorwaarden van de retributies.

Artikel 13

[Vervallen per 05-12-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 05-12-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit retributies levensmiddelen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 juni 2003

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de dertigste juni 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina