Warenwetregeling voedingssupplementen

Geraadpleegd op 27-01-2023.
Geldend van 15-02-2012 t/m 30-09-2018

Warenwetregeling voedingssupplementen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, en artikel 7, vierde lid, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Bij de bereiding van voedingssupplementen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de in bijlage I bij richtlijn 2002/46/EG genoemde vitaminen en mineralen, in de in bijlage II bij die richtlijn genoemde vormen.

  • 2 Deze regeling is niet van toepassing op eet- en drinkwaren die:

    • a. tot hoofddoel hebben het leveren van vitamine A of vitamine D, waarbij daarnaast ook andere essentiële microvoedingsstoffen aanwezig kunnen zijn;

    • b. in de handel worden gebracht in de vorm van een tablet, capsule, druppelvloeistof of andere zeer kleine hoeveelheden vloeistof, of een zeer kleine hoeveelheid poeder; en

    • c. geen geneesmiddel zijn in de zin van artikel 1 van de Geneesmiddelenwet.

Artikel 2

De vermelding van vitaminen en mineralen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen, geschiedt met gebruikmaking van de in bijlage I bij richtlijn 2002/46/EG gespecificeerde eenheden.

Artikel 2a

Een wijziging van bijlage I of bijlage II bij richtlijn 2002/46/EG gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Naar boven