Rechtspositiebesluit WPO/WEC

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geldend van 01-07-2007 t/m 31-12-2013

Besluit van 27 mei 2003 onder meer houdende de vaststelling van een geactualiseerde tekst van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Rechtspositiebesluit WPO/WEC)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 februari 2002, nr. WJZ 2002/5881 (2908), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan na overleg met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 33, tweede lid, 64, 120, 123 en 185 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 33, tweede lid, 66, 117 en 120 van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 38a, tweede lid, 153, tweede lid, 184, 233 en 235 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 3, eerste en negende lid, 5, derde lid, en 18 van de Ziekenfondswet en de artikelen 125, eerste lid, en 134 van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2002, nr. WO5.02.0075/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 21 mei 2003, nr. WJZ/2003/10861 (2908);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging voor het bijzonder onderwijs

[Vervallen per 01-08-2015]

Titel 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • b. tijdelijke dienst: het dienstverband van bepaalde duur;

 • c. vaste dienst: het dienstverband van onbepaalde duur;

 • d. instelling:

 • e. betrokkene:

  • 1°. een lid van het personeel dat door een bevoegd gezag is benoemd ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan door het bevoegd gezag in stand gehouden instellingen als bedoeld in onderdeel d, onder 1°;

  • 2°. een lid van het personeel dat door een bevoegd gezag is benoemd ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan door het bevoegd gezag in stand gehouden instellingen als bedoeld in onderdeel d, onder 2°;

  • 3°. een lid van het personeel dat door een bevoegd gezag is benoemd ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan door het bevoegd gezag in stand gehouden instellingen als bedoeld in onderdeel d, onder 3°;

 • f. bevoegd gezag:

  • 1°. ten aanzien van de instellingen genoemd in onderdeel d, onder 1° of 2° voor wat betreft:

   • een openbare of uit de openbare kas bekostigde school:

    • a. het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen,

    • b. het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan,

    • c. de openbare rechtspersoon, bij verordening door een of meer gemeenteraden ingesteld,

    • d. de stichting, opgericht tot instandhouding van een of meer openbare en een of meer bijzondere scholen,

   • een bijzondere school: het schoolbestuur;

  • 2°. ten aanzien van de instellingen genoemd in onderdeel d, onder 3°: het bestuur;

 • g. werktijdfactor: het gedeelte van de normbetrekking waarvoor een personeelslid is benoemd, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op vier cijfers achter de komma;

 • h. inspectie: de inspectie van het onderwijs, belast met het toezicht op de desbetreffende instelling;

 • i. normbetrekking: de betrekking of de betrekkingen waarvan de omvang op jaarbasis na aftrek van het verlof op grond van artikel 12 respectievelijk artikel 17, tweede lid, eerste volzin en na aftrek van het verlof op grond van artikel 33, gelijk is aan 1659 uren en waarbij de gemiddelde weektaak op jaarbasis gelijk is aan 36,86 uren;

 • j. bezoldiging: de som van het salaris en de toelagen, genoemd in de artikelen 98, 115, 180, 181 en 273, tweede en derde lid, waarop de betrokkene ingevolge dit besluit aanspraak heeft;

 • k. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 • l. pensioen: een pensioen als bedoeld in en vastgesteld bij of krachtens de Wet privatisering ABP;

 • m. schooljaar: het administratieve schooljaar, zijnde het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli;

 • n. benoeming of aanstelling: de benoeming in algemene dienst van een bevoegd gezag, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 34, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

 • o. akte van benoeming: de akte van benoeming bij het bijzonder onderwijs dan wel de akte van aanstelling bij het openbaar onderwijs, bedoeld in titel 2 van hoofdstuk 1;

 • p. echtgeno(o)t(e): voor de toepassing van dit besluit wordt onder echtgenote of echtgenoot mede begrepen de levenspartner met wie de betrokkene samenwoont en – met het oogmerk duurzaam samen te leven – een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding, dan wel de persoon met wie een geregistreerd partnerschap is aangegaan, waarbij geldt dat tegelijkertijd slechts één persoon als levenspartner of geregistreerde partner kan worden aangemerkt en waarbij tevens geldt dat Onze Minister kan verlangen dat een schriftelijke verklaring van een notaris wordt overgelegd waaruit blijkt dat een samenlevingscontract als bedoeld in de eerste volzin is gesloten;

 • q. salarisschaal: de bij een functie horende schaal.

Titel 3. Vakantieverlof en buitengewoon verlof

[Vervallen per 01-08-2015]

§ 3. Buitengewoon verlof

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 30. Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden (imperatief)

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 31c. Verplichting tot terugbetaling en tot acties ter financiering van het verlof

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 4. Verlof wegens militaire dienst

[Vervallen per 01-08-2015]

Titel 5. Rechten van nabestaanden bij overlijden

[Vervallen per 01-08-2015]

Titel 7. Verplaatsingskosten

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 54. Aanspraak op een tegemoetkoming in verhuiskosten ter zake van het betrekken of verlaten van een dienstwoning

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 61. Aanspraak aantal kalendermaanden per jaar tegemoetkoming in de reiskosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 64. Aanspraak op tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 66. Aanspraak op vergoeding van de reis- en verblijfkosten bij geneeskundig onderzoek

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 8. Jubileumgratificatie

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 73. Opschorting aanspraak bij lang buitengewoon verlof overwegend of mede in het algemeen belang

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 11. Algemene bepalingen ten aanzien van formatie en salaris

[Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Bepalingen geldend voor alle instellingen

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 91. Inschaling bij benoeming ingeval van aangehouden onderwijsfunctie

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 92. Vaststelling salaris bij indiensttreding in aansluiting op een betrekking buiten het onderwijs

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 93. Inschaling bij benoeming ingeval van onderbroken carrièrepatroon

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 106. Tegemoetkoming (schoolspecifieke) knelpunten in de personeelsvoorziening

[Vervallen per 04-10-2006]

§ 2. Nadere bepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

Titel 12. Salariëring en samenstelling directie

[Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2015]

§ 2. Instellingen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 139. Wijziging maximumsalaris normfunctie directeur speciale school voor basisonderwijs

[Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 141. Toelage in verband met directeurswerkzaamheden aan een andere instelling

[Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Instellingen voor speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 149. Toelage in verband met directeurswerkzaamheden aan een andere instelling

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 13. Salariëring onderwijsgevend personeel

[Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2015]

§ 2. Instellingen voor basisonderwijs en centrale diensten

[Vervallen per 01-08-2015]

§ 3. Instellingen voor speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2015]

Titel 14. Salariëring onderwijsondersteunend personeel

[Vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 175. Vaststelling salaris bij benoeming in een functie volgens het Besluit in- en doorstroombanen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 176. Salarisvaststelling bij overgang van aanloopschaal naar maximumschaal

[Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 177. Salarisvaststelling bij overgang van aanlooptraject naar maximumschaal

[Vervallen per 20-09-2006]

Titel 15. Bijzondere bepalingen voor de leraar in opleiding

[Vervallen per 01-08-2015]

Titel 16. Bevordering arbeidsparticipatie ouderen

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 198. Verlof in het kader van bevordering arbeidsparticipatie ouderen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 200a. Flexibele invulling van het verlof bij vervangingswerkzaamheden

[Vervallen per 04-10-2006]

Hoofdstuk 2. Overige regelen voor het openbaar onderwijs

[Vervallen per 01-08-2015]

Titel 1. Aanstelling

[Vervallen per 01-08-2015]

Titel 3. Disciplinaire straffen of maatregelen

[Vervallen per 01-08-2015]

Titel 4. Beëindiging dienstverband

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 230. De termijn van opzegging bij tussentijdse beëindiging van een tijdelijk dienstverband

[Vervallen per 04-10-2006]

Hoofdstuk 3. Overige voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs: commissies van beroep

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 236. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

In deze titel wordt onder commissie verstaan: de commissie van beroep, bedoeld in artikel 62, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs, dan wel de commissie van beroep, bedoeld in artikel 65, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 237. Het instellen van een commissie

[Vervallen per 01-08-2015]

Een commissie wordt ingesteld door de besturen van de bijzondere instellingen waarover zij haar werkkring zal uitstrekken. De commissie deelt Onze Minister mee, welke instellingen bij haar zijn aangesloten.

Artikel 238. Regeling verkiezing commissie

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Met inachtneming van de in het tweede tot en met het zesde lid van dit artikel neergelegde voorschriften geschiedt de verkiezing van de commissie aa