Wijzigingsbesluit Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen [...] in verband met inwerkingtreding Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 25-04-2003 t/m heden

Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Stb. I 362) en van het koninklijk besluit van 6 september 1949 tot uitvoering van artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. J 418) in verband met de inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2002, kenmerk DVVB/MB-U-2257914;

Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940– 1945, en op artikel 11, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers;

De Raad van State gehoord (advies van 17 mei 2002, nummer W13.02.0079/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 maart 2003, kenmerk DVVB/MB-U-2358452;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 april 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Uitgegeven de vierentwintigste april 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina