Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 19-08-2021 t/m heden

Besluit van 2 juni 2003, houdende regels inzake bepaald vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen (Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 9 januari 2003, nr. CWW2002/089 2002004446 van de directie juridische zaken;

Gelet op de artikelen 10.6, derde lid, en 10.7 van de Wet luchtvaart;

De Raad van State gehoord (advies van 27 februari 2003, nr. W07.03.0017/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 26 mei 2003, nr. CWW2002/089 2003001778, directie juridische zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. wet: Wet luchtvaart;

  • b. Onze Minister: Onze Minister van Defensie;

  • c. militair luchtvaartuig: luchtvaartuig waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is;

  • d. STANAG 2999: ingevolge een in de Staatscourant gepubliceerde mededeling van Onze Minister van Defensie van kracht zijnde versie van de NATO Standardization Agreement nr. 2999 USE OF HELICOPTERS IN LAND OPERATIONS DOCTRINE, zoals ter inzage gelegd op de bij die mededeling aangegeven locatie;

  • e. STANAG 4441: ingevolge een in de Staatscourant gepubliceerde mededeling van Onze Minister van Defensie van kracht zijnde versie van de NATO Standardization Agreement nr. 4441 ALLIED MULTI-MODAL TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS DIRECTIVE met de daarbij behorende AMovP-6 en de Standards-related documents zoals ter inzage gelegd op de bij die mededeling aangegeven locatie;

  • f. STANAG 7213: ingevolge een in de Staatscourant gepubliceerde mededeling van Onze Minister van Defensie van kracht zijnde versie van de NATO Standardization Agreement nr. 7213 TACTICS, TECHNIQUES AND PROCEDURES FOR NATO AIR MOVEMENTS zoals ter inzage gelegd op de bij die mededeling aangegeven locatie.

Artikel 2

Als de in artikel 10.6, derde lid, van de wet bedoelde gevaarlijke stoffen, niet zijnde ontplofbare stoffen of voorwerpen, behorend tot de operationele uitrusting of het wapensysteem van een militair luchtvaartuig, of behorend tot de uitrusting van personen die met een dergelijk luchtvaartuig worden vervoerd, worden aangewezen de stoffen, bedoeld in artikel 2, onder 2° tot en met 9°, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

Artikel 3

Het nationaal vervoer van de in artikel 2 van dit besluit bedoelde stoffen met militaire luchtvaartuigen, het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire luchtvaartuigen, het nationaal vervoer van ontplofbare stoffen met militaire luchtvaartuigen, het daartoe aanbieden of aannemen, alsmede het laden in of lossen uit een dergelijk luchtvaartuig of tijdens het vervoer neerleggen van bedoelde stoffen is slechts toegestaan voorzover de STANAG 2999, 4441 en 7213 in acht worden genomen.

Artikel 4

Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het in artikel 3 van dit besluit bedoelde vervoer. Deze regels kunnen onder meer betrekking hebben op:

 • a. de constructie, inrichting en uitrusting van militaire luchtvaartuigen waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd;

 • b. de constructie, inrichting en uitrusting van inrichtingen, voertuigen of werktuigen met behulp waarvan gevaarlijke stoffen op een luchthaven worden geladen of gelost;

 • c. de keuring van de inrichtingen, voertuigen en werktuigen, bedoeld in onderdeel b, van dit artikel;

 • d. het opstellen van een risico-inventarisatie met betrekking tot het vervoeren, laden of lossen van daartoe aangewezen gevaarlijke stoffen;

 • e. de begeleiding van het vervoer met militaire luchtvaartuigen en de eisen die aan de begeleider worden gesteld;

 • f. de eisen waaraan moet worden voldaan bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen met militaire luchtvaartuigen en eisen waaraan moet worden voldaan bij het parkeren van dergelijke luchtvaartuigen;

 • g. de belading van militaire luchtvaartuigen met inbegrip van samenlading en externe lading;

 • h. het doen van aanvragen of meldingen met betrekking tot handelingen inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3 van dit besluit;

 • i. de documenten die worden gebruikt bij de handelingen inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3 van dit besluit;

 • j. de eisen waaraan verpakking en etiketten of aanduidingen op de verpakking moet voldoen.

Artikel 5

Onze Minister kan in het belang van de veiligheid of de bescherming van het milieu luchtroutes aanwijzen waarlangs daartoe aangewezen gevaarlijke stoffen vervoerd dienen te worden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juni 2003

Beatrix

De Minister van Defensie,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de negentiende juni 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven