Inhaalverbod voor vrachtauto's op diverse autosnelwegen in beheer bij het Rijk

Geraadpleegd op 17-05-2022.
Geldend van 01-06-2003 t/m heden

Verkeersbesluit inhoudende een inhaalverbod voor vrachtauto's op diverse autosnelwegen in beheer bij het Rijk

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van het bepaalde in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond artikel 18, eerste lid, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen ten aanzien van wegen in beheer bij het Rijk.

Belangenafweging en motivering

De Rijksoverheid streeft naar behoud en verbetering van de bereikbaarheid van internationale en nationale verbindingen over de weg. Om de bereikbaarheid te verbeteren wordt ondermeer ingezet op het intensiever gebruiken/benutten van de bestaande infrastructuur.

Eén van de maatregelen waarmee de bereikbaarheid kan worden verhoogd betreft het inhaalverbod voor vrachtauto's. De maatregel dat vrachtauto's gedurende bepaalde tijdvakken op de dag niet mogen inhalen bevordert de doorstroming van alle weggebruikers doordat het aantal verkeersbewegingen wordt verminderd waardoor een rustiger verkeersbeeld ontstaat. Hierdoor wordt de weg beter benut en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling verbeterd. Bovendien wordt de kans op ongevallen kleiner waardoor incidentele files afnemen.

Momenteel geldt al een inhaalverbod voor vrachtauto's conform mijn verkeersbesluit `Inhaalverbod voor vrachtauto's op diverse autosnelwegen in beheer bij het Rijk', nummer UB2001/11948 van 9 januari 2002. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant nr 15 van 22 januari 2002. Eerdere besluiten inhoudende een inhaalverbod zijn bij dit besluit ingetrokken.

Een inhaalverbod voor vrachtwagens is alleen op die wegvakken ingesteld waar het een bijdrage levert aan de doorstroming en de verkeersveiligheid. De maatregel gold tot voorheen op tweestrooks utosnelwegen met een benuttingsgraad van 60% of meer en/of op wegvakken waar een helling aanwezig is. Duits onderzoek heeft aangetoond dat nog verbeteringen in de doorstroming mogelijk zijn bij een verhouding boven de 56%.

Ik heb besloten deze norm vanaf nu ook in Nederland te gaan hanteren.

Met gebruikmaking van de verkeersgegevens 2003 en het nieuwe criterium verkeersintensiteit/wegcapaciteit is nagegaan welke wegvakken van tweestrooksautosnelwegen naast de bestaande wegvakken met een inhaalverbod, in aanmerking komen voor het instellen van een inhaalverbod tijdens de spits of gedurende de dag.

Gebleken is dat dit betekent dat voor invoering in aanmerking komen additioneel circa 71 kilometer autosnelweg tijdens de spitsuren en circa 211 kilometer kilometers wegvak tijdens het dagvenster. Invoering hiervan betekent dat in de nieuwe situatie op circa 629 km tweestrooksautosnelwegen sprake is van een inhaalverbod op werkdagen tijdens de ochtend- en avondspits en op circa 441 kilometer tweestrooksautosnelweg tijdens het dagvenster van 6.00 tot 19.00 uur.

Op totaal circa 1070 km tweestrooksautosnelweg is dan sprake van een inhaalverbod tijdens dag- of spitsvensters. Dit is 58% van het totaal aantal kilometers tweestrooksautosnelweg. Met deze voorgenomen uitbreiding zal in de praktijk op alle drukke tweestrooksautosnelwegen een inhaalverbod van kracht zijn

De betreffende wegvakken zijn vermeld in de bij dit besluit behorende overzichtslijst.

Voor alle wegvakken geldt het inhaalverbod van maandag tot en met vrijdag. Op de overzichtslijst wordt per wegvak aangegeven de uren waarop het inhaalverbod geldt.

De wegvakken die zijn vermeld in mijn besluit UB 2001/11948 van 9 januari 2002 zijn eveneens in de overzichtslijst opgenomen. Voornoemd besluit zal, gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit, worden ingetrokken.

In het besluit UB 2001/11948 van 9 januari 2002 staat vermeld dat op termijn de inhaalverboden, naast borden in verschijnuitvoering, ook volgens de dynamische variant uitgevoerd worden door middel van elektronische signaleringsborden. Hiermee kan onafhankelijk van vooraf vastgestelde tijdvensters en wegvakken en afhankelijk van de actuele verkeersintensiteit een inhaalverbod worden ingesteld en beëindigd.

Statische inhaalverboden zijn gebaseerd op een gemiddelde verkeerssituatie en kunnen niet op minder drukke momenten worden uitgeschakeld.

Voor de effectiviteit van en het behoud en verbeteren van draagvlak voor de inhaalverboden verdient het de voorkeur het verbod alleen in te stellen op die momenten van de dag waarop de verkeersveiligheid en verkeersintensiteiten dat noodzakelijk maken.

Met de thans voorgenomen uitbreiding is naar mijn mening de grens bereikt van hetgeen bij toepassing van statische inhaalverboden verantwoord is gegeven de inflexibiliteit van het systeem en gelet op de noodzaak van draagvlak bij vrachtwagenchauffeurs en de mogelijkheden van de handhaving. Verdere uitbreiding met een statische systeem van inhaalverboden wordt door mij dan ook niet meer als een reële optie beschouwd.

De nadruk komt daarom te liggen op de ontwikkeling en introductie van dynamische inhaalverboden.

Dynamische inhaalverboden zullen moeten worden ingepast in de reconstructie van het dynamisch verkeerssignaleringssysteem van Rijkswaterstaat. Momenteel is een separate vervroegde invoering van alleen dynamische inhaalverboden omwille van de technische complexiteit en de hoge kosten geen optie.

Gevolgde procedure

Door mij is geen openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De reden hiervan is dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gevoerd met de korpschef van het Korps landelijke politiediensten. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken regionale politiekorpsen en het Openbaar Ministerie, alsmede met de wegvervoersbranche-organisaties.

Ik ga er verder van uit dat er geen andere belanghebbenden zijn die door het nemen van dit besluit redelijkerwijs in hun belangen worden geraakt.

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Door plaatsing van borden model F3 en F4 dan wel op termijn A3 en F9 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in verschijnuitvoering dan wel met onderborden, met daarop de tijdstippen van 06.00 uur tot 10.00 uur én van 15.00 uur tot 19.00 uur of van 6.00 uur tot 19.00 uur van maandag tot en met vrijdag, wordt een verbod in gesteld voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen, op de wegvakken vermeld in de bij dit besluit behorende overzichtslijst.

  • 2 Zodra op de wegvakken een daartoe ingericht meetsysteem geïnstalleerd is zal de maatregel, in afwijking van de genoemde dagen en tijdstippen, alleen dan van kracht zijn wanneer de verkeerssituatie (intensiteit vrachtverkeer en aanwezigheid helling), dan wel de verkeersintensiteit daarom vraagt (benuttingsgraad ten minste 56%). De maatregel zal dan volgens de dynamische variant worden uitgevoerd door middel van elektronische signaleringsborden dan wel door middel van borden in verschijnuitvoering.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat
namens deze,
de

directeur-generaal van de Rijkswaterstaat

namens deze,
de

portefeuillehouder hoofdwegennet

Th.F.J. van de Gazelle

Bijlage

Wegnummer

Richting

Van

Naar

Van km

Tot km

Tijdvenster

Directies

1

HRR

Bussum

Barneveld

20,300

54,400

06:00-19:00

NH, UT,

ON

1

HRL

Bussum

Barneveld

22,700

54,400

06:00-19:00

NH, UT,

ON

1

HRR

Barneveld

Kp.Azelo

54,400

140,450

06:00-10:00

ON

en

15:00-19:00

1

HRL

Barneveld

Kp.Azelo

54,400

140,710

06:00-10:00

ON

en

15:00-19:00

2

HRR

Everdingen

Kp.Deil

75,300

91,200

06:00-19:00

UT, ON

2

HRL

Everdingen

Kp.Deil

75,600

91,200

06:00-19:00

UT, ON

2

HRR

Zaltbommel

Kp.Empel

103,300

112,500

06:00-19:00

NB, ON

2

HRL

Zaltbommel

Kp.Empel

104,100

112,700

06:00-19:00

NB, ON

2

HRR

Kp.Vught

Kp.De Hogt

119,400

163,800

06:00-19:00

NB

2

HRL

Kp.Vught

Kp.De Hogt

119,800

163,800

06:00-19:00

NB

2

HRR

Kp.Leenderhei

Beek

169,900

245,400

06:00-10:00

NB, LB

en

15:00-19:00

2

HRL

Kp.Leenderhei

Beek

169,900

245,400

06:00-10:00

NB, LB

en

15:00-19:00

4

HRR

Kp.Burgerveen

Zoeterwoude dorp

18,800

36,300

06:00-19:00

ZH, NH

4

HRL

Kp.Burgerveen

Zoeterwoude dorp

18,400

36,500

06:00-19:00

ZH, NH

4

HRR

Rijksweg 29

Kp.Hellegatsplein

89,900

98,100

06:00-10:00

ZH

en

15:00-19:00

4

HRL

Rijksweg 29

Kp.Hellegatsplein

89,900

98,100

06:00-10:00

ZH

en

15:00-19:00

6

HRR

S101

S106

48,400

61,400

06:00-10:00

YG

en

15:00-19:00

6

HRL

S101

S106

47,300

61,400

06:00-10:00

YG

en

15:00-19:00

7

HRR

Kp.Zaandam

Hoorn Noord

5,400

33,700

06:00-10:00

NH

en

15:00-19:00

7

HRL

Kp.Zaandam

Hoorn Noord

5,300

37,100

06:00-10:00

NH

en

15:00-19:00

7

HRR

Leek

kp Julianaplein

184,550

192,600

06:00-10:00

NN

en

15:00-19:00

7

HRL

Leek

Hoogkerk

183,830

192,600

06:00-10:00

NN

en

15:00-19:00

8

HRR

Kp.Zaandam

Westzaan N246

5,800

10,800

06:00-10:00

NH

en

15:00-19:00

8

HRL

Kp.Zaandam

Westzaan N246

5,800

10,800

06:00-10:00

NH

en

15:00-19:00

9

HRR

Kp.Diemen

Kp.Holendrecht

4,300

12,200

06:00-10:00

NH

en

15:00-19:00

9

HRL

Kp.Diemen

Kp.Holendrecht

4,300

12,200

06:00-10:00

NH

en

15:00-19:00

9

HRR

Kp.Badhoevedorp

Kp.

34,600

42,900

06:00-19:00

NH

Rottepolderplein

9

HRL

Kp.Badhoevedorp

Kp.

33,700

42,900

06:00-19:00

NH

Rottepolderplein

9

HRR

Kp.

Alkmaar Zuid

42,900

70,400

06:00-10:00

NH

Rottepolderplein

en

15:00-19:00

9

HRL

Kp.

Alkmaar Zuid

42,900

70,400

06:00-10:00

NH

Rottepolderplein

en

15:00-19:00

12

HRR

Zoetermeer

Kp.Gouwe

16,500

26,600

06:00-19:00

ZH

12

HRL

Zoetermeer

Kp.Gouwe

15,800

26,000

06:00-19:00

ZH

12

HRR

Bunnik

Kp.Grijsoord

68,300

121,600

06:00-19:00

UT, ON

12

HRL

Bunnik

Kp.Grijsoord

68,000

121,300

06:00-19:00

UT, ON

12

HRR

Arnhem Noord

Kp.Oud-Dijk

129,450

147,400

06:00-19:00

ON

12

HRL

Arnhem Noord

Kp.Velperbroek

128,900

134,100

06:00-19:00

ON

12

HRL

Duiven

Kp.Oud-Dijk

137,800

146,950

06:00-19:00

ON

15

HRR

Papendrecht

dkr. Grens ON/ZH

78,200

101,400

06:00-19:00

ZH

15

HRL

Papendrecht

dkr. Grens ON/ZH

78,500

101,400

06:00-19:00

ZH

15

HRR

dkr. Grens ON/ZH

Kp.Valburg

101,400

156,000

06:00-10:00

ZH, ON

en

15:00-19:00

15

HRL

dkr. Grens ON/ZH

Kp.Valburg

101,400

156,000

06:00-10:00

ZH, ON

en

15:00-19:00

16

HRR

Kp.klaverpolder

Belgische Grens

45,400

72,300

06:00-19:00

NB

16

HRL

Kp.klaverpolder

Belgische Grens

46,600

72,300

06:00-19:00

NB

17

HRR

Kp.Klaverpolder

Kp.De Stok

0,000

25,500

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

17

HRL

Kp.Klaverpolder

Kp.De Stok

0,000

25,500

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

20

HRR

Nieuwerkerk

Kp.Gouwe

43,000

49,000

06:00-19:00

ZH

20

HRL

Nieuwerkerk

Kp.Gouwe

43,000

49,000

06:00-19:00

ZH

22

HRR

Kp.Velzen

Kp.Beverwijk

9,600

16,800

06:00-10:00

NH

en

15:00-19:00

22

HRL

Kp.Velzen

Kp.Beverwijk

9,300

16,100

06:00-10:00

NH

en

15:00-19:00

27

HRR

Kp.St. Annabosch

Kp.Hooipolder

0,000

18,100

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

27

HRL

Kp.St. Annabosch

Kp.Hooipolder

0,000

18,100

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

27

HRR

Kp.Hooipolder

Houten

18,100

67,800

06:00-19:00

NB, ZH,

UT

27

HRL

Kp.Hooipolder

Kp.Everdingen

18,100

54,700

06:00-19:00

NB, ZH,

UT

27

HRR

Utrecht Noord

Kp.Eemnes

83,800

97,500

06:00-19:00

UT

27

HRL

Utrecht Noord

Hilversum

83,800

92,850

06:00-19:00

UT

27

HRR

Kp.Eemnes

N 305

97,500

109,200

06:00-10:00

UT, YG

en

15:00-19:00

27

HRL

Kp.Eemnes

N 305

97,500

109,200

06:00-10:00

UT, YG

en

15:00-19:00

28

HRR

Kp.Rijnsweerd

Kp.Hoevelaken

2,700

22,730

06:00-19:00

UT, ON

28

HRL

Den Dolder

Kp.Hoevelaken

8,950

22,730

06:00-19:00

UT, ON

28

HRR

Kp.Hoevelaken

Kp.Hattemerbroek

22,730

82,750

06:00-10:00

ON

en

15:00-19:00

28

HRL

Kp.Hoevelaken

Kp.Hattemerbroek

22,730

82,750

06:00-10:00

ON

en

15:00-19:00

28

HRR

Kp.Hattemerbroek

Kp.Lankhorst

82,750

113,900

06:00-19:00

ON

28

HRL

Kp.Hattemerbroek

Kp.Lankhorst

82,750

113,900

06:00-19:00

ON

28

HRR

Zuidlaren

Groningen Zuid

189,500

199,250

06:00-10:00

NN

en

15:00-19:00

28

HRL

Zuidlaren

Kp.Julianaplein

190,500

199,300

06:00-10:00

NN

en

15:00-19:00

29

HRR

Oud-Beijerland

Rijksweg 4

15,800

23,200

06:00-10:00

ZH

en

15:00-19:00

29

HRL

Oud-Beijerland

Rijksweg 4

15,800

23,200

06:00-10:00

ZH

en

15:00-19:00

44

HRR

Kp.Burgerveen

Leiden Zuid

0,100

17,600

06:00-10:00

NH, ZH

en

15:00-19:00

44

HRL

Kp.Burgerveen

Leiden Zuid

0,100

17,700

06:00-10:00

NH, ZH

en

15:00-19:00

50

HRR

Oss Oost

Kp.Ewijk

131,600

148,000

06:00-10:00

NB, ON

en

15:00-19:00

50

HRL

Oss Oost

Kp.Ewijk

131,600

148,000

06:00-10:00

NB, ON

en

15:00-19:00

50

HRL

Kp.Ewijk

Kp.Grijsoord

148,000

168,850

06:00-19:00

ON

50

HRR

Kp.Valburg

Kp.Grijsoord

155,000

170,700

06:00-19:00

ON

50

HRL

Kp.Waterberg

Kp.Beekbergen

181,600

204,000

06:00-19:00

ON

50

HRR

Kp.Waterberg

Kp.Beekbergen

181,600

204,000

06:00-19:00

ON

50

HRR

Kp.Beekbergen

Kp. Hattemerbroek

204,000

240,000

06:00-10:00

ON

en

15:00-19:00

50

HRL

Kp.Beekbergen

Kp. Hattemerbroek

204,000

240,000

06:00-10:00

ON

en

15:00-19:00

58

HRR

Eindhoven Noord

Kp.St. Annabosch

7,300

56,000

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

58

HRL

Eindhoven Noord

Kp.St. Annabosch

7,300

56,000

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

58

HRR

Kp.St. Annabosch

Kp.Galder

56,000

63,500

06:00-19:00

NB

58

HRL

Kp.St. Annabosch

Kp.Galder

56,000

63,500

06:00-19:00

NB

58

HRL

Breda

Kp.Zoomland

72,000

104,400

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

58

HRR

Breda

Kp.Zoomland

72,000

104,400

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

59

HRR

Oss

Oss-Oost

15,800

21,500

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

59

HRL

Oss

Oss-Oost

15,800

21,500

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

59

HRR

Kp.Zonzeel

Kp. Hooipolder

88,000

102,700

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

59

HRL

Kp.Zonzeel

Kp. Hooipolder

88,000

102,700

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

59

HRR

Waalwijk-West

Kp.Empel

114,200

135,000

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

59

HRL

Waalwijk-West

Kp.Empel

114,200

134,300

06:00-10:00

NB

en

15:00-19:00

67

HRR

Kp.Leenderheide

Someren

23,500

37,500

06:00-19:00

NB

67

HRL

Kp.Leenderheide

Someren

23,500

37,500

06:00-19:00

NB

73

HRR

Cuijk

Kp.Ewijk

90,000

113,200

06:00-10:00

ON

en

15:00-19:00

73

HRL

Cuijk

Kp.Ewijk

90,000

113,700

06:00-10:00

ON

en

15:00-19:00

76

HRR

Kp.Kerensheide

Kp.Ten Esschen

3,700

14,400

06:00-10:00

LB

en

15:00-19:00

76

HRL

Kp.Kerensheide

Kp.Ten Esschen

3,800

14,500

06:00-10:00

LB

en

15:00-19:00

Naar boven