Besluit BIBOB

Geldend van 01-10-2010 t/m 23-09-2011

Besluit van 12 april 2003, houdende uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Besluit BIBOB)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 oktober 2002, nr. EA2002/88934, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, mede namens Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 5, tweede lid, 7, tweede lid, 16, tweede lid, 27, eerste lid, onderdeel i, en vijfde lid, en 46 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2002, nr. W04.02.0448/I);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie van 27 maart, nr EA2003/55758, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Als aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, worden aangewezen de zelfstandige bestuursorganen van de in de bijlage bij dit besluit genoemde rechtspersonen.

Artikel 3

Als sectoren als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet, worden aangewezen:

 • a. de bouw,

 • b. de informatie- en communicatietechnologie, en

 • c. het milieu.

Artikel 4

Als inrichtingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet, worden aangewezen:

 • a. inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken, of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt,

 • b. voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden,

 • c. een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte,

 • d. inrichtingen die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als smartshops of growshops, en

 • e. inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de kansspelen.

Artikel 5

Het Bureau stelt jaarlijks de bijdrage in de kosten van het advies, bedoeld in artikel 16 van de wet, vast aan de hand van:

 • a. de werkelijk gemaakte kosten die het Bureau voor de behandeling van de aanvraag heeft moeten maken,

 • b. het aantal aanvragen dat in het afgelopen kalenderjaar is ingediend,

 • c. het verwachte totale aantal aanvragen dat in het lopende kalenderjaar zal worden ingediend,

 • d. het verwachte aantal aanvragen dat in het eerstvolgende kalenderjaar zal worden ingediend.

Artikel 6

Als bestuursorganen als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel i, van de wet, worden aangewezen:

 • a. Onze Minister van Justitie, voor zover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door het Centraal Justitieel Incasso Bureau;

 • b. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, voor zover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Vervoer;

 • c. de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Vervoer;

 • d. de Dienst Wegverkeer.

Artikel 7

 • 2 Indien de gegevens niet binnen twee weken kunnen worden verstrekt, stelt het desbetreffende bestuursorgaan het Bureau daarvan in kennis en noemt het daarbij een termijn waarbinnen de gegevens wel tegemoet kunnen worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan twee weken na afloop van de termijn, genoemd in het eerste lid.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 6, onderdelen b. en c., dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 april 2003

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtste mei 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van het Besluit BIBOB

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

– Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

– Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, Politie onderwijs- en kenniscentrum (LSOP)

– Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)

– Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv)

Ministerie van Economische Zaken

– Kamers van Koophandel en Fabrieken

– Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V.

– Nederlands Meetinstituut / Verispect B.V. / NMI Certin B.V.

Ministerie van Financiën

– De Nederlandsche Bank N.V.

– Autoriteit Financiële Markten

– Waarderingskamer (WK)

Ministerie van Justitie

– Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA)

– Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

– een rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 254, tweede lid, en 302, tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

– Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

– raad voor rechtsbijstand

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

– Bureau Financieel Toezicht Notarissen

– College van toezicht auteursrechten en naburige rechten

Ministerie van Justitie en Ministerie van Financiën

– Waarborgfonds Motorverkeer

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

– Bureau beheer landbouwgronden

– Faunafonds

– College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB)

– Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

– Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed voor Landbouwgewassen (NAK)

– Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

– Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB)

– Stichting Skal (Controle organisatie voor biologische productiemethoden)

– Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

– Stichting Controleorgaan voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

– Stimuleringsfonds voor de pers

– Commissariaat voor de Media

– Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties

– Nederlandse Omroep Stichting – Nederlandse Programma Stichting

– Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

– Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

– Stichting fonds voor de letteren

– Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

– Mondriaan Stichting

– Stichting Nederlands fonds voor de film

– Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten

– Stichting fonds voor de scheppende toonkunst

– Stichting Nederlands literair productie- en vertalingfonds

– Stichting stimuleringsfonds voor de architectuur

– Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– Sociale Verzekeringsbank

– Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

– Vereveningsinstantie

– Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek

– Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO

– Stichting ter certificering van Arbeidshygiënisten SCA

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

– Dienst Wegverkeer (RDW)

– organisatie voor luchtverkeersdienstverlening als bedoeld in artikel 5.22 van de Wet luchtvaart (LVNL)

– NS Railinfrabeheer B.V. (RIB)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

– Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

– Dienst voor het kadaster en de openbare registers

– Stichting Bureau Architectenregister (SBA)

– N.V. Service Centrum Grondreiniging

– Gastec Certification B.V.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– College voor zorgverzekeringen (CVZ)

– Nederlandse Zorgautoriteit

– College bouw zorginstellingen (CBZ)

– College sanering zorginstellingen (CSZ)

– zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

– ZonMW

– Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

– Pensioen- en Uitkeringsraad

Terug naar begin van de pagina