Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de erkenning van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich bezighoudt met het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht (Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht)

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Procedureregels

§ 2.1. Aanvraag van een erkenning

Artikel 2

 • 1 Een erkenning wordt aangevraagd door indiening bij de minister van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

 • 2 Exemplaren van het aanvraagformulier, bedoeld in het eerste lid, zijn kosteloos bij de minister te verkrijgen of te downloaden van de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 3

 • 1 De aanvraag voor verlening van een erkenning gaat vergezeld van:

  • a. een verklaring waarin de aanvrager aangeeft dat de aangeleverde informatie juist is en dat aan artikel 4 wordt voldaan;

  • b. een overzicht van alle medewerkers die in het bezit zijn van een certificaat en per medewerker een afschrift van het geldige certificaat;

  • c. een overzicht van alle andere medewerkers die zijn opgeleid in overeenstemming met de opleidingseisen van de categorieën, genoemd in de Technische Voorschriften;

  • d. een curriculum vitae van het verantwoordelijke directielid, de aanvrager en de contactpersoon;

  • e. een omschrijving van de taken en bevoegdheden van de onder c genoemde personen;

  • f. een organigram van de aanvrager, inclusief een korte omschrijving;

  • g. indien van toepassing de functionele plaats van de aanvrager in relatie tot de hoofdvestiging;

  • h. een omschrijving van de handelingen die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht;

  • i. indien van toepassing een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, dient de aanvraag voor verlening van een E-erkenning vergezeld te gaan van een DGOM.

 • 3 Een DGOM bevat:

  • a. een beschrijving van de inrichting, uitrusting en het veiligheidsmanagementsysteem van de aanvrager van een erkenning en van de wijze waarop dit systeem actueel wordt gehouden;

  • b. algemene informatie over de procedures van de aanvrager voor het behandelen dan wel afhandelen van gevaarlijke stoffen;

  • c. een opsomming van alle diensten en werkzaamheden die door de aanvrager worden uitbesteed aan andere organisaties;

  • d. een opsomming van leveranciers van de aanvrager voor zover het producten betreft die onder de erkenning vallen;

  • e. een beschrijving van het interne auditprogramma van de aanvrager, alsmede van de wijze van uitvoering en de wijze waarop dit programma actueel wordt gehouden.

 • 4 Een veiligheidsmanagementsysteem bedoeld in het derde lid, onderdeel a, bevat een beschrijving van de wijze waarop de aanvrager de volgende aspecten heeft geregeld:

  • a. veiligheidsbeleid;

  • b. organisatiestructuur;

  • c. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van functionarissen;

  • d. relevante bedrijfsprocessen;

  • e. risico-inventarisatie en daaruit voortvloeiende verbeteracties;

  • f. opleidingen en trainingen;

  • g. melding, registratie, analyse en afhandeling van ongevallen en incidenten;

  • h. documentbeheer;

  • i. met leveranciers en andere contractpartijen gemaakte afspraken inzake naleving van wettelijke voorschriften.

§ 2.2. Verlening van een erkenning

Artikel 4

 • 1 De minister verleent een erkenning, indien voldaan wordt aan artikel 2, eerste lid, en artikel 3 en de aanvrager aantoont dat hij:

  • a. handelingen verricht die verband houden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht als bedoeld in artikel 6.51 van de wet;

  • b. per vestiging voortdurend feitelijk over ten minste één medewerker beschikt die in het bezit is van een geldig certificaat;

  • c. er voor zorg draagt, dat de andere medewerkers dan genoemd onder b, zijn opgeleid in overeenstemming met de opleidingseisen van de categorieën, genoemd in de Technische Voorschriften;

  • d. ook voor het overige voldoet aan de Technische Voorschriften.

 • 2 Om te beoordelen of een erkenning kan worden verleend kan de minister een audit uitvoeren bij de aanvrager.

Artikel 5

 • 1 Van een erkenning geeft de minister een bewijs af waarop wordt aangegeven welke bevoegdheden aan de erkenning zijn verbonden.

 • 2 Het model van het bewijs van erkenning is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 6

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt een overzicht van de verleende erkenningen gepubliceerd, met daarbij de volgende gegevens:

 • a. de naam van de erkenninghouder, en

 • b. een omschrijving van de bevoegdheden die aan de erkenning zijn verbonden.

§ 2.3. Wijziging van een erkenning

Artikel 7

 • 1 Een erkenning wordt gewijzigd, nadat de houder van de erkenning heeft aangetoond, dat hij voldoet aan de eisen, zoals die gelden voor de erkenning, nadat deze is gewijzigd.

Hoofdstuk 3. Diverse bepalingen

Artikel 8

Indien een erkenninghouder voor de behandeling van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het vervoer daarvan door de lucht gebruik maakt van de diensten van derden, dan wel aan derden gevaarlijke stoffen ter behandeling overdraagt, draagt die erkenninghouder er voor zorg dat de behandeling van de desbetreffende gevaarlijke stoffen alsmede de bijbehorende documentatie aan de Technische Voorschriften blijven voldoen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage als bedoeld in artikel 5, tweede lid

Beschikking

Inspectie Leefomgeving en Transport

Datum

Date

Nummer

Number

Onderwerp

Subject

Bewijs van erkenning

Certificate of recognition

Onderstaand bedrijf wordt erkend; en toegestaan om de werkzaamheden te verrichten van afzender/vrachtagent/grondafhandelaar/luchtvaartmaatschappij/E-statushouder als bedoeld in hoofdstuk 6 titel 6.5 artikel 6.55 van de Wet luchtvaart en paragraaf 4, artikel 9 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Hereby the folllowing company will be recognised to perform the activities of a shipper/freightforwarder/cargo groundhandler/aircarrier/E-holder as specified in the Aviation Act chapter 6 title 6.5 article 6.55 and the transport of dangerous goods by air decree, paragraphe 4, article 9

Bedrijf

Company:

Tradename:

Handelsnaam

Erkenning

Recognition:

Datum van afgifte

Date of issue:

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

The Minister of Infrastructure and the Environment,

on behalf,

Terug naar begin van de pagina