Vaststellingsregeling aanvraagperiode Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

[Regeling vervallen per 21-06-2003 met terugwerkende kracht tot en met 05-03-2003.]
Geldend van 05-03-2003 t/m 20-06-2003

Vaststellingsregeling aanvraagperiode Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, tweede en derde lid, artikel 4, derde en vierde lid, artikel 6, artikel 6a, onderdelen a, c en d, artikel 8, eerste lid, onderdeel a, artikel 8, tweede lid, en artikel 12, tweede en derde lid, van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-06-2003]

 • 1 De Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen wordt opengesteld voor aanvragen van verzekeraars die in 2003 overeenkomsten van schadeverzekering introduceren waarbij risico's worden gedekt voor schade wegens overvloedige regenval, behorend tot de categorie van artikel 4, vierde lid, van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen en daarbij een minimumverzekeringspremie hanteren van 2,2□ van de verzekerde waarde.

 • 2 Aanvragen voor een subsidie in het kader van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen kunnen worden ingediend met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 19 maart 2003.

 • 3 Voor deze aanvraagperiode wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 50.000.000,- in de vorm van éénmalige garanties.

 • 4 De garantie voor de financiële verplichtingen van de verzekeraar voortvloeiende uit de overeenkomsten van schadeverzekering ter dekking van de risico's, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen is pas inroepbaar nadat de financiële verplichtingen van de verzekeraar het grensbedrag van € 50.000.000,- overschrijden bij een verzekerde waarde van € 3.500.000.000,- met dien verstande dat het grensbedrag rechtevenredig afneemt met de eventuele afname van de door de verzekeraar totaal verzekerde waarde.

Artikel 2

[Vervallen per 21-06-2003]

 • 1 De subsidie, als garantie voor de financiële verplichtingen van de verzekeraar voortvloeiende uit de overeenkomsten van schadeverzekering ter dekking van de risico's, bedoeld in artikel 4, vierde lid, bedraagt ten hoogste € 50.000.000,- bij een verzekerde waarde van € 3.500.000.000,- met dien verstande dat:

  • a. het subsidiebedrag rechtevenredig afneemt met de eventuele afname van de door de verzekeraar totaal verzekerde waarde, en

  • b. het subsidiebedrag nimmer meer bedraagt dan voortvloeit uit de door de aanvrager in de aanvraag deugdelijk geraamde door hem te verzekeren waarde.

 • 2 De subsidie, bedoeld in het vorige lid, wordt verleend voor een tijdvak van tien jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 21-06-2003]

 • 1 Jaarlijks wordt door de subsidieontvanger ingediend:

  • a. voor 1 september, een voortgangsrapportage over het lopende jaar van de uitvoering van de garantieovereenkomst, en

  • b. voor 1 september over het voorafgaande jaar een jaarrapportage over de uitvoering van de garantieovereenkomst over dat jaar.

 • 2 De voortgangsrapportage en de jaarrapportage vermelden per jaar:

  • a. de stand van zaken met betrekking tot de introductie van de overeenkomsten van schadeverzekeringen,

  • b. de totale verzekerde waarde,

  • c. een overzicht van de gehanteerde verzekeringspremies,

  • d. een overzicht van het gehanteerde eigen risico.

Artikel 5

[Vervallen per 21-06-2003]

 • 1 In het derde en zesde jaar van de duur van de garantie zal het besluit tot subsidieverlening en de toepassing daarvan worden geëvalueerd overeenkomstig artikel 12, derde en vierde lid van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen.

 • 2 De verzekeraar verleent daartoe alle informatie en medewerking.

Artikel 6

[Vervallen per 21-06-2003]

De verdeling van het beschikbare bedrag vindt plaats op grond van de volgorde van de datum en tijdstip van ontvangst van de aanvragen door LASER.

Artikel 7

[Vervallen per 21-06-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina